Czerwone morze, czyli dominacja komunizmu we współczesnym świecie

Rafał Jerzy Kruszyński

Abstrakt

The sea of red, that is the domination of communism in the world today

The object of this article is to show the reasons for the emergence and the basic assumptions of the new dimension of Marxism (referred to as the cultural Marxism or neo-Marxism). Despite its certain transformation, the essence of the ideology remains unchanged, namely its pursuit to establish a materialistic and totalitarian dictatorship. The world today appears to be dominated by communism, in one form or another. It is thought-provoking that the theses, which are in fact Marxist, are seen today as having no connection with Marxism. Likewise, the international community undertakes extensive cooperation with China (the People’s Republic of China). Since communism moves towards the establishment of a totalitarian dictatorship, and the modern world is dominated by communism, are we heading towards a servile future?

Keywords: cultural Marxism, neo-Marxism, communism, dictatorship, totalitarianism.

 

Abstrakt: Celem artykułu jest ukazanie przyczyn powstania oraz głównych założeń nowego wymiaru marksizmu (zwanego marksizmem kulturowym lub neomarksizmem). Pomimo pewnej przemiany istota tej ideologii pozostaje niezmienna, a jest nią dążenie do ustanowienia materialistycznej i totalitarnej dyktatury. Dzisiejszy świat jawi się jako zdominowany przez komunizm, w tej czy innej formie. Zastanawiające jest, że tezy będące w istocie marksistowskimi są dziś postrzegane jako niemające z marksizmem żadnego związku. Z kolei społeczność międzynarodowa podejmuje szeroką współpracę z Chińską Republiką Ludową. Skoro komunizm dąży do ustanowienia totalitarnej dyktatury, a świat współczesny jest przez komunizm zdominowany, to czy zmierzamy ku niewolniczej przyszłości?

Słowa kluczowe: marksizm kulturowy, neomarksizm, komunizm, dyktatura, totalitaryzm
References

Allison G., Skazani na wojnę? Czy Ameryka i Chiny unikną Pułapki Tukidydesa?, Bielsko-Biała 2018, Pascal.

Bagaturija G.A. i in., Karol Marks. Biografia, Warszawa 1979, Książka i Wiedza.

Bartnik J.M., Storożyńska E.J.P., Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą, Warszawa 2011, Wydawnictwo AA.

Bartosiak J., Przeszłość jest prologiem, Warszawa 2019, Wydawnictwo Zona Zero.

Buchanan P.J., Samobójstwo supermocarstwa, Wrocław 2013, Wektory. Buchanan P.J., Śmierć Zachodu, Wrocław 2006, Wektory.

Cichoracki M., Marksowski materializm historyczny – koncepcja związku między bazą a nadbudową oraz prymatu czynników ekonomicznych, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 2012, nr 1, s. 133–138.

Cooter R., Ulen T., Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2009, C.H. Beck.

Czubiński A., Olszewski W., Historia powszechna 1939–1997, Poznań 2003, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Dodd B.V., Szkoła ciemności. Wstrząsające świadectwo działaczki Komunistycznej Partii USA, Kraków 2020, Wydawnictwo AA.

Filozofia marksistowska, Grudzień J. i in. (red.), Warszawa 1975, PWN.

Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, Warszawa 1992, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Glubb J., Cykl życia imperium. W poszukiwaniu środków zaradczych, tłum. P. Słowiński, J. Kubań, N. Popielewicz, Warszawa 2017, Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego PAFERE : QBS-Jan Kubań.

Gramsci A., Nowoczesny Książę, Warszawa 2006, Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej, Uniwersytet Warszawski.

Gruszczyński Ł., Menkes M., Nowak Ł., Prawo międzynarodowe gospodarcze, Warszawa 2016, C.H. Beck.

Hongbing S., Wojna o pieniądz. Prawdziwe źródła kryzysów finansowych, Wrocław 2010, Wektory

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, Znak.

Jones E.M., Rebelia. Kościół Katolicki i kulturowa rewolucja, Wrocław 2019, Wektory.

Kołakowski L., Cywilizacja na ławie oskarżonych, Warszawa 1990, Res Publica.

Kołakowski L., Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład, Londyn 1988, Wydawnictwo Aneks.

Krajski M., Okultystyczne korzenie światowej rewolucji. Ezoteryka w służbie postępu, Warszawa 2020, Fronda.

Kruszyński R.J., USA-ChRL: konflikt konieczny?, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2020, nr 23, s. 48–68.

Kucharczyk G., Chrystofobia. 500 lat nienawiści do Chrystusa i Kościoła, Warszawa 2020, Fronda.

Kulbat W., Wobec zagrożeń wiary, Łódź 2017, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.

Kulesza W., Crimien laesae iustitiae. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe według prawa norymberskiego, niemieckiego, austriackiego i polskiego, Łódź 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Łopatka A., Kierownicza rola partii komunistycznej w systemie demokracji socjalistycznej (krytyka koncepcji antykomunistycznych), w: Marksizm-leninizm w walce z antykomunizmem. Konferencja teoretyczna. Moskwa styczeń 1970 – referaty delegacji polskiej, T. Bujnowska, P. Rogalski (red.), Warszawa 1970, Książka i Wiedza, s. 151–171.

Materski W., Konferencja Narodów Zjednoczonych w Bretton Woods i Związek Radziecki, „Dzieje Najnowsze” 1981, nr 4, s. 159–177.

Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 1. Od początków do Sokratesa, Lublin 2000, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Roszkowski W., Bunt barbarzyńców. 105 pytań o przyszłość naszej cywilizacji, Kraków 2020, Biały Kruk.

Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1914–1945, Warszawa 2003, Świat Książki.

Roszkowski W., Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej, Kraków 2019, Biały Kruk. Rozwadowski D., Marksizm kulturowy, Warszawa 2018, Prohibita.

Rynkiewicz T., Od „proletariatu” do „człowieka masowego”, „Człowiek w Kulturze” 2008, nr 20, s. 277–288.

Siuda P., Homogenizacja i amerykanizacja globalnej popkultury, „Kultura – Historia – Globalizacja” 2011, nr 10, s. 185–197.

Snyder T., O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku, Kraków 2017, Znak. Sorokin P.A., Amerykańska rewolucja seksualna, Wrocław 2020, Wektory.

Sutton A.C., Wall Street a rewolucja bolszewicka, tłum. M. Kotowski, Wrocław 2017, Wektory.

Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne, Warszawa 2010, Wolters Kluwer.

Tokarczyk R., Współczesne kultury prawne, Warszawa 2012, Wolters Kluwer.

Witkowski L., Antonio Gramsci: marksizm jako filozofia rewolucyjnej praktyki, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filozofia” 1987, nr 10, s. 86–92.

Yanis V., Globalny minotaur. Europa, Ameryka i przyszłość światowej gospodarki, Warszawa 2021, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 

Źródła internetowe

15 krajów podpisało największą na świecie umowę o wolnym handlu, „Dziennik Gazeta Prawna”, 15 XI 2020 r., https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1496193,asean-podpisanie-umowy-o-wolnym-handlu-chiny-gospodarka.html [dostęp: 5 VI 2021].

Altiero Spinelli: niestrudzony federalista, https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/altiero_spinelli_pl.pdf [dostęp: 5 VI 2021].

Bird M., China Just Overtook The US As The World’s Largest Economy, Business Insider, 8 X 2014 r., https://www.businessinsider.com/china-overtakes-us-as-worlds-largest-economy-2014-10?IR=T [dostęp: 5VI 2021].

Bitwa Warszawska 1920. Sytuacja polityczna przed bitwą, http://www.bitwawarszawska.pl/112-sytuacja_polityczna_przed_bitwa [dostęp: 5 VI 2021].

Brown C.M i in., Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings — Barnstable County, Massachusetts, July 2021, https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm [dostęp: 4 VIII 2021].

Duch W., Bolszewicy w 1920 znali nasze plany, to rozkaz operacyjny nr 10 000 je ostatecznie zmieniał i ich zaskoczył, Historia.org.pl, 19 VIII 2018 r., https://historia.org.pl/2018/08/19/bolszewicy-znali-nasze-plany-to-rozkaz-operacyjny-nr-10-000 -je-ostatecznie-zmieniał--i-ich-zaskoczył/ [dostęp: 5 VI 2021].

Four Horseman (film), Ashroft R. (reż.) https://www.youtube.com/watch?v=PbudoTJJmM8 [dostęp: 5 VI 2021].

http://www.bitwawarszawska.pl/118-przypisy [dostęp: 5 VI 2021].

KN, Fickling D., Umowa RCEP to nowy Pax Sinica. Bardziej niż wolny handel przypomina imperialny system preferencji, Forsal, 19 XI 2020 r., https://forsal.pl/swiat/usa/artykuly/8012779,umowa-rcep-to-nowy-pax-sinica-bardziej-niz-wolny-handel-przypomina-imperialny-system-preferencji-opinia.html [dostęp: 5 VI 2021].

Kozieł H., Kissinger i Wielki Minotaur, „Rzeczpospolita”, 2 I 2017 r., https://www.rp.pl/Spiskowa-Teoria-Wszystkiego/301029946-Kissinger-i-Wielki-Minotaur.html [dostęp: 5 VI 2021].

Marcuse H., Repressive Tolerance, 1960 r., https://www.marcuse.org/herbert/publications/1960s/1965-repressive-tolerance-fulltext.html [dostęp: 5 VI 2021].

Nogal A., Jak błędy polityczne zatopiły Imperium Brytyjskie, Historia.org.pl, 1 IV 2019 r., https://historia.org.pl/2019/04/01/jak-bledy-polityczne-zatopily-imperium-brytyjskie/ [dostęp: 5 VI 2021].

Przemówienie Winstona Churchilla w Fulton, Polskie Radio.pl, 5 III 2021 r., https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1066814,Przemowienie-Winstona-Churchilla-w-Fulton [dostęp: 5 VI 2021].

Przychodniak M., Zakończenie negocjacji porozumienia inwestycyjnego UE–Chiny, 31 XII 2020 r., PISM, https://www.pism.pl/publikacje/Zakonczenie_negocjacji_porozumienia_inwestycyjnego_UEChiny [dostęp: 5 VI 2021].

The Manifesto of Ventotene, CVCE.edu, https://www.cvce.eu/en/obj/the_manifesto_of_ventotene_1941-en-316aa96c-e7ff-4b9e-b43a-958e96afbecc.html [dostęp: 5 VI 2021]; wersja polska Manifestu z Ventotene pod adresem: https://www.poloniainstitute.net/battle-of-ideas/manifest-z-ventotene-1941/ [dostęp: 5 VI 2021].

Walewska D., Forum w Davos. Prezydent Chin apeluje o współpracę, „Rzeczpospolita”, 25 I 2021 r., https://www.rp.pl/Forum-w-Davos/210129588-Forum-w-Davos-Prezydent-Chin-apeluje-o-wspolprace.html [dostęp: 5 VI 2021].

Żuławiński M., Stany Zadłużone Ameryki. Dług publiczny USA równie wielki, co wyjątkowy, Bankier.pl, 20 I 2021 r., https://www.bankier.pl/wiadomosc/Stany-Zadluzone-Ameryki--Dlug-publiczny-USA-rownie-wielki-co-wyjatkowy-8039764.html [dostęp: 5 VI 2021].