Sharp power – wprowadzenie do problematyki

Łukasz Skoneczny,

Bogusław Cacko

Abstrakt

Sharp power – introduction to the issue

The aim of the article is an attempt to define the sharp power strategy, present characteristic ways of its employment and propose methods of minimizing its negative consequences for the security of the Republic of Poland. The analysis of the issues related to the types of state power (soft power, hard power, smart power) is followed by a coherent definition of sharp power formulated by the authors of the publication. The consecutive section of the article describes examples of methods of implementing the aforementioned strategy of influencing participants of international relations. Finally, the authors presented proposals for institutional and legal solutions, which are to counteract potential sharp power moves aimed at undermining the security and international position of the Republic of Poland.

Keywords: state power, sharp power, soft power, hard power, smart power, information warfare, hybrid conflict.


Abstrakt: Celem artykułu jest próba zdefiniowania strategii sharp power, przedstawienie charakterystycznych sposobów jej zastosowania oraz zaproponowanie metod minimalizowania jej negatywnych skutków dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej. Po przeanalizowaniu problematyki związanej z rodzajami potęgi państwa (soft power, hard power, smart power) autorzy publikacji sformułowali koherentną definicję sharp power. W dalszej części artykułu opisano przykładowe metody realizacji wspomnianej strategii oddziaływania na uczestników stosunków międzynarodowych. Na koniec autorzy przedstawili propozycje rozwiązań instytucjonalno-prawnych, których zadaniem jest przeciwdziałanie potencjalnym posunięciom z zakresu sharp power ukierunkowanym na zachwianie bezpieczeństwem i pozycją międzynarodową RP.

Słowa kluczowe: potęga państwa, sharp power, soft power, hard power, smart power, wojna informacyjna, konflikt hybrydowy
References

Brzeziński Z., The Grand Chessboard: American Primacy And Its Geostrategic Imperatives, New York 1997, Basic Books.

CSIS Commision on Smart Power: A Smarter, More Secure America, R.L. Armitage, J.S. Nye Jr. (red.), Washington 2007, Center for Strategic & International Studies.

Darczewska J., Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium przypadku, Warszawa 2014, Ośrodek Studiów Wschodnich.

Darczewska J., Diabeł tkwi w szczegółach. Wojna informacyjna w świetle doktryny wojennej Rosji, Warszawa 2015, Ośrodek Studiów Wschodnich.

Darczewska J., „Wojny pamięci”: historia, polityka i służby specjalne Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2019, nr 20, s. 13–41.

Gallarotti G., Soft Power: What it is, Why it’s Important, and the Conditions Under Which it Can Be Effectively Used, „Journal of Political Power” 2011, nr 1, s. 25–47.

Giles K., Handbook of Russia information warfare, Rome 2016, NATO Defense College.

Krzak A., Wojny przyszłości po rosyjsku – wojna hybrydowa, informacyjna i psychologiczna na tle konfliktu ukraińskiego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2018, nr 18, s. 11–39.

Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa 2005, Scholar.

Materski W., Polityka historyczna Federacji Rosyjskiej po 2000 r., „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 4, s. 93–115.

Mueller R.S., III, Report On The Investigation Into Russian Interference In The 2016 Presidential Election, t. 1–2, Washington 2019, U.S. Department of Justice.

Nye J.S. Jr., Bound to Lead. The Changing Nature of American Power, New York 1991, Basic Books.

Nye J.S. Jr., Przyszłość siły, Warszawa 2012, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nye J.S. Jr., Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Rajczyk R., Nowoczesne wojny informacyjne, Warszawa 2016, Difin.

Sadłocha J., Pomiędzy miękką a twardą siłą: smart power, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2012, t. 13, s. 37–46.

Skoneczny Ł., Wojna hybrydowa – wyzwanie przyszłości? Wybrane zagadnienia, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, wydanie specjalne, s. 39–50.

Stoessinger J.G., The Might of Nation. World Politics in Our Times, New York 1969, Random House.

The Art Of Deceit: How China And Russia Use Sharp Power To Subvert The West, A. Foxall, J. Hemmings (red.), London 2019, The Henry Jackson Society.

Tomaszewska P., Pohl A., Dylematy związane z uczestnictwem Polski w chińskiej inicjatywie Belt and Road, „Przegląd Strategiczny” 2019, nr 12.

Tromblay D.E., Political Influence Operations: How Foreign Actors Seek to Shape US Policy Making, Lanham–Boulder–London–New York 2018, Rowman and Littlefield.

Walker Ch., What Is “Sharp Power”?, „Journal of Democracy” 2018, nr 3, s. 9–23.

Źródła internetowe

Becker A., Nord Stream 2 w oczach niemieckich ekspertów: „Zbędny, szkodliwy, nierentowny”, Deutsche Welle, 10 IX 2020 r., dw.com/pl/nord-stream-2-w-oczach-niemieckich-ekspertów- zbędny-szkodliwy-nierentowny/a-54870406 [dostęp: 23 VI 2021].

Kucharczyk M., Czy Rosja wspierała katalońskich niepodległościowców?, Euractiv, 28 XI 2011 r., euractiv.pl/section/demokracja/news/czy-rosja-wspierala-katalonskich-niepodleglosciowcow [dostęp: 15 V 2021].

Liu Xin, What Sharp power? It’s nothing but „unsmart” power, USC Center on Public Diplomacy, 15 XI 2018 r., uscpublicdiplomacy.org/blog/what-sharp-power-it’s-nothing-“unsmart”- power [dostęp: 10 V 2021].

Łotwa zakazała na rok emisji rosyjskiej telewizji państwowej „Rosja RTR”, Studium Europy Wschodniej UW, 9 II 2021 r., studium.uw.edu.pl/lotwa-zakazala-na-rok-emisji-rosyjskiej-telewizji-panstwowej-rosja-rtr/ [dostęp: 11 VI 2021].

Nye J.S. Jr., How Sharp Power Threatens Soft Power. The Right and Wrong Ways to Respond to Authoritarian Influence, „Foreign Affairs”, 24 I 2018 r., foreignaffairs.com/articles/china/2018-01-24/how-sharp-power-threatens-soft-power [dostęp: 14 VI 2021].

Przychodniak M., Chiny wobec kryzysu inicjatywy 17+1, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, pism.pl/publikacje/Chiny_wobec_kryzysu_inicjatywy_171_ [dostęp: 8 VI 2021].

Rutkowski J., Nord Stream 2 – wszystko przemawia przeciw temu projektowi, Forsal, 27 II 2021 r., forsal.pl/gospodarka/artykuly/8106480,nord-stream-2-wszystko-przemawia-przeciw-temu-projektowi.html [dostęp: 23 VI 2021].

Sharp power. Rising Authoritarian Influence: New Forum Report, National Endowment for Democracy, 5 XII 2017 r., https://www.ned.org/sharp-power-rising-authoritarian-influence-forum-report/.

Walker Ch., The Point of Sharp Power, Project Syndicate, 1 II 2018 r., https://www.project-syndicate.org/commentary/soft-power-shortcomings-by-christopher-walker-2018-02 [dostęp: 14 VI 2021]

Walker Ch., Ludwig J., The Meaning of Sharp Power. How Authoritarian States Project Influence, „Foreign Affairs”, 16 XI 2017 r., foreignaffairs.com/articles/china/2017-11-16/meaning-sharp-power [dostęp: 14 VI 2021].