Cyberbezpieczeństwo państw w XXI wieku na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej

Sandra Woszek

Abstrakt

Artykuł został poświęcony cyberbezpieczeństwu jako priorytetowi gospodarki narodowej w kontekście globalnych zagrożeń gospodarki światowej mających wpływ na bezpieczeństwo państw. Zagrożenia cybernetyczne są z pewnością jednym z głównych zagrożeń bezpieczeństwa światowej gospodarki, a tym samym cyberbezpieczeństwo staje się priorytetem dla gospodarki narodowej, także dla Rzeczypospolitej Polskiej. Tezę tę potwierdzają m.in. statystyki incydentów cybernetycznych oraz liczne działania podejmowane przez państwa w celu zwalczania cyberzagrożeń.

 

* Artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej pt. Cyberbezpieczeństwo państw w XXI wieku na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej, obronionej na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autorka wykorzystała rozdziały: I, II oraz III. Praca została nagrodzona w XI edycji konkursu Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dotyczącą bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych, ekonomicznych.

ABSTRACT

Cybersecurity of countries in the 21st century on the example of the Republic of Poland

The article is devoted to the characteristics of cybersecurity as a priority of the national economy in the context of global threats to the security of the world economy. Cyber threats are certainly one of the main security threats to the global economy, and thus cybersecurity is becoming a priority for the national economy, also for the Republic of Poland. This thesis is confirmed, among others, by statistics of cyber incidents, which are growing dynamically, and numerous actions taken by states to combat cyber threats.

Słowa kluczowe: cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo cybernetyczne, zagrożenia cybernetyczne, cyberprzestrzeń, cyberprzestępczość, cyberterroryzm, cybersecurity, cyber threats, cyberspace, cybercrime, cyberterrorism
References

Aleksandrowicz T.R., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni ze stanowiska prawa międzynarodowego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2016, nr 15, s. 11–28.

Banasiński C., Podstawowe pojęcia i podstawy prawne bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, w: Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, C. Banasiński (red.), Warszawa 2018.

Banasiński C., Nowak W., Europejski i Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, w: Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, C. Banasiński (red.), Warszawa 2018.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2013.

Bógdał-Brzezińska A., Gawrycki M.F., Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, Warszawa 2003.

Górka M., Wybrane aspekty definicyjne cyberterroryzmu i ich znaczenie w perspektywie polityki bezpieczeństwa, „Cywilizacja i Polityka” 2017, t. 15, nr 15, s. 295–315.

Grzelak M., Liedel K., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski –zarys problemu, „Zeszyty Naukowe Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego” 2014, nr 2, s. 125–139.

Hoffmann T., Główni aktorzy cyberprzestrzeni i ich działalność, w: Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXI wieku, T. Dębowski (red.), Łódź–Wrocław 2018, s. 11–30.

Jankowski P., Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie dla administracji publicznej, „Młody Jurysta” 2018, nr 4, s. 13–27.

Koncepcja strategiczna NATO z 2010 r., „Bezpieczeństwo Narodowe” 2014, nr 29, s. 203–216.

Kośla R., Cyberterroryzm – definicja zjawiska i zagrożenie dla Polski, wystąpienie na konferencji w Bemowie, 29 XI 2002 r.

Koziej S., Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej: aspekty strategiczne, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2013, nr 1, s. 143–168.

Koziej S., Identyfikacja zagrożeń globalnych dla bezpieczeństwa międzynarodowego, „Przyszłość. Świat-Europa-Polska” 2012, nr 2, s. 30–33.

Lakomy M., Bezpieczeństwo teleinformatyczne (cyberbezpieczeństwo), w: Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, M. Lakomy, R. Zięba (red.), Warszawa 2018, s. 55–69.

Lakomy M., Cyberprzestrze ńjako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw, Katowice 2015.

Nowak W., Ochrona infrastruktury krytycznej w cyberprzestrzeni, w: Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, C. Banasiński (red.), Warszawa 2018.

Oleksiewicz I., Cyberterroryzm jako realne zagrożenie dla Polski, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2018, t. 12, nr 1, s. 53–67.

Palka D., Stecuła K., Postęp technologiczny – dobrodziejstwo czy zagrożenie?, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 1, D. Palka, K. Stecuła, R. Knosala (red.), Opole 2018.

Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013.

Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polski na lata 2019–2024, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2019.

Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–2020, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2017.

Szpyra R., Cyberbezpieczeństwo i cyberaktywność militarna, w: Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, C. Banasiński (red.), Warszawa 2018.

Szubrycht T., Cyberterroryzm jako nowa forma zagrożenia informatycznego, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2005, r. 46, nr 1, s 173–187.

Zagrożenia we współczesnym świecie jako temat edukacji geograficznej, T. Michalski (red.), Warszawa 2008.

Źródła internetowe

APA Dictionary of Psychology, American Psychological Association, https://dictionary.apa.org/situation-awareness [dostęp: 21 IV 2021].

Infrastruktura krytyczna, Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, https://www.gov.pl/web/rcb/infrastruktura-krytyczna [dostęp: 14 IV 2022].

Koziej S., Transsektorowy charakter cyberbezpieczeństwa. Strategiczne wyzwania dla Polski i NATO, https://koziej.pl/wp-content/uploads/2016/10/IBK-Cyberbezpiecze%C5%84stwo-25.10.2016.pdf [dostęp: 20 XII 2020].

Krajowy system cyberbezpieczeństwa, Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/krajowy-system-cyberbezpieczenstwa- [dostęp: 13 IV 2021].

(MINI)SŁOWNIK BBN: Propozycje nowych terminów z dziedziny bezpieczeństwa, BBN, http://katedrawiss.uwm.edu.pl/sites/default/files/download/202005/minislownik-bbn-propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenstwa.pdf [dostęp: 9 II 2021].

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Załącznik nr 1: Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej – dobre praktyki i rekomendacje, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, https://archiwum.rcb.gov.pl/wp-content/uploads/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-1-Standardy-s%C5%82u%C5%BC%C4%85ce-zapewnieniu-sprawnego-funkcjonowania-infrastruktury-krytycznej-%E2%80%93-dobre-praktyki-i-rekomendacje.pdf [dostęp: 14 IV 2021].

Ottis R., Lorents P., Cyberspace: Definition and Implications, w: Materiały z konferencji pt.: „Proceedings of the 5th International Conference on Information Warfare and Security”, Dayton U.S. 2010, https://dumitrudumbrava.files.wordpress.com/2012/01/cyberspace-definition-and-implications.pdf [dostęp: 20 XII 2020].

Powstała nowa mapa internetu, Benchmark 13 IX 2010 r., https://www.benchmark.pl/aktualnosci/powstala-nowa-mapa-internetu.html [dostęp: 21 04 2021]

Rośnie liczba cyberzagrożeń, Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, 23 II 2022 r., https://www.gov.pl/web/sluzby-specjalne/rosnie-liczba-cyberzagroze n [dostęp: 24 IV 2022].

Systemy infrastruktury krytycznej, Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, https://www.gov.pl/web/rcb/systemy-infrastruktury-krytycznej [dostęp: 14 IV 2022].

Szymczykiewicz R., Czym jest cyberprzestępstwo?, Infor, 28 XII 2011 r., https://www.infor.pl/prawo/prawokarne/przestepstwa-komputerowe/298370,2,Czym-jest-cyberprzestepstwo.html [dostęp: 20 XII 2020].

Akty prawne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz. Urz. UE L 194 z 19 VII 2016 r.).

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. DzU z 2020 r. poz. 1369, ze zm.).

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. DzU z 2022 r. poz. 261, ze zm.).