Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej jako źródło zagrożeń dla krajów bałtyckich i wpływ tych zagrożeń na bezpieczeństwo Polski

Klaudia Jagusiak

Abstrakt

Imperialna polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej spowodowała poważne zmiany w architekturze bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. W artykule zostały przytoczone wyniki badań zrealizowanych w latach 2019–2020 metodą sondażu diagnostycznego za pomocą techniki wywiadu eksperckiego. Wzięło w nich udział 11 ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Przedmiotem badań były zagrożenia generowane przez Rosję w związku z jej ekspansywną polityką zagraniczną wobec Ukrainy i państw bałtyckich, a także ich wpływ na bezpieczeństwo Polski w perspektywie strategicznej. Na podstawie wyników tych badań oraz analizy literatury zostały opracowane trzy scenariusze (destabilizacyjny, poszerzania strefy wpływów i izolacyjny) dotyczące możliwych działań podejmowanych przez Federację Rosyjską w Polsce i wobec Polski.

 

ABSTRACT

The foreign policy of the Russian Federation as a source of threats to the Baltic states and their impact on the security of Poland

The imperial foreign policy of the Russian Federation has led to extensive changes in the security architecture of Central and Eastern Europe. In the article the results of studies were cited. Studies were carried out in the years 2019-2020, by the method of a diagnostic survey using the technique of expert interview. Eleven experts in the field of security and defense participated in the research. The threats generated by Russia in connection with its expansive foreign policy towards Ukraine and Baltic states and their impact on the security of Poland were the subject of the research. On the basis of the results of these studies and literature review, three scenarios were developed (destabilizing, expanding the sphere of influence and isolation) which concern possible actions taken by the Russian Federation in Poland and towards Poland.

Słowa kluczowe: polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, bezpieczeństwo państw bałtyckich, bezpieczeństwo Polski, Europa Środkowo-Wschodnia, foreign policy of the Russian Federation, security of the Baltic states, security of Poland, Central and Eastern Europe
References

Balcerowicz B., Obronność państwa średniego, Warszawa 1997.

Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, R. Jakubczak, J. Flis (red.), Warszawa 2006.

Bornio J., Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego. Wymiar polityczno-militarny, Warszawa 2019.

Brzeziński Z., Wielka szachownica: główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998.

Elak L., Bezpieczeństwo wschodniej granicy, Warszawa 2019.

Elak L., Geostrategiczne położenie Polski w aspekcie zagrożeń hybrydowych, w: Zagrożenia hybrydowe, L. Elak i in. (red. nauk.), Warszawa 2019.

Elak L., Potencjał wojsk lądowych wobec współczesnych wyzwań bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020.

Jagusiak K., Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej jako źródło zagrożeń dla krajów bałtyckich i ich wpływ na bezpieczeństwo Polski, rozprawa doktorska, Warszawa 2021.

Janczewski R., Znaczenie cyberprzestrzeni w działaniach hybrydowych, w: Zagrożenia hybrydowe, L. Elak i in. (red. nauk.), Warszawa 2019.

Wejkszner A., Wojciechowski S. (red.), Współczesne bezpieczeństwo Polski. Międzynarodowy wymiar instytucjonalny, Warszawa 2019.

Żurawski vel Grajewski P., Polska polityka wschodnia 1989–2015. Wymiar narodowy i unijny, Kraków 2016.

 

Źródła internetowe

Bański J., Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w koncepcjach podziału Europy, w: Problematyka geopolityczna ziem polskich, P. Eberhardt (red.), https://rcin.org.pl/Content/130/WA51_228_r2008-t218_Prac-Geogr.pdf, s. 121–134 [dostęp: 9 I 2021].

Dr Gac o zagrożeniu dla państw bałtyckich ze strony Rosji: kluczowa będzie rola Polski i całego NATO, trzeba wzmacniać siły obronne, PolskieRadio24.pl, 22 VII 2020 r., https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2553819,Dr-Gac-o-zagrozeniu-dla-panstw-baltyckich-ze-strony--Rosji-kluczowa-bedzie-rola-Polski-i-calego-NATO-trzeba-wzmacniac-sily-obronne [dostęp: 30 IX 2020].

Dyner A.M., Możliwe scenariusze rosyjsko-białoruskiej integracji wojskowej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 17 XII 2020 r., https://www.pism.pl/publikacje/Mozliwe_scenariusze__rosyjskobialoruskiej_integracji_wojskowej [dostęp: 17 I 2021].

Huggler J., Putin Wants to Destroy NATO, Says US General Ben Hodges, Atlantic Council, 4 III 2015 r., https://www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/putin-wants-to-destroy-nato-says-us-general-ben-hodges/ [dostęp: 27 IX 2020].

Polacy o NATO i bezpieczeństwie międzynarodowym, „Komunikat z badań CBOS” 2018, nr 71, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_071_18.PDF [dostęp: 17 XII 2020].

 

Akty prawne

Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o handlu i współpracy gospodarczej, sporządzony w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r. (DzU z 1995 r. nr 50 poz. 266).

Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzony w Moskwie dnia 22 maja 1992 r. (DzU z 1993 r. nr 61 poz. 291).

Traktat Północnoatlantycki sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. (DzU z 2000 r. nr 87 poz. 970).