Uwagi na marginesie ukraińskiego zeszytu metodycznego dotyczącego badań poligraficznych prowadzonych w celu identyfikacji rosyjskich dywersantów oraz agentów

Michał Widacki

Abstrakt

Artykuł recenzyjny jest poświęcony zeszytowi metodologicznemu wydanemu przez ukraińskich poligraferów. Przedstawili oni gotowe rozwiązania, które można zastosować podczas badań osób podejrzanych o sabotaż oraz szpiegostwo. W recenzowanej publikacji zostały omówione między innymi techniki przeprowadzania badań poligraficznych oraz przytoczone przykłady zestawów pytań używanych w trakcie testów.

ABSTRACT

Notes on the margins of the Ukrainian methodological notebook on polygraph research conducted to identify Russian saboteurs and agents

This review article is devoted to a methodological notebook published by Ukrainian polygraphers. They presented ready-to-use solutions that can be applied when investigating sabotage and espionage suspects. Among other things, the reviewed publication discusses techniques for conducting polygraph examinations and provides examples of question sets used during testing.

Słowa kluczowe: badania poligraficzne, poligraferzy w Ukrainie, wykrywanie nieszczerości, służby specjalne, 'polygraph examinations, polygraphers in Ukraine, detection of insincerity, special services
References

Widacki J., Szuba-Boroń A., Sprawy o szpiegostwo przed sądami wileńskimi w okresie II RP, Kraków 2020.

Współczesne standardy badań poligraficznych, M. Gołaszewski (red.), seria: „Biblioteka Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 4, Warszawa 2013.