Problem wielokrotnego testowania w przesiewowych badaniach poligraficznych – implikacje dla bezpieczeństwa wewnętrznego

Marcin Gołaszewski

Abstrakt

Badania poligraficzne o charakterze przesiewowym najczęściej przeprowadza się przed zatrudnieniem kandydata. Statystyka Bayesowska pomaga lepiej zrozumieć rzeczywiste znaczenie uzyskiwanych wyników testów. Zdarza się również wykonywanie badań powtórnych – najczęściej wtedy, gdy za pierwszym podejściem kandydatowi się nie powiedzie. W artykule autor rozważa różne scenariusze związane z ponownym testowaniem oraz ich konsekwencje, także w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego poszczególnych instytucji i państw. Poszukuje optymalnych rozwiązań, aby procedury testowania sprzyjały szczelności systemów, a zarazem pozostały wydajne i użyteczne.

ABSTRACT

The issue of multiple testing in polygraph screening – implications for internal security

Screening polygraph tests are most often conducted before a candidate is hired. Bayesian statistics help to better understand the real meaning of the test results obtained. Retesting also happens - usually when a candidate fails on the first attempt. In the article, the author considers various scenarios related to retesting and their consequences, including for the internal security of individual institutions and countries. He seeks optimal solutions so that testing procedures promote tightness in systems while remaining efficient and useful.

Słowa kluczowe: poligraf, badania, przesiew, powtórne testowanie, wyniki, interpretacja, bezpieczeństwo, polygraph, testing, screening, retesting, results, interpretation, security
References

Addendum to the 2011 Meta-analytic Survey – the Utah Four-Question Test (“Raskin Technnique”) / ESS, „Polygraph & Forensic Credibility Assessment: A Journal of Science and Field Practice” 2020, t. 49, nr 2, s. 73–81.

American Polygraph Association, Meta-Analytic Survey of Criterion Accuracy of Validated Techniques, „Polygraph” 2011, t. 40, nr 4.

Eggleston R., Sixth Wilfred Fullagar Memorial Lecture: Beyond reasonable doubt, „Monash University Law Review” 1977, t. 4, nr 1, s. 1–2.

Handler M. i in., Integration of Pre-Employment Polygraph Screening into the Police Selection Process, „Journal of Police and Criminal Psychology” 2009, t. 24, nr 2, s. 69–86.

Nelson R., Multinomial Cutscores for Bayesian Analysis with ESS and Three-Position Scores of Comparison Question Polygraph Tests, „Polygraph & Forensic Credibility Assessment: A Journal of Science and Field Practice” 2020, t. 49, nr 1, s. 61–72.

Nelson R., Multinomial Reference Distributions for the Empirical Scoring System, „Polygraph & Forensic Credibility Assessment: A Journal of Science and Field Practice” 2017, t. 46, nr 2, s. 81–115.

Nelson R. i in., Using the Empirical Scoring System, „Polygraph” 2011, t. 40, nr 2, s. 67–78.

Nelson R., Kircher J., Handler M., How to Calculate the Expected Agreement and the Combined Accuracy of Two Test Results, „Polygraph & Forensic Credibility Assessment: A Journal of Science and Field Practice” 2018, t. 47, nr 1, s. 18–25.

Nelson R., Turner F., Bayesian Probabilities of Deception and Truth-telling for Single and Repeated Polygraph Examinations, „Polygraph & Forensic Credibility Assessment: A Journal of Science and Field Practice” 2017, t. 46, nr 1, s. 53–80.

Yankee W., Grimsley D., Test and Retest Accuracy of Psychophysiological Detection of Deception Test, „Polygraph” 2000, t. 29, nr 4, s. 289–298.

 

Akty prawne

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (t.j. DzU z 2023 r. poz. 66, ze zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. DzU z 2022 r. poz. 813, ze zm.).

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. DzU z 2019 r. poz. 742, ze zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t.j. DzU z 2022 r. poz. 1900, ze zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (t.j. DzU z 2021 r. poz. 1124, ze zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. DzU z 2022 r. poz. 1375, ze zm.).

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. DzU z 2022 r. poz. 1061, ze zm.).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DzU z 2022 r. poz. 263).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (t.j. DzU z 2022 r. poz. 379).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (t.j. DzU z 2014 r. poz. 242).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (t.j. DzU z 2014 r. poz. 61).