Szczególne rozwiązania prawne w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego w sektorze gazu ziemnego adresowane do odbiorców chronionych paliw gazowych. Wybrane zagadnienia

Klaudia Grzebiela

Abstrakt

Uzależnienie państwa od dostaw gazu ziemnego ze źródeł zewnętrznych wymaga podejmowania niezbędnych działań legislacyjnych, które zabezpieczą odbiorców przed negatywnymi skutkami wydarzeń polityczno-ekonomicznych wpływających na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. W sektorze gazu ziemnego zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i zapobieganie rodzącym się zagrożeniom jest szczególnie istotne. Celem artykułu jest przedstawienie wprowadzonych przez ustawodawcę rozwiązań prawnych służących ochronie pewnych grup odbiorców na rynku gazu ziemnego i umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących negatywne skutki społeczno-gospodarcze w przypadku przerwania dostaw gazu lub nagłego wzrostu jego cen. Wprowadzane regulacje prawne podkreślają unikatową specyfikę rynku gazu ziemnego, którego istotną cechą jest jego związek z importem.

ABSTRACT

Specific legal solutions in the field of energy security in the natural gas sector addressed to protected customers of gaseous fuels. Selected issues

The state’s dependence on the supply of natural gas from external sources requires legislative measures to be taken to protect customers from the negative effects of political and economic events affecting the state’s internal security. In the natural gas sector, ensuring energy security and preventing emerging threats is particularly important. The purpose of this article is to present the legal solutions to protect certain groups of customers in the natural gas market and minimise the negative socio-economic effects in the event of an interruption to gas supply or a sudden increase in gas prices. The introduced legal regulations emphasise the unique specificity of the natural gas market, the essential feature of which is its relationship with imports.

Słowa kluczowe: odbiorca chroniony paliw gazowych, bezpieczeństwo energetyczne, regulacja, protected customer of gaseous fuels, energy security, regulation
References

Grzebiela K., Dodatek energetyczny jako środek zapobiegający wykluczeniu energetycznemu – próba oceny polskich rozwiązań prawnych w świetle dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/72/WE oraz 2009/73/WE, w: Energetyka w odsłonach, D. Ćwik, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.), Poznań 2016.

Kraśniewski M., Pikiewicz B., Ziarkowski M., Komentarz do art. 3 ustawy – Prawo energetyczne, w: Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz, M. Czarnecka, T. Ogłódek (red.), Warszawa 2020.

Mik C., Solidarność w prawie Unii Europejskiej. Podstawowe problemy teoretyczne, w: Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej, C. Mik (red.), Toruń 2009.

Nowak B., Solidarność i bezpieczeństwo energetyczne jako elementy polityki energetycznej UE. Wybrane prawne formy realizacji na rynku gazu, ,,Studia Europejskie” 2014, nr 2, s. 75–89.

Stańczyk J., Formułowanie kategorii pojęciowej bezpieczeństwa, Poznań 2017.

Szafrański A., Prawo energetyczne. Wartości i instrumenty ich realizacji, Warszawa 2014.

 

Akty prawne

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 202/47 z 7 VI 2016 r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (Dz. Urz. UE L 280/1 z 28 X 2017 r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE (Dz. Urz. UE L 295/1 z 12 XI 2010 r.).

Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (DzU z 2022 r. poz. 202, ze zm.).

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t.j. DzU z 2022 r. poz. 1537, ze zm.).

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. DzU z 2021 r. poz. 2021, ze zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. DzU z 2022 r. poz. 1385, ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (DzU z 2021 r. poz. 549).

 

Inne dokumenty

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, https://www.gov.pl/web/premier/projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-sposobu-i-trybu-wprowadzania-ograniczen-w-poborze-gazu-ziemnego2 [dostęp: 4 VIII 2022].

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, Druk nr 1902 z 2022 r.