Procedura recenzji

1. Materiały kierowane do wydawnictwa ABW podlegają ocenie merytorycznej co najmniej dwóch recenzentów.

2. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).

3. Proces recenzji odbywa się w panelu redakcyjnym (recenzent otrzymuje od wydawnictwa ABW e-mail z prośbą o wykonanie recenzji artykułu wraz z linkiem do panelu redakcyjnego).

4. W ramach procedury recenzyjnej w szczególnych przypadkach recenzent może zostać poproszony o wypełnienie Deklaracji recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów między nim a autorem artykułu w czasopiśmie naukowym „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” i przesłania jej w wersji elektronicznej (skan) przez panel redakcyjny.

5. Przy ocenie materiałów recenzenci zwracają uwagę na oryginalne i twórcze przedstawienie zagadnień, spójność tematyczną utworu, przejrzystość i spójność tez oraz wniosków, układ artykułu, aktualność w odniesieniu do metod badawczych, tematyki i cytowanej literatury oraz poprawność aparatu naukowego.

6. Recenzje kończą się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji (bez zmian lub po wprowadzeniu przez autora zmian sugerowanych przez recenzentów) albo o jego odrzuceniu.

7. W przypadku otrzymania dwóch sprzecznych recenzji wydawnictwo ABW przesyła materiał do kolejnego recenzenta (lub recenzentów). Na podstawie wszystkich recenzji wydawnictwo ABW podejmuje decyzję o dopuszczeniu artykułu do publikacji albo o jego odrzuceniu.

8. Lista recenzentów współpracujących z czasopismem „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” jest publikowana w jego wersji drukowanej, elektronicznej i na stronie internetowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

9. Recenzja wydawnicza utworu jest dokumentem wewnętrznym wydawnictwa ABW.