Procedura recenzyjna

1. Materiały kierowane do wydawnictwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podlegają ocenie merytorycznej co najmniej dwóch recenzentów.

2. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).

3. Przy ocenie materiałów recenzenci zwracają uwagę na oryginalne i twórcze przedstawienie zagadnień, spójność tematyczną utworu, przejrzystość i spójność tez oraz wniosków, układ publikacji, aktualność w odniesieniu do metod badawczych, tematyki i cytowanej literatury oraz poprawność aparatu naukowego.

4. Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji bez zmian lub po wprowadzeniu przez autora zmian sugerowanych przez recenzentów albo o jego odrzuceniu.

5. Po otrzymaniu dwóch recenzji sprzecznych wydawnictwo ABW przesyła materiał do kolejnego recenzenta (lub recenzentów). Na podstawie analizy wszystkich recenzji wydawnictwo podejmuje decyzję o zamieszczeniu lub niezamieszczaniu artykułu.

6. Lista recenzentów współpracujących z czasopismem „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” jest publikowana w jego wersji drukowanej, elektronicznej i na stronie internetowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

7. Nazwiska recenzentów innych publikacji są umieszczane w ich wersjach drukowanych i elektronicznych

8. Recenzja wydawnicza utworu jest dokumentem wewnętrznym wydawnictwa ABW.