Informacje dla autorów

1. Wydawnictwo  ABW przyjmuje do publikacji w półroczniku „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” (PBW) artykuły naukowe dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku konstytucyjnego państwa.

2. Materiały należy składać przez panel redakcyjny dostępny pod adresem: https://ojs.ejournals.eu/PBW/about/submissions.

3. Materiały należy przesłać w terminach: do 30 września (wydanie kwietniowe) oraz do 30 marca (wydanie listopadowe).

4. Przesyłając tekst do wydawnictwa ABW, autor wyraża zgodę na jego opracowanie redakcyjne, tj. na wykonanie redakcji merytorycznej, językowej, technicznej i korekty, zgodnie z zasadami poprawności językowej oraz na podstawie polskich norm wydawniczych. Wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w naukowych bazach danych i na stronie internetowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

5. W przypadku nieprzestrzegania przez autora wymogów edytorskich wydawnictwo ABW zastrzega sobie możliwość zwrócenia tekstu.

6. Autorzy artykułów, które zostaną opublikowane w PBW, podpisują umowę o przeniesieniu na wydawcę autorskich praw majątkowych.

7. Autorzy artykułów opublikowanych w PBW otrzymują honoraria.

8. Autorzy są zobowiązani do wypełnienia Formularza zgody autora na publikację artykułu w czasopiśmie PBW i przesłania go w wersji elektronicznej (skan) przez panel redakcyjny.

9. Współautorzy są zobowiązani do wypełnienia Formularza zgody współautora na publikację artykułu w czasopiśmie PBW i przesłania go w wersji elektronicznej (skan) przez panel redakcyjny.

10. Autorzy i współautorzy artykułów przesyłanych do PBW są zobowiązani do podawania numerów ORCID.

11. Wydawnictwo ABW nie zwraca autorom nadesłanych artykułów oraz zastrzega sobie możliwość odmowy ich publikacji bez podania przyczyny.