Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Redaktor naczelny: dr Patryk Dobrzycki
Sekretarz redakcji: Maria Kiszczyc

Półrocznik „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” (PBW) to czasopismo naukowe wydawane od 2009 r. poświęcone interdyscyplinarnym zagadnieniom związanym z ochroną porządku konstytucyjnego państwa. Tematyka publikowanych w nim artykułów obejmuje  szeroko rozumianą problematykę bezpieczeństwa narodowego, tj.: zagadnienia prawne, działalność instytucji i organizacji odpowiedzialnych za ochronę porządku konstytucyjnego państwa, analizy aktualnego i prognozowanego stanu bezpieczeństwa w perspektywie krajowej oraz międzynarodowej.

Autorami artykułów są funkcjonariusze ABW i innych służb mundurowych RP, pracownicy naukowi wyższych uczelni, instytucji naukowych oraz ośrodków naukowo-badawczych, a także specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa narodowego. Nad poziomem merytorycznym materiałów zamieszczanych w PBW czuwają rada naukowa oraz recenzenci.

PBW znajduje się w bazach: Index Copernicus Journal Master List z liczbą 70,13 pkt, Central European Journal for Social Science and Humanities oraz Polska Bibliografia Naukowa.

Czasopismo jest nieodpłatnie dystrybuowane między innymi do organów administracji państwowej, bibliotek ośrodków szkolenia instytucji państwowych oraz wyższych uczelni, które prowadzą nauczanie na kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.

ISSN 2080-1335
e-ISSN 2720-0841
Punkty MEiN: 5
Właściciel czasopisma:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14)

Redaktor naczelny: dr Patryk Dobrzycki
Sekretarz redakcji: Maria Kiszczyc
Opublikowano online: 11 maja 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wstęp redaktora naczelnego

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 7-8
Data publikacji online: 11 maja 2022

Artykuły i rozprawy

Geneza, teoria i praktyka rosyjskiej inżynierii przymusowej migracji. Przyczynek do badań nad kryzysem migracyjnym na wschodniej flance NATO

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 11-49
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.034.15694

Rola działań prowokatorsko-decepcyjnych w neutralizacji białoruskiej opozycji

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 50-85
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.035.15695

Fake newsy jako nowa kategoria zagrożenia systemu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa w dobie kryzysu epidemicznego

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 86-128
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.036.15696

Zadania antyterrorystyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizowane w sytuacji wystąpienia zagrożeń w przestrzeni powietrznej i na morzu – ujęcie prawne

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 129-145
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.037.15697

Czy następuje schyłek ekoterroryzmu?

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 146-185
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.038.15698

Recenzje

Monografia prawnicza Prawne aspekty funkcjonowania służb specjalnych na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pod red. dr. Piotra Burczaniuka

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 189-198
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.039.15699

Przegląd prac konkursowych

Zmieniające się sposoby prowadzenia konfliktów zbrojnych w świetle regulacji prawnomiędzynarodowych

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 201-227
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.040.15700

Uwarunkowania zamachu stanu w Iranie w 1953 roku

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 228-258
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.041.15701

Articles in English

Foreword by Editor-in-Chief

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 261-262
Data publikacji online: 11 maja 2022

The genesis, theory, and practice of Russian coercive migration engineering. A contribution to the study of the migration crisis on NATO’s eastern flank

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 263-300
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.042.15702

The role of provocative-deceptive actions in neutralizing the Belarusian opposition

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 301-336
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.043.15703

Fake news as a new category of threat to the system of economic security of the state in the era of epidemic crisis

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 337-377
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.044.15704

Anti-terrorist tasks of the Polish Armed Forces in situations of threats in the air and sea – a legal approach

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 378-393
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.045.15705

Is there a decline in ecoterrorism?

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 394-431
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.046.15706