Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series

 

Obowiązki redaktora naczelnego i redakcji

Bezstronność

Ocena nadesłanego tekstu następuje w oparciu o jego zawartość merytoryczną, nie zaś narodowość Autora, jego płeć, rasę, orientację seksualną, wyznanie, czy poglądy polityczne.

Decyzja o publikacji

Decyzja o publikacji tekstu lub jego odrzuceniu podejmowana jest na podstawie jego wartości naukowej, oryginalności, jasnościoraz spójności z tematyką czasopisma.

Poufność

W procesie recenzowania wszelkie materiały złożone do redakcji pozostają poufne. Dostęp do informacji o nadesłanym tekście mają jedynie: Autor, recenzenci, potencjalni recenzenci, zespół redakcyjny oraz wydawca.

Konflikt interesów

Nadesłane materiały, co do których podjęto decyzję o ich niepublikowaniu, nie mogą zostaćwykorzystane w badaniach własnych redaktora naczelnego, członków redakcji oraz recenzentów bez pisemnej zgody Autora. Redakcja eliminuje jakiekolwiek potrzeby biznesowe, które mogłyby naruszyć standardy merytoryczne i etyczne czasopisma.

Integralność publikowanych treści naukowych

Redakcja czasopisma dąży do zachowania integralności publikowanych treści naukowych poprzez zamieszczanie korekt, wyjaśnień, czy przeprosin, a także dokłada starań, by wykryć podejrzane badania oraz działania naruszające etykę publikacyjną.

Wycofanie opublikowanego tekstu

Redakcja czasopisma może rozważyć decyzję o wycofaniu opublikowanego tekstu w następujących przypadkach:   

- gdy istnieją jasne wskazania, że (w wyniku działań celowych lub zaniedbania) wyniki badańnie są wiarygodne,

- zamieszczone w tekście wyniki badań były już wcześniej publikowane i nie posiadają stosownych odsyłaczy, pozwolenia na cytowanie oraz gdy brak jest uzasadnienia na ich zamieszczenie,    

- gdy popełniony został plagiat lub naruszono w badaniach standardy etyczne.

Informacja o wycofaniu tekstu powinna zawierać obok tytułu tekstu i nazwiska Autora, także wyjaśnienie przyczyn decyzji o wycofaniu tekstu oraz nazwisko decydenta. Wycofany tekst nie może być usunięty (także z wersji elektronicznej czasopisma), ale jego status powinien być możliwie wyraźnie zaznaczony.  

 

Obowiązki Autorów

Standardy w ogłaszaniu wyników

Autorzy ogłaszający wyniki swoich oryginalnych badań powinni zamieścić w tekście dokładny opis wykonanej pracy oraz obiektywną ocenę znaczenia wyników, które uzyskali. Podstawowe dane powinny zostać wyraźnie przedstawione w tekście. Tekst powinien zawierać na tyle dużo szczegółów i odwołań do literatury, by umożliwić innym prześledzenie procedury badawczej. Preparowanie rezultatów, podawanie fałszywych i niedokładnych stwierdzeń jest nieetyczne i może skutkować odrzuceniem tekstu lub – w przypadku wcześniejszego opublikowania – jego wycofanie.

Oryginalność i plagiat

W podpisywanej umowie wydawniczej (tutaj) Autor deklaruje, że przedłożony tekst jest oryginalny. Należy przestrzegać naukowych standardów odsyłania do prac wykorzystanych oraz wyodrębniania i oznaczania cytatów bezpośrednich. Plagiat oraz podawanie fałszywych danych jest niedopuszczalne.

Dostęp do danych

Autor może zostać poproszony przez redakcję o dostarczenie nieprzetworzonych danych wykorzystanych do opracowania tekstu przedłożonego do recenzji. Powinien być przygotowany na ewentualność ich upublicznienia, a ponadto powinien przechowywać te dane przez stosowny okres po publikacji swojego tekstu.

Wielokrotne lub równoczesne publikowanie

Zasadniczo Autor nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Składanie tego samego tekstu w jednocześnie dwóch czasopismach lub więcej stanowi zachowanie nieetyczne i jest niedopuszczalne.

Autorstwo tekstu

Autorstwo powinno być ograniczone do tych osób, które wniosły znaczący wkład w

koncepcję badań, ich plan i realizację, czy też interpretację wyników. Praktyki guestauthorshipsą niedopuszczalne. Wszystkie osoby, które przyczyniły się do powstania tekstu, powinny zostać wymienione w charakterze współautorów.  Należy upewnić się, że wszyscy współautorzy zostali ujęci w tekście oraz że zapoznali się z ostateczną jego wersją, zaakceptowali ją oraz wyrazili zgodę na złożenie jej do publikacji. Autor jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o ghostwritingu (tutaj).

Podawanie źródeł informacji

W tekście powinny zostać zamieszczone podziękowania dla innych, którzy wykonali pracę na rzecz Autora. Autor powinien również przytoczyć publikacje, które istotnie wpłynęły na określenie charakteru zgłoszonych prac.

Istotne błędy wykryte po opublikowaniu tekstu

W przypadku, gdy Autor odkryje znaczący błąd lub nieścisłość w swoim tekście, ma

obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym redakcję lub wydawcę i podjąć współpracę w celu poprawienia tekstu lub jego wycofania.

Jakikolwiek przypadek naruszenia powyższych zasad etycznych stanowi podstawę do odrzucenia artykułu.

 

Obowiązki Recenzentów

Wkład w decyzje redakcyjne

Recenzje pomagają redaktorowi w podjęciu decyzji o charakterze redakcyjnym, a także mogą pomóc Autorowi w poprawie tekstu.

Terminowość

Recenzent, który ze względów merytorycznych nie może zrecenzować tekstu, a także ten, który nie może tego zrobić w wyznaczonym terminie powinien poinformować redakcję i zrezygnować z recenzowania tekstu.

Poufność

Każdy tekst przeznaczony do recenzji ma status dokumentu poufnego. Nie można go okazywać innym osobom oraz dyskutować z nimi na jego temat z wyjątkiem tych, którzy zostali upoważnieni przez redaktora.  

Obiektywizm

Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytyka personalna Autora jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje opinie popierając je odpowiednią argumentacją. Redakcja nie udostępnia danych Autora Recenzentom. Recenzje mają charakter anonimowy.

Potwierdzenie źródeł informacji

Recenzenci powinni podać istotne dla tematu recenzowanych tekstów prace naukowe, które nie zostały uwzględnione przez Autora. Jakiekolwiek znaczące podobieństwo, czy pokrywanie się danych w recenzowanym tekście i innych opublikowanych pracach powinno być zgłoszone redakcji.

Konflikt interesów

Uprzywilejowane informacje i pomysły uzyskane w wyniku recenzowania tekstu powinny być uznane za poufne i nie mogą być wykorzystywane do osiągnięcia korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować tekstów, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z racji konkurencji lub współpracy Autorem, firmami lub instytucjami powiązanymi z tekstem.

 

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series zostały przygotowane w oparciu o:

- wskazówki Komitetu ds. Etyki Publikacji (COPE – Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf);

- COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors, (https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf);

- zalecenia zawarte w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, wydanym przez MNiSW (https://www.nauka.gov.pl/.../4c384c6c6cb90b8ccd6303d2b27185d2.pdf).