Procedura recenzowania

1. Procedura recenzyjna przebiega zgodnie z zaleceniami MNiSW zawartymi w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce
(https://www.nauka.gov.pl/.../4c384c6c6cb90b8ccd6303d2b27185d2.pdf).)

2. Pierwsza ocena tekstu, dokonywana jest wewnątrz redakcji czasopisma i polega na sprawdzeniu kompletności przesłanego materiału i stwierdzeniu, czy spełnia on formalne wymagania stawiane tekstom zgłaszanym do publikacji. W przypadku stwierdzenia uchybień, artykuł jest odsyłany Autorowi do uzupełnienia / poprawienia.

3. Na drugim etapie artykuł podlega podwójnej tzw. „ślepej” recenzji (double blind), tzn. bez ujawniania imienia i nazwiska Autorów artykuł zostaje skierowany do dwóch niezależnych Recenzentów merytorycznych, specjalistów w dziedzinie, której dotyczy publikowany tekst. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby były to osoby, których kompetencje potwierdza ich dorobek naukowy, a także mają opinię rzetelnych recenzentów.

4. Recenzent wyraża swoją opinię, wypełniając ankietę oceny, która zawiera pytania otwarte oraz zamknięte, służące wszechstronnej ocenie tekstu. Recenzent może także wskazać błędy i braki artykułu, ale również ma możliwość zaproponowania zmian, na które Autor jest zobowiązany zareagować.

Z formularzem recenzji można zapoznać się tutaj.

5. Artykuł podlega ocenie w zakresie:

- zgodności z profilem czasopisma;

- poprawności merytorycznej;

- oryginalności i nowatorskości;

- jasności i spójności argumentacji;

- dostatecznego uzasadnienia opinii;

- uwzględnienia materiałów źródłowych i literatury przedmiotu w stopniu wystarczającym do realizacji celu postawionego w artykule;

- poprawności językowej;

- poprawności i staranności typograficznej. 

6. Redakcja, na podstawie ocen Recenzentów, podejmuje decyzję o przyjęciu artykułu do publikacji, odrzuceniu go lub odesłaniu artykułu do poprawy. W przypadkach niejednoznacznych (np. gdy jedna recenzja jest negatywna, a druga dopuszczająca artykuł do publikacji) Redakcja może przekazać artykuł do trzeciej recenzji. O decyzji Redakcji Autorzy zostają poinformowani drogą mailową. 

7. Lista recenzentów jest publikowana jeden raz w roku na stronie internetowej pisma.

8. Artykuł przyjęty do publikacji zostaje przekazany do redakcji językowej, po której Autorzy, w czasie wyznaczonym przez Redakcję, dokonują autoryzacji zmian. Autorzy otrzymują tekst po raz drugi po złożeniu w celu dokonania korekty autorskiej. Autorzy są zobowiązani do odesłania artykułu w terminie wskazanym przez Redakcję. 

Z formularzem recenzyjnym można zapoznać się tutaj.