Misja i cele czasopisma

Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" powstało w 2015 roku jako płaszczyzna wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą w różnorodnych jej przejawach w różnych kręgach cywilizacyjnych i na przestrzeni wieków.

Do współpracy zapraszamy kulturoznawców, religioznawców, antropologów kultury, historyków,  filologów, filozofów, oraz tych, którzy pragną podzielić się z nami refleksją nad zjawiskami kulturowymi i cywilizacyjnymi przy użyciu własnych narzędzi interpretacyjnych.

Autorów i Autorki zachęcamy do stawiania pytań o znaczenia skrywające się za wytworami kultury – interesuje nas ich interpretacja i zrozumienie. Ważne są dla nas podejścia i analizy prekursorskie, które otwierają nowe perspektywy i prowokują dyskusje. Nasze czasopismo otwiera swoje łamy dla badań interdyscyplinarnych i porównawczych, gdyż – jak wierzymy – pozwalają one spojrzeć na badane zjawiska z różnych, niekiedy nieoczywistych perspektyw.

Naszym celem jest także tworzenie sieci kontaktów i integracja środowiska osób zajmujących się szeroko zakrojonymi, interdyscyplinarnymi badaniami kulturoznawczymi. Nie bez znaczenia pozostaje dla nas upowszechnianie badań polskich naukowców w środowisku międzynarodowym, ale także oddanie głosu tym, których badania, ze względu na niszowy, wąski charakter nie znajdują odbiorców w tych kręgach.

W „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series”, w numerach otwartych i tematycznych, publikujemy oryginalne prace badawcze. 

Nasze pismo  zawiera też dział Interpretatio Mundi, w którym zamieszczane są niepublikowane dotąd tłumaczenia z języków oryginalnych. Jesteśmy zainteresowani przekładami utworów (lub ich fragmentów) reprezentujących dawne i współczesne piśmiennictwo poszczególnych kręgów kulturowych. Prezentujemy więc tutaj rozważania o charakterze religijnym, filozoficznym i etyczno-moralnym, a także mity, podania i baśnie, oraz inne gatunki i oryginalne formy literackie takie jak pieśni, opisy podróży czy aforyzmy. Uważamy bowiem, że język, którym posługuje się kultura, jest kluczem do zrozumienia jej samej. W ten sposób pozwalamy, by kultura mówiła własnym językiem, a nie tylko językiem naukowej interpretacji.

W „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series” jest także miejsce na recenzje, sprawozdania i omówienia publikacji oraz wydarzeń ważnych dla szeroko pojętego dyskursu kulturoznawczego.

Czasopismo nie akceptuje artykułów, których tematyka wykracza poza wskazane cele i zakres tematyczny.

Artykuł zgłoszony jako propozycja do publikacji w „The Polish Journal of Arts and Culture. New Series”, nie może być w tym samym czasie rozważany jako propozycja do publikacji w innym czasopiśmie.   

Autorzy są zobowiązani do uzyskania zgody na wykorzystanie wcześniej opublikowanych materiałów.