The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Anna Kuchta

Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" powstało w 2015 roku jako płaszczyzna wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą w różnorodnych jej przejawach w różnych kręgach cywilizacyjnych i na przestrzeni wieków. Do współpracy zapraszamy kulturoznawców, religioznawców, antropologów kultury, historyków,  filologów, filozofów, oraz tych, którzy pragną podzielić się z nami refleksją nad zjawiskami kulturowymi i cywilizacyjnymi przy użyciu własnych narzędzi interpretacyjnych.

Autorów i Autorki zachęcamy do stawiania pytań o znaczenia skrywające się za wytworami kultury – interesuje nas ich interpretacja i zrozumienie. Ważne są dla nas podejścia i analizy prekursorskie, które otwierają nowe perspektywy i prowokują dyskusje. Nasze czasopismo otwiera swoje łamy dla badań interdyscyplinarnych i porównawczych, gdyż – jak wierzymy – pozwalają one spojrzeć na badane zjawiska z różnych, niekiedy nieoczywistych perspektyw. 

Przypisanie czasopism do dyscyplin

"Przypisanie dyscyplin naukowych do czasopism nie będzie miało rozstrzygającego znaczenia w kontekście możliwości uwzględnienia danego artykułu w ewaluacji. Przypisanie ma jedynie usprawnić ocenę. Jeśli artykuł będzie opublikowany w czasopiśmie przypisanym do dyscyplin „A” i „B”, ale zachowa związek naukowy z dyscypliną „C”, wówczas będzie można zaliczyć go jako osiągnięcie w ramach dyscypliny „C”. Przypisanie czasopism do dyscypliny niczego nie przesądza, a jedynie ułatwia ocenę." (cyt. za: https://www.gov.pl/web/nauka/koniec-z-punktoza-nowy-wykaz-czasopism-juz-jest …).

e-ISSN 2450-6249
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.