Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Redaktor naczelny: dr Marcin Połom

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, w którym publikowane są głównie opracowania z zakresu geografii komunikacji. Redakcja przyjmuje także opracowania z zakresu nauk pokrewnych do geografii społeczno-ekonomicznej, które odpowiadają linii tematycznej czasopisma, a więc w szczególności dotyczą przestrzennego wymiaru funkcjonowania transportu, mobilności i dostępności transportowej. Artykuły publikowane w czasopiśmie mogą mieć charakter zarówno teoretyczny, koncepcyjny jak i empiryczny, a także dotyczyć różnych skal przestrzennych, od lokalnej po międzynarodową.

 Główne zagadnienia tematyczne, których mogą dotyczyć artykuły:

 • przestrzenne aspekty funkcjonowania różnych gałęzi transportu,
 • rozwój zrównoważonej mobilności,
 • powiązania transportu ze stanem środowiska,
 • efektywność energetyczna transportu,
 • rola transportu i mobilności w integracji przestrzennej obszarów zurbanizowanych,
 • powiązania gałęzi transportu, w tym węzły komunikacyjne,
 • wpływ polityki transportowej na funkcjonowanie miast i regionów,
 • geograficzny wymiar organizacji, funkcjonowania i struktury publicznych i prywatnych przewoźników transportowych,
 • rozwój infrastruktury transportowej,
 • dyfuzja innowacji technologicznych w transporcie i komunikacji,
 • geograficzny wymiar nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
 • rozwój metodologiczny badań transportowych,
 • metody przestrzenne i ilościowe w analizach transportowych (w tym GIS, Big data),
 • relacje pomiędzy transportem a turystyką.


Wydawcą czasopisma są wspólnie Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego. Za skład, edycję tekstów i wersję drukowaną odpowiada Wydawnictwo Bernardinum.

Za publikację artykułów, które zostały zreferowane na corocznej międzynarodowej konferencji naukowej „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” nie pobiera się opłat.

Za publikacje pozostałych artykułów pobierana jest opłata w wysokości 500PLN uiszczana po zatwierdzeniu artykułu do publikacji.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

ISSN 1426-5915
e-ISSN 2543-859X
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego/Uniwersytet Gdański

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2019, 22 (3)

Redaktor naczelny: dr Marcin Połom
Opublikowano online: wrzesień 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Introduction

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2019, 22 (3), s. 5-6
Data publikacji online: 30 września 2019

The optimal timetable to boost regional railway networks and how this is affected by open access operations

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2019, 22 (3), s. 7-20
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/2543859XPKG.19.013.11279

Assessment of railtrack geometry of Iddo – Mushin corridor Lagos region

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2019, 22 (3), s. 21-30
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/2543859XPKG.19.014.11280

Revitalized railway facilities as tourism attractions 

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2019, 22 (3), s. 31-40
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/2543859XPKG.19.015.11281

Transport accessibility to recreational space in cities for senior citizens on the example of Zawadzkiego-Klonowica municipal neighbourhood in Szczecin

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2019, 22 (3), s. 41-52
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/2543859XPKG.19.016.11282

Transport as the basis for functioning of a smart city – an example of Szczecin

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2019, 22 (3), s. 53-63
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/2543859XPKG.19.017.11283

Characteristics of construction and operation of trolleybus systems in the world

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2019, 22 (3), s. 64-72
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/2543859XPKG.19.018.11284

RECENZJE

Review: D. Banister – Inequality in transport, Alexandrine Press, Marcham, 2018; 270pp

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2019, 22 (3), s. 73-74
Data publikacji online: 30 września 2019