Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Redaktor naczelny: dr Marcin Połom

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG to recenzowane, interdyscyplinarne czasopismo naukowe o otwartym dostępie, w którym publikowane są głównie opracowania z zakresu geografii komunikacji. Redakcja przyjmuje także opracowania z zakresu nauk pokrewnych do geografii społeczno-ekonomicznej, które odpowiadają linii tematycznej czasopisma, a więc w szczególności dotyczą przestrzennego wymiaru funkcjonowania transportu, mobilności i dostępności transportowej. Artykuły publikowane w czasopiśmie mogą mieć charakter zarówno teoretyczny, koncepcyjny jak i empiryczny, a także dotyczyć różnych skal przestrzennych, od lokalnej po międzynarodową.

Główne zagadnienia tematyczne, których mogą dotyczyć artykuły:

● przestrzenne aspekty funkcjonowania różnych gałęzi transportu,
● rozwój zrównoważonej mobilności,
● powiązania transportu ze stanem środowiska,
● efektywność energetyczna transportu,
● rola transportu i mobilności w integracji przestrzennej obszarów zurbanizowanych,
● powiązania gałęzi transportu, w tym węzły komunikacyjne,
● wpływ polityki transportowej na funkcjonowanie miast i regionów,
● geograficzny wymiar organizacji, funkcjonowania i struktury publicznych i prywatnych przewoźników transportowych,
● rozwój infrastruktury transportowej,
● dyfuzja innowacji technologicznych w transporcie i komunikacji,
● geograficzny wymiar nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
● rozwój metodologiczny badań transportowych,
● metody przestrzenne i ilościowe w analizach transportowych (w tym GIS, Big data),
● relacje pomiędzy transportem a turystyką.


Wydawcą czasopisma są wspólnie Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego. Za skład, edycję tekstów i wersję drukowaną odpowiada Wydawnictwo Bernardinum.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za proces recenzji i publikację zgłoszonych artykułów.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna. Opublikowane opracowania są archiwizowane na stronie internetowej czasopisma oraz w repozytorium cyfrowym Biblioteki Narodowej. Wersje drukowane czasopisma są archiwizowane w 15 obowiązkowych bibliotekach w Polsce, w tym w Bibliotece Narodowej.

ISSN 1426-5915
e-ISSN 2543-859X
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego/Uniwersytet Gdański

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2020, 23 (5)

Redaktor naczelny: dr Marcin Połom
Opublikowano online: 31 grudnia 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2020, 23 (5), s. 5-6
Data publikacji online: 31 grudnia 2020

Mobility-as-a Service jako postęp w integracji transportu

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2020, 23 (5), s. 7-17
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.028.13245

Elektromobilność w autobusowym transporcie publicznym organizowanym przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię jako narzędzie realizacji idei zrównoważonej mobilności

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2020, 23 (5), s. 18-33
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.029.13246

Bariery w przemieszczaniu się osób dorosłych na obszarach wykluczonych transportowo – przykład rejonu Komańczy

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2020, 23 (5), s. 34-52
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.030.13247

Dostępność transportowa aglomeracji rzeszowskiej w kontekście realizowanych i planowanych inwestycji w infrastrukturze kolejowej

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2020, 23 (5), s. 53-60
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.031.13248

Czy mamy do czynienia z regresem małych polskich portów i przystani morskich?

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2020, 23 (5), s. 61-72
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.032.13249

RECENZJE

Recenzja: W. Jurkowski – Integracja zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą kolejową w strefach podmiejskich Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2019; 172 ss.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2020, 23 (5), s. 73-74
Data publikacji online: 31 grudnia 2020

Recenzja: K. Martens – Transport Justice: Designing Fair Transportation Systems, Routledge, New York, 2017; 256 ss.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2020, 23 (5), s. 75-77
Data publikacji online: 31 grudnia 2020

SPRAWOZDANIA

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” w Krakowie (15-16.10.2020 r.)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2020, 23 (5), s. 78-79
Data publikacji online: 31 grudnia 2020