Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Redaktor naczelny: dr Marcin Połom

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, w którym publikowane są głównie opracowania z zakresu geografii komunikacji. Redakcja przyjmuje także opracowania z zakresu nauk pokrewnych do geografii społeczno-ekonomicznej, które odpowiadają linii tematycznej czasopisma, a więc w szczególności dotyczą przestrzennego wymiaru funkcjonowania transportu, mobilności i dostępności transportowej. Artykuły publikowane w czasopiśmie mogą mieć charakter zarówno teoretyczny, koncepcyjny jak i empiryczny, a także dotyczyć różnych skal przestrzennych, od lokalnej po międzynarodową.

 Główne zagadnienia tematyczne, których mogą dotyczyć artykuły:

 • przestrzenne aspekty funkcjonowania różnych gałęzi transportu,
 • rozwój zrównoważonej mobilności,
 • powiązania transportu ze stanem środowiska,
 • efektywność energetyczna transportu,
 • rola transportu i mobilności w integracji przestrzennej obszarów zurbanizowanych,
 • powiązania gałęzi transportu, w tym węzły komunikacyjne,
 • wpływ polityki transportowej na funkcjonowanie miast i regionów,
 • geograficzny wymiar organizacji, funkcjonowania i struktury publicznych i prywatnych przewoźników transportowych,
 • rozwój infrastruktury transportowej,
 • dyfuzja innowacji technologicznych w transporcie i komunikacji,
 • geograficzny wymiar nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
 • rozwój metodologiczny badań transportowych,
 • metody przestrzenne i ilościowe w analizach transportowych (w tym GIS, Big data),
 • relacje pomiędzy transportem a turystyką.


Wydawcą czasopisma są wspólnie Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego. Za skład, edycję tekstów i wersję drukowaną odpowiada Wydawnictwo Bernardinum.

Za publikację artykułów, które zostały zreferowane na corocznej międzynarodowej konferencji naukowej „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” nie pobiera się opłat.

Za publikacje pozostałych artykułów pobierana jest opłata w wysokości 500PLN uiszczana po zatwierdzeniu artykułu do publikacji.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

ISSN 1426-5915
e-ISSN 2543-859X
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego/Uniwersytet Gdański

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2020, 23 (1)

Redaktor naczelny: dr Marcin Połom
Opublikowano online: 31 marca 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2020, 23 (1), s. 5-7
Data publikacji online: 31 marca 2020

Wincenty Pol i koleje żelazne – ujęcie geograficzno-historyczne

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2020, 23 (1), s. 8-27
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.015.12117

Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie natężenia potoków pasażerskich w kolejowych połączeniach dojazdowych do Wrocławia

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2020, 23 (1), s. 28-40
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.010.12112

Rower podmiejski – koncepcja roweru publicznego na obszarach codziennych dojazdów do miast na przykładzie Polski

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2020, 23 (1), s. 41-57
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.012.12114

Warunki i perspektywy rozwoju wewnątrzmiejskiej żeglugi pasażerskiej na przykładzie Gdańska

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2020, 23 (1), s. 58-75
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.011.12113

Ocena użyteczności metody jakościowej szacowania popytu na przewozy ładunków żeglugą śródlądową na zapleczu portów morskich

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2020, 23 (1), s. 76-86
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.013.12115

Analiza sezonowości sprzedaży nowych pojazdów w Polsce w latach 2013-2018

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2020, 23 (1), s. 87-98
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/2543859XPKG.20.014.12116

RECENZJE