Ocena Modelu zrównoważonego transportu zbiorowego w Łodzi 2020+ w świetle analiz rozmieszczenia punktowych elementów sieci lokalnego transportu zbiorowego

Bartosz Bartosiewicz,

Szymon Wiśniewski

Abstrakt

W niniejszym artykule skupiono się na weryfikacji dwóch wybranych założeń strategicznych Modelu zrównoważonego transportu zbiorowego w Łodzi 2020+. Badaniu poddano zasadność zaproponowanej w dokumencie gradacji węzłów przesiadkowych oraz ograniczenia konkurencji autobus – tramwaj na pewnych odcinkach sieci transportowej w granicach Łodzi. Do analizy wykorzystano podejście potencjałowe, poszerzone o statystyki przestrzenne. Artykuł uzupełniono o autorską recenzję Modelu w zakresie zapisów odnoszących się do punktowych elementów sieci lokalnego transportu zbiorowego. Badanie zamyka część wnioskowa zawierająca ponadto rekomendacje dla postulatów Modelu.

Słowa kluczowe: dostępność, Łódź, transport zbiorowy, węzły transportowe
References

Alonso B., Moura L.J., Ibeas A., dell’Olio L., 2013, Using O–D matrices for decision making in road network management, Transport, 28(1), 31–37.

Banister D., Berechman J., 2002, The Economic Development Effects of Transport Investments [w:] A. Pearman, P. Mackie, J. Nellthrop, L. Giorgi (red.), Transport Projects, Programmes and Policies: Evaluation, Needs and Capabilities, Ashgate, Aldershot.

Baradaran S., Ramjerdi F., 2001, Performance of accessibility measures in Europe, Journal of Transportation and Statistics, 4(2-3), 31–48.

Bryniarska Z., 2008, Komunikacja nocna w dużych miastach, Transport Miejski i Regionalny, 2, 13–22.

Bryniarska Z., 2013, Komunikacja nocna w Krakowie w latach 2007–2013, Transport Miejski i Regionalny, 9, 27–36.

Das S., Pandit D., 2016, Methodology to determine service delivery levels for public transportation, Transportation Planning and Technology, 39(2), 195–217.

Domańska A., 2006, Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, PWN, Warszawa.

Gadziński J., 2010, Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania, Wyd. Bogucki, Poznań.

Goodchild M.F., 2013, Geographic Information Systems [w:] Gomez B., Jones III J.P. (red.), Research Methods in Geography, Wiley-Blackwell, 376–391.

Jakimavičius M., Burinskienė M., 2009, A GIS and multi-criteria based analysis and ranking of transportation zones of Vilnius city. Technological and economic development of economy, Baltic Journal on Sustainability, 15(1), 39–48.

Kellerman A., 1981, Centrographic Measures in Geography, CAT MOG 32.

Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Solon J., Wiśniewski R., Stępniak M., Czapiewski K., Goliszek S., 2013, Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski, Opracowanie wykonane przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

LaGro Jr. J.A., 2013, Site Analysis. Informing Context-Sensitive and Sustainable Site Planning and Design, Wiley, New Jersey.

Łatuszyńska M., 2004, Metody przewidywania efektów rozwoju międzynarodowej infrastruktury transportu, Problemy Ekonomiki Transportu, 1, 29–39.

Lefever D.W., 1926, Measuring geographic concentration by the means of the standard deviational ellipse, American Journal of Sociology, 32.

Linders F.J., 1931, Uber die berechnung des schwerpunkt und der tragheits ellipse einer bevolkerung, Atti del Congresso Internationale per lo Studio dei Problemi della Popolzione.

Michniak D., Więckowski M., Stępniak M., Rosik P., 2015, The impact of selected planned motorways and expressways on the potential accessibility of the Polish-Slovak borderland with respect to tourism development, Moravian Geographical Reports, 23(1), 13–20.

Rechłowicz M., 2010, Wykorzystanie tramwajów w komunikacji nocnej, Transport Miejski i Regionalny, 6, 9–15.

Rogerson P., 2006, Statistical Methods for Geography. A Student’s Guide, Second Edition, Sage Publication, London.

Rosik P., 2009, Potencjał własny oraz szacowanie parametrów modelu dostępności wewnętrznej na przykładzie Warszawy, Czasopismo Geograficzne, 80(1–2), 78–95.

Rosik P., 2012, Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, Prace Geograficzne, 233, IGiPZ PAN, Warszawa.

Rosik P., Stępniak M., 2015, Monitoring of changes in road potential accessibility at municipality level in Poland, 1995- 2015, Geographia Polonica, 88(4), 607–620.

Rosik P., Stępniak M., Komornicki T., Pomianowski P., 2012, Monitoring spójności terytorialnej gmin w skali krajowej i międzynarodowej w latach 1995-2030, IV edycja konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Śleszyński P., 2009, Dostępność metropolii jako warunek konkurencyjności polskiej przestrzeni, Mazowsze Studia Regionalne, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 2, Warszawa, 53–71.

Suchecka J., 2014, Statystyka przestrzenna. Metody analiz struktur przestrzennych, Warszawa.

Wibowo S.S., Olszewski P., 2005, Modeling walking accessibility to public transport terminals: case study of Singapore mass rapid transit, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 6, 147–156.

Wiśniewski S., 2015, Potencjał transportowo-osadniczy małych miast województwa łódzkiego, [w:] Bartosiewicz B., Marszał T. (red.), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. Małe miasta. Wybrane problemy zagospodarowania, 19, 113–128.

Wiśniewski S., 2016, Changes to the centroid of Łódź province towns in the light of transport potential [w:] Leśniewska K., Wiśniewski S. (red.), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Goegraphica Socio-Oeconomica, 24, 61–71. Witryna internetowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi, http//:www.mpk.lodz.pl/rozklady/linie.jsp. [01.02.2016]

Yigitcanlar T., Sipe N., Evans R., Pitot M., 2007, A GIS-based land use and public transport accessibility indexing model, Australian Planner, 44(3), 30–37.

Zeng W., Chang X., Lv J., 2010, Design of Data Model for Urban Transport GIS, Journal of Geographic Information System, 2, 106–112.