Transport ładunków ponadgabarytowych drogą wodną Wisły. Podstawowe parametry szlaku oraz główne utrudnienia

Hubert Rabant,

Michał Habel,

Zygmunt Babiński

Abstrakt

Celem opracowania jest prezentacja głównych utrudnień, jakie pojawiły się w transporcie drogą wodną Wisły, największego dotychczas ładunku ponadgabarytowego, przemieszczanego z Gdańska do Stalowej Woli. Autorzy przybliżają zagadnienia związane z żeglugą śródlądową oraz definicją ładunku ponadgabarytowego. Szczegółowo przedstawiają rozmieszczenie ładunku na środkach transportu i przebieg przemieszczania ładunku. Prezentują aspekty alternatywnych rozwiązań w transporcie tego ładunku. Następnie wskazują główne utrudnienia, które wystąpiły w transporcie największego ładunku ponadgabarytowego Wisłą.

Słowa kluczowe: ładunek ponadgabarytowy, rzeka Wisła, transport śródlądowy
References

Babiński Z., 1992, Współczesne procesy korytowe dolnej Wisły, Prace Geograficzne, 157, Wydawnictwo PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków.

Bartczak A., Gierszewski P., 2012, Możliwości wykorzystania dolnej Wisły dla celów żeglugowych [w:] D. Sumińska (red.), Rewitalizacja dróg wodnych szansą dla gospodarki, Promotio Geographica Bydgostiensia, UKW, Bydgoszcz.

Durski W., 2008, Wybór sposobu transportu ładunku ponadnormatywnego na przykładzie silnika okrętowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 63, 97–102.

Galor W. (red.), 2011, Przewóz i techniki mocowania ładunków ponadnormatywnych w transporcie, Akademia Morska, Szczecin.

Galor W., Galor A., 2010, Problemy przewoźników ładunków ponadgabarytowych (ŁPN) w Polsce, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin.

Gromek M., 2015, Analiza stanu regulacji, warunków nawigacyjnych oraz zagrożenia powodziowego na Wiśle [w:] A. Chilmon, K. Wyszkowski, Ł. Kolano, M. Gaczkowska, A. Lewandowska, J. Mazurek (red.), Żegluga Śródlądowa WISŁA, Global Compact Poland, Warszawa.

Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, Załącznik nr 1, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Mapa Interaktywna Linii Kolejowych, http://mapa.plk-sa.pl/. [15.06.2016]

Marciniak-Neider D., Neidera J. (red.), 2006, Podręcznik spedytora, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia. NIK, 2013, Informacja o wynikach kontroli: Funkcjonowanie żeglugi śródlądowej, KIN-4101-04/2013, Nr ewid. 188/2013/P/13/079/KIN.

Przelicznik jednostek miar siły, http://www.liczby.pl/przelicznik/sily. [15.06.2016]

Regulamin sprzedaży usług przewozów towarowych przez PKP Cargo SA na rok 2015, http://www.pkp-cargo.pl/media/13386/regulamin_sprzedazy_uslug_przewozow_towarowych_przez_pkp_cargo_sa _na_rok_2015_.pdf.[9.03.2015]

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych [Dz.U. 2002 nr 77 poz. 695].

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).

Salomon A., 2010, Przewóz ładunków ponadgabartrowych transportem
kolejowym w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 67.

Skrajnia kolejowa czyli czym PLK zatrzyma piętrusa, http://inforail.pl/text.php?id=19207. [9.03.2015]

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r., 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5511/4/5/1/transport_wodny_srodladowy_w_polsce-_w_2014r.pdf. [5.08.2015]

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, 2005, Załącznik do zarządzania nr 14/2005, Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe SA., Warszawa.

White paper on Efficient and Sustainable Inland Water Transport in Europe (raport ECE/TRANS/SC.3/189), 2011, United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), Nowy Jork, Genewa.

Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., 2008, Mapa śródlądowych dróg wodnych. Diagnoza stanu i możliwości wykorzystania śródlądowego transportu wodnego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., 2014, Transport wodny śródlądowy. Funkcjonowanie i rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.