Funkcjonowanie regionalnego transportu kolejowego w województwie zachodniopomorskim w latach 2005-2015

Sebastian Wojtkiewicz

Abstrakt

W artykule omówiono zmiany zachodzące w dostępie do regionalnego transportu kolejowego w woj.
zachodniopomorskim. Przeanalizowano liczbę pociągów na dobę na poszczególnych odcinkach linii kolejowych, dostępność czasową pociągami regionalnymi ze Szczecina oraz wielkość przewozów pasażerskich w 2014 r. Dostępność transportowa pociągami regionalnymi w badanym okresie uległa znacznej poprawie pod względem czasu przejazdu, liczby połączeń oraz jakości taboru. Analizując dane wielkości potoków pasażerów, można zaobserwować, że regionalny ruch kolejowy koncentruje się wokół Szczecina oraz w mniejszym stopniu wokół Koszalina. Zmiany w regionalnym transporcie kolejowym w województwie były spójne, tj,: w taborze oraz modernizacji tras, co wpłynęło na pozytywną zmianę funkcjonowania transportu zbiorowego w regionie. W 2015 r. zachodniopomorski regionalny transport kolejowy był jednym z najlepiej funkcjonujących w Polsce.

Słowa kluczowe: dostępność transportem kolejowym, kolej regionalna, Pomorze Zachodnie, przewozy regionalne
References

1. Białecki T. (red.), 2003, Encyklopedia Szczecina, tom II, hasło: Szczecin Pomorska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 161-163.
2. Bocheński T., 2011, Pasażerskie połączenia kolejowe w Polsce, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, tom XVIII, FOSZE, Warszawa-Rzeszów, s. 15-25.
3. Bocheński T., 2012a, Koleje regionalne w Polsce [w:] S. Sitek (red.), Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki i Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec, s. 37-50.
4. Bocheński T., 2012b, Sieć połączeń komunikacji zbiorowej w Polsce między wybranymi miastami [w:] P. Rosik, R. Wiśniewski (red.), Dostępność i mobilność w przestrzeni, PAN IGIPZ i MRR, Warszawa, s. 73-81.
5. Bocheński T., 2016, Dostęp wybranych miast w Polsce do kolei, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, tom XIX(2), Bernardinum, Pelplin, s. 62-71.
6. Ciechański A., 2013, Rozwój i Regres sieci kolei przemysłowych w Polsce w latach 1881-2010, IGiPZ PAN, Warszawa.
7. Dyr T., 2009, Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
8. Engelhardt J., 1998, Transport kolejowy w Polsce w warunkach transformacji gospodarki, część 1 i 2, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
9. Górny J., 2013a, Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie w Polsce w świetle polityki transportowej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.
10. Górny J., 2013b, Regionalne zróżnicowanie metod organizacji kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce [w:] T. Wiskulski, M. Pilarski (red.), Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w badaniach geograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 31-42.
11. Komornicki T., Śleszyński P., Siłka P., Stępniak M., 2008, Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym [w:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, T. II, MRR, Warszawa, s. 133-334.
12. Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., 2009, Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, Biuletyn KPZK, 241, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
13. Komusiński S., 2010, Przekształcenia przestrzenne sieci pasażerskiego ruchu kolejowego w Polsce w latach 1988-2008, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, tom XVII, Warszawa-Rzeszów.
14. Kowalczyk K., 2013, Efekty inwestycji w infrastrukturę kolejową na liniach regionalnych [w:] R. Wiśniewski, P. Rosik, Polityka przestrzenna a transportowa – ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 9-32.
15. Koziarski S., 1990, Rozwój sieci kolejowej na Śląsku, Badania nad Rozwojem Regionu, Instytut Śląski, Opole.
16. Koziarski S., 1993, Sieć kolejowa Polski w latach 1918-1992, Instytut Śląski, Opole.
17. Koziarski S., 1996, Przekształcenia struktury przestrzennej sieci kolejowej w Polsce i na świecie, Instytut Śląski, Opole.
18. Lijewski T., 1995, Ekspansja i regres przestrzenny kolei w Polsce w okresie 150 lat jej istnienia, Problemy Ekonomiki Transportu, 2 (90), s. 37-45.
19. Lijewski T., 1996, Graniczne linie kolejowe w przeszłości i perspektywie, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 1, Warszawa-Rzeszów, s. 9-19.
20. Lijewski T., Koziarski S., 1995, Rozwój sieci kolejowej w Polsce, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
21. Lijewski T., Sujko E. S., 2001, Regres przestrzenny sieci kolejowej w Polsce, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 7, Warszawa-Rzeszów, s. 133-148.
22. Massel A., Wołek M., 2007, Podręcznik rewitalizacji linii kolejowych, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
23. Massel A., Wołek M., 2009, Funkcjonowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w wybranych krajach Europy: wnioski dla Polski, Transport i Komunikacja, 4, s. 40-44.
24. Mężyk A., 2011, Uwarunkowania i efekty reform kolei, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
25. Molecki B. (red.), 2011, Rola samorządu w kształtowaniu transportu regionalnego w Polsce i w Europie, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
26. PR z czteroletnią umową na przewozy w Zachodniopomorskiem, Kurier Kolejowy 05.12.2016, http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/29122/pr-z-czteroletnia-umowa-na-przewozy-w-zachodniopomorskiem.html [05.12.2016]
27. Paprocki W., 2012, Bariery rewitalizacji kolei, Studia BAS, 4(32), s. 51-62.
28. Rosik P., 2012, Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, Prace Geograficzne, 233, IGiPZ PAN, Warszawa.
29. Rosik P., Komornicki T., Stępniak M., Pomianowski W., 2013, Dostępność transportowa, czyli jak ocenić za pomocą modelu potencjału, które inwestycje są najważniejsze?, Przegląd Komunikacyjny 12/2013. SITK RP.
30. Śleszyński P., 2014, Dostępność czasowa i jej zastosowania, Przegląd Geograficzny, 86, 2, s. 171-215.
31. Świątecki P., 2001, Kolejowy samorządowy transport pasażerski, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
32. Taylor Z., 2003a, Zamknięcia dla ruchu pasażerskiego linii kolejowych w Polsce i ich społeczne konsekwencje, Przegląd Geograficzny, 75, s. 351-383.
33. Taylor Z., 2003b, Sytuacja kolei a zamknięcia linii kolejowych w Polsce [w:] R. Domański (red.), Nowe kierunki badawcze regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej, Biuletyn KPZK PAN, 204, s. 105-123.
34. Taylor Z., 2003c, The contraction of the railway network in Poland 1911-2002, Geograficky Casopis, 2003, 55, 4, s. 291-307.
35. Taylor Z., 2007, Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce. Monografie 7, PAN IGiPZ, Warszawa.
36. Taylor Z., Ciechański A., 2005, Deregulacja w polskim transporcie kolejowym, Przegląd Geograficzny, 77, 2, s. 549-571.
37. Taylor Z., Ciechański A., 2010, Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce – część I, Przegląd Geograficzny, 82, 4, s. 549-571.
38. Taylor Z., Ciechański A., 2011, Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce część I, Przegląd Geograficzny, nr 82, s. 549-571.
39. Taylor Z., Ciechański A., 2011, Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce część II, Przegląd Geograficzny, nr 83, s. 205-231.
40. Transport. Wyniki działalności w 2015 r., 2016, GUS, Warszawa.
41. Portal Pasażera, aktualny rozkład jazdy pociągów (http://portalpasazera.pl – dostęp (15.09.2015)
42. Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (http://www.przewozyregionalne.pl – dostęp 11.04.2016 r.)
43. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Biuletyn Informacji Publicznej (http://www.bip.wzp.pl – dostęp 11.04.2016 r.)