Przemysł dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych (PTW) w Europie. Przykład Piaggio Group

Sławomir Dorocki

Abstrakt
Streszczenie: Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat lokalizacji i wielkości produkcji przemysłu dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych (PTW). Analiza została dokonana w oparciu o dostępne dane statystyczne stowarzyszeń producentów oraz opracowania statystyczne. Produkcja motocykli i motorowerów zlokalizowana jest głównie w regionach rozwiniętych gospodarczo, jednakże znaczący rynek jednośladów stanowi obecnie Azja (w tym Indie i Chiny). W Europie w wyniku światowego kryzysu finansowego nastąpił spadek wielkości produkcji. Współcześnie zauważalny jest proces delokalizacji przemysłu, głównie w rozwijającym się ekonomicznie regionie azjatyckim oraz USA, gdzie kryzys wpłynął na zmianę preferencji i zachowań komunikacyjnych Amerykanów. Równocześnie w Europie popyt na PTW zależny jest w dużym stopniu od polityki komunikacyjnej państwa oraz warunków komunikacyjnych w miastach. Ważnym czynnikiem warunkującym rozwój są również nowe rozwiązania technologiczne wprowadzone w PTW.
 
Abstract: The article contains basic information about the location and production of the industry of two and three wheeled motor vehicles (PTW). The analysis was carried out on the basis of available statistical data of producers’ associations and statistical studies. The production of motorcycles and mopeds is located mainly in economically developed regions, however, Asia (including India and China) is currently a significant market for two-wheelers. In Europe, as a result of the global financial crisis, the production volume decreased. Nowadays, the process of industrial relocation is noticeable, mainly in the economically developing region of Asia and in the USA, where the crisis has changed the preferences and transport behavior of the Americans. At the same time, in Europe, the demand for PTW depends to a large extent on the state’s communication policy and transport conditions in cities. New technological solutions introduced in PTW are important factors conditioning the development of two and three wheeled motor vehicles industry.
Słowa kluczowe: Europa, komunikacja, motocykle, motorowery, motoryzacja, przemysł, PTW
References
Arvidsson A., 2001, From Counterculture to Consumer Culture. Vespa and the Italian youth market, 1958-78, Journal of Consumer Culture, 1(1), 47-71.
Banister D., 2011, Cities, mobility and climate change, Journal of Transport Geography, 19(6), 1538-1546.
Buchmann M.C., Kriesi I., 2011, Transition to Adulthood in Europe, Annual Review of Sociology, 37, 481-503.
Chiou Y.C., Wen C.H., Tsai S.H., Wang W.Y., 2009, Integrated modelling of car/motorcycle ownership, type and usage for estimating energy consumption and emissions, Przemysł dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych (PTW) w Europie. Przykład Piaggio Group 78
Transportation Research Part A: Policy and Practice, 43 (7), 665-684.
De Jong G., Fox J., Pieters M., Dal A. J., Smit R., 2004, Comparison of car ownership models, Journal Transport Reviews, 24 (4), 379-408.
Di Quirico R., 2010, Italy and the Global Economic Crisis, Bulletin of Italian Politics, 2(2), 3-19.
Dichter E., 1960, The Strategy of Desire, Boardman, Nowy Jork.
Dorocki S., 2010, Współczesne procesy internacjonalizacji produkcji i delokalizacji przemysłu samochodowego Francji, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 16, 125-136.
Dorocki S., Raźniak P., 2017, Globalne zmiany ekonomicznego centrum grawitacji w oparciu o funkcje kontrolno -zarządcze miast, Studia Ekonomiczne, 320, 140-156.
Eco U. (red.), 2002, Cult of Vespa, Gingko Press, Hamburg.
Gadziński J., 2016, Wpływ dostępności transportu publicznego na zachowania transportowe mieszkańców – przykład aglomeracji poznańskiej, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(1), 31-42.
Hys K., 2015, Zjawisko koncentracji i delokalizacji w branży motoryzacyjnej, Handel Wewnętrzny, 5(358), 163-175.
Intarakumnerf P., FujitaM., 2009, China’s threat and opportunity for the Thai and Vietnamese motorcycle industries: a sectoral innovation system analysis [w:] F. Malerba, S. Mani (red.), Sectoral Systems of Innovation and Production in Developing Countries: Actors, Structure and Evolution, Edward Elgar Publishing, 207-231.
Jane Zhao Z., Anand J., 2009, A multilevel perspective on knowledge transfer: evidence from the Chinese automotive industry, Strategic Management Journal, 30, 959-983.
Kierzkowski H., 2009, Nowy globalny przemysł motoryzacyjny, Zarządzanie Publiczne, 4(10), 39-51.
Kilar W., Cieluch M., 2008, Kształtowanie się i organizacja przestrzenna korporacji ponadnarodowej Honda, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 10, 188-203.
Kyung-Min N., 2011, Learning through the international joint venture: lessons from the experience of China’s automotive sector, Industrial and Corporate Change, 20(3), 855-907.
Law T.H., Hamid H., Goh C.N., 2015, The motorcycle to passenger car ownership ratio and economic growth: a cross-country analysis, Journal of Transport Geography, 46, 122-128.
Liu W., Dicken P., 2006, Transnational Corporations and Obligated Embeddedness: Foreign Direct Investment in China’s Automobile Industry, Environment and Planning A: Economy and Space, 38(7), 1229-1247.
Lizak P., 2011, Przemiany w przemyśle samochodów osobowych w Polsce w latach zmian systemu gospodarowania, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 17, 164-176.
Łasak P., 2010, Rozwój chińskiego przemysłu motoryzacyjnego, Studia Ekonomiczne, 4(25), 413-438.
Łasak P., 2013, Procesy umiędzynarodowienia przemysłu samochodowego. Rola rynków wschodzących, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Marquet O., Miralles-Guasch C., 2016, City of Motorcycles. On how objective and subjective factors are behind the rise of two-wheeled mobility in Barcelona, Transport Policy, 52, 37-45.
Merkisz-Guranowska A., Merkisz J., 2007, Wybrane aspekty globalizacji w przemyśle motoryzacyjnym, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, 6, 99-110.
Nishitateno S., Burke P. J., 2014, The motorcycle Kuznets curie, Journal of Transport Geography, 36, 116-123.
Nowak P., 2011, Funkcjonowanie sektora motoryzacyjnego w okresie kryzysu w latach 2008-2009, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 17, 177-186.
Paviotti M., Vogiatzis K., 2012, On the outdoor annoyance from scooter and motorbike noise in the Urban environment, Science of The Total Environment, 430, 223-230.
Pavlínek P., 2002, Restructuring the Central and Eastern European Automobile Industry: Legacies, Trends, and Effects of Foreign Direct Investment, Post-Soviet Geography and Economics, 43(1), 41-77.
Perez K., Borrell C., Nebot M., 2009, Road injuries and relaxed licensing requirements for driving light motorcycles in Spain: a time-series analysis, Bulletin of the World Health Organization, 87(7), 497-504.
Pongthanaisawan J., Sorapipatana C., 2010, Relationship between level of economic development and motorcycle and car ownerships and their impacts on fuel consumption and greenhouse gas emission in Thailand, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14 (9), 2966-2975.
Pucher J., Korattyswaropam N., Mittal N., Ittyerah N., 2005, Urban transport crisis in India, Transport Policy, 12(3),  185-198.
Rachwał T., Wiedermann K., Kilar W., 2009, Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 14, 31-42.
Rapini A., 2007, La Vespa: histoire socjale d’une innovation industrielle, Actes de la rechercheen sciences sociales, 169(4), 72-93.
Rogers N., 2008, Trends in Motorcycles Fleet Worldwide. Presentation to Joint OECD/ITF Transport Research, Committee Workshop on Motorcycling Safety, http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/safety/Lillehammer2008/Lillehammer08Rogers.pdf.
Sanko N., Maesoba H., Dissanayake D., Yamamoto T., Kurauchi S., Morikawa T., 2009, Inter-temporal analysis of household car and motorcycle ownership behaviors: The Case in the Nagoya Metropolitan Area of Japan, 1981-2001, IATSS Research, 33(2), 39-53. 
Sturgeon T., Florida R., 2000, Globalization and Jobs in the Automotive Industry. A Study by Carnegie Mellon University and the Massachusetts Institute of Technology. Final Report to the Alfred P. Sloan Foundation, MIT IPC Globalization Working Paper 01-003, https://www.creativeclass.com/rfcgdb/articles/2000-The_World_That_Changed_The_Machine_Globalization_And_Jobs_In_The_Automotive_Industry.pdf.
Urata S., Siow Yue Ch., Kimura F., 2006, Multinationals and Economic Growth in East Asia: Foreign Direct Investment, Corporate Strategies and National Economic Development, Routledge, Londyn.
Wiedermann K., 2008, Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 11, 98-106.
Wieloński A., 2009, Polska regionalnym centrum europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, Prace i Studia Geograficzne, 42, 187-200.
Wójtowicz M., 2008, Rozwój przemysłu samochodowego w Brazylii w latach 1957-2005, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 10, 140-153.
Wójtowicz M., 2011, Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na brazylijski i meksykański przemysł samochodowy, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 17, 129-143.
Wójtowicz M., 2013, Kształtowanie przemysłu samochodowego Argentyny w dobie globalizacji, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 21, 268-293.
Wójtowicz M., 2014, Zmiany struktury przestrzennej przemysłu samochodowego Brazylii na przełomie XX i XXI wieku, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 27, 38-56.
Wójtowicz M., 2015, Przekształcenia przestrzennej struktury meksykańskiego przemysłu samochodowego pod wpływem BIZ, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 29(1), 7-26.
Wójtowicz M., 2017, Rola przemysłu samochodowego w rozwoju społeczno-gospodarczym Meksyku, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 31(4), 83-102.
Wójtowicz M., Rachwał T., 2014, Globalization and New Centers of Automotive Manufacturing – the Case of Brazil, Mexico, and Central Europe, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 25, 81-107.
Yamage Y., Aoki T., Hashimoto T., Rövid A., Shibahara T., Akatsuka S., Suzuki H., Takeshi M., Ono M., 2009, Introduction of three-dimensional measurement technologies developed and applied in Suzuki motor corporation, Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems, 3(4), 220-223.