Motywacje podróży a rozkład ruchu w transporcie indywidualnym na sieci dróg krajowych i wojewódzkich

Piotr Rosik,

Tomasz Komornicki,

Sławomir Goliszek

Abstrakt
Streszczenie: Celem głównym artykułu jest przedstawienie założeń i rezultatów sześciu modeli jednomotywacyjnych, w tym sześciu rozkładów ruchu dla ruchu pojazdów osobowych na sieci dróg krajowych i wojewódzkich w 2010 r. z wykorzystaniem oprogramowania VISUM. Przedstawiono wyniki ćwiczenia rozkładu ruchu w hipotetycznej sytuacji, gdy cały ruch jest realizowany w jednej z sześciu wyróżnionych motywacji. Celem dodatkowym jest pokazanie implikacji przestrzennych wynikających ze złożenia sześciu modeli jednomotywacyjnych składających się na jeden model wielomotywacyjny. Generalnie wysoki poziom dopasowania w modelach jednomotywacyjnych (poza ruchem turystycznym) świadczy o koncentrowaniu się różnych rodzajów ruchu na tych samych odcinkach. Model wielomotywacyjny jest najlepiej dopasowanym modelem (R2 = 0,72). Prowadzi to do wniosku, że połączenie sześciu motywacji w jednym modelu powiodło się i doprowadziło do poprawy jego dopasowania.
 
Abstract: The main goal of the article is to present the assumptions and results of six single-purpose models, including six traffic distribution patterns for passenger cars on the national and voivodship roads network in 2010 with the use of VISUM software. The results of the scientific exercise of a hypothetical situation, where all traffic is realized in one of six distinguished purposes. The additional goal is to show spatial implications resulting from the submission of six single-purpose models into one consisting of one multi-purpose model. Generally, the high level of matching in the single-purpose models (except for the tourist traffic) indicates the concentration of different types of traffic on the same sections. The multi-purpose model is the best fitted model (R2 = 0.72). This leads to the conclusion that the combination of six purposes in one model was successful and led to an improvement in its fit.
Słowa kluczowe: motywacje podróży, rozkład ruchu, samochody osobowe
References
Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce, 2015, Etap III – raport końcowy, Praca badawcza w ramach projektu „Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz programowania i monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020”, GUS w Warszawie i Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance.
Chmielewski J., Olenkowicz-Trempała P., 2018, Analysis of Selected Types of Transport Behaviour of Urban and Rural Population in the Light of Surveys, Recent Advances in Traffic Engineering for Transport Networks and System, Lecture Notes in Networks and Systems, 21, Springer, Heidelberg, 27-36.
Komornicki T., 2003, Factors of development of car ownership in Poland, Transport Reviews, 23, 4, Taylor and Francis, London, 413-432.
Komornicki T., 2011, Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji, Prace Geograficzne, 227, Warszawa.
Krajowy Model Ruchu, 2007, Politechnika Warszawska, opracowany w oparciu o Generalny Pomiar Ruchu 2005.
Kulpa T., Szarata A., 2017, Development of the Transport Model for the Masovian Voivodeship, Contemporary Challenges of Transport Systems and Traffic Engineerin. Lecture Notes in Networks and Systems, 2, Springer, Heidelberg, 193-204.
Lijewski T., 1998, Rozmieszczenie ruchu drogowego w Polsce, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, IV, Warszawa–Rzeszów, 57-66.
Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., 2018, Traffic Modeling in Poland at the Municipal Level. Multi-purpose Model [w:] Sierpiński, G. (red.), Integration as Solution for Advanced Smart Urban Transport Systems, Springer International Publishing, 129-140 (15th Scientific andTechnical Conference “Transport Systems. Theory &
Practice 2018”, Selected Papers).
Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., Śleszyński P., Szarata A., Szejgiec-Kolenda B., Pomianowski W., Kowalczyk K., 2018, Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce i identyfikacja jego lokalnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 267, Warszawa.
Rosik P., Kowalczyk K., 2015, Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej a przesunięcie modalne w Polsce w latach 2000-2010, Prace Geograficzne, 248, Warszawa.
Rosik P., Stępniak M., Wiśniewski R., 2010, Dojazdy do pracy do Warszawy i Białegostoku – alternatywne podejście metodologiczne, Studia Regionalne i Lokalne, 2, 77-98.
Rudnicki A., 2014, Porównanie modeli podróży dla wybranych dużych polskich miast, Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK, Oddział w Krakowie, seria Materiały Motywacje podróży a rozkład ruchu w transporcie indywidualnym na sieci dróg krajowych i wojewódzkich Konferencyjne, 1(103), Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu, Kraków.
Sierpiński G., 2017, Distance and frequency of travels made with selected means of transport – a case study for the Upper Silesian conurbation (Poland), Intelligent Transport Systems and Travel Behaviour, Advances in Intelligent Systems and Computing, 505, Springer, Heidelberg, 75-85.