Kryteria oceny lokalizacji punktów ładowania samochodów elektrycznych. Studium przypadku: sieć punktów ładowania w Poznaniu

Patrycja Szymańska,

Paweł Zmuda-Trzebiatowski,

Aleksandra Szczur

Abstrakt

W artykule podjęto problematykę oceny lokalizacji punktów ładowania samochodów elektrycznych. W szczególności skupiono się na zidentyfikowaniu potencjalnych kryteriów oceny ich sieci. Założono, że wyznaczenie wartości tych kryteriów powinno być możliwe przy wykorzystaniu publicznie dostępnych w Polsce źródeł danych, np. takich które zostały udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny, Główny Urząd Geodezji i Kartografii czy też w ramach projektów Urban Atlas lub OpenStreetMap. Ostatecznie zaproponowano zbiór kryteriów oceny, które mieściły się w sześciu kategoriach i pokrywały aspekty: kosztowe, udziału ładowarek dużej mocy, związane z dostępnością przestrzenną, a także integracją sieci ładowarek samochodów elektrycznych z systemem publicznego transportu zbiorowego. Tak opracowany zbiór kryteriów został zastosowany do oceny sieci punktów ładowania w Poznaniu dla stanu obecnego oraz trzech opracowanych przez autorów wariantów predykcyjnych, które spełniają wymagania ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Criteria for the appraisal of the location of electric vehicle charging stations. Case study: network of charging stations in Poznan

The article discusses the problem of appraisal of the location of electric car charging stations. The article is focused on identifying potential criteria for assessing the network of charging points. It was assumed that the determination of the value of these criteria should be possible by using publicly available data sources in Poland, e.g. those that were made available by the Central Statistical Office of Poland, Head Office of Geodesy and Cartography or as part of Urban Atlas or OpenStreetMap projects. Finally, a set of evaluation criteria was proposed, which were classified to six categories and covered the aspects of: cost, the share of high power charging stations, spatial accessibility as well as the integration of electric car charger network with the public transport system. The set was used to assess the network of charging stations in Poznan for the present state and three forecasting variants developed by the authors, which meet the requirements of the Act on electromobility and alternative fuels.

Słowa kluczowe: elektromobilność, ocena lokalizacji, Poznań, punkty ładowania
References

Baresch M., Moser S., 2019, Allocation of e-car charging: Assessing the utilization of charging infrastructures by location, Transportation Research Part A, 124, 388-395. (DOI 10.1016/j.tra.2019.04.009)

Bouguerra S., Layeb S., 2019, Determining optimal deployment of electric vehicles charging stations: Case of Tunis City, Tunisia, Case Studies on Transport Policy, 7/3, 628-642 (DOI 10.1016/j.cstp.2019.06.003)

BP stawia na ofertę usług cyfrowych oraz ładowanie aut elektrycznych. Będzie także rozwijać stacje własne oraz partnerskie, biznes.newseria.pl [07.02.2019]

Csiszár C., 2019, Demand Calculation Method for Electric Vehicle Charging Station Locating and Deployment, Periodica Polytechnica Civil Engineering, 63(1), 255-265. (DOI 10.3311/PPci.13330)

Csiszár C., Csonka B., Földes D., Wirth E., Lovas T., 2019, Urban public charging station locating method for electric vehicles based on land use approach, Journal of Transport Geography, 74, 173-180. (DOI 10.1016/j.jtrangeo.2018.11.016)

Efthymiou D., Chrysostomou K., Morfoulaki M., Aifantopoulou G., 2017, Electric vehicles charging infrastructure location: a genetic algorithm approach, European Transport Research Review, 9, 27, 1-9. (DOI 10.1007/s12544-017-0239-7)

Erbaş M.¸ Kabak M., Özceylan E., Çetinkaya C., 2018, Optimal siting of electric vehicle charging stations: A GIS-based fuzzy Multi-Criteria Decision Analysis, Energy, 163, 1017-1031. (DOI 10.1016/j.energy.2018.08.140)

Frade I., Ribeiro A., Gonçalves G., Antunes A., 2011, Optimal Location of Charging Stations for Electric Vehicles in a Neighborhood in Lisbon, Portugal, Transportation Research Record, 2252, 91-98 (DOI 10.3141/2252-12)

Gadziński J., 2010, Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania, IGSEiGP, Poznań.

Gnann T,, Plötz P., Wietschel M., 2015, How to address the chicken-egg-problem of electric vehicles? Introducing an interaction market diffusion model for EVs and charging infrastructure, ECEEE Summer Study 2015 proceedings, 873-884.

Hochmair H., Zielstra D., Neis P., 2015, Assessing the Completeness of Bicycle Trail and Lane Features in OpenStreetMap for the United States, Transactions in GIS, 19(1), 63-81. (DOI 10.1111/tgis.12081)

Kolejny etap rozwoju elektromobilności w PKN ORLEN, orlen.pl [12.09.2018]

Licznik elektromobilności: 6 tys. elektryków w Polsce, pzpm.org.pl [16.07.2019]

Merkisz-Guranowska A., Bieńczak M., Kiciński M., Zmuda-Trzebiatowski P., 2016, Location of airports – selected quantitative methods, Logforum, 12(3), 8. (DOI 10.17270/J.LOG.2016.3.8)

Pagany R., Camargo L., Dorner W., 2018, A review of spatial localization methodologies for the electric vehicle charging infrastructure, International Journal of Sustainable Transportation, 1-17. (DOI: 10.1080/15568318.2018.1481243)

Pagany R., Marquardt A., Zink R., 2019, Electric Charging Demand Location Model—A Userand Destination-Based Locating Approach for Electric Vehicle Charging Stations, Sustainability, 11, 2301, 1-15. (DOI 10.3390/su11082301)

Piszczatowska J., 2017, Stacje ładowania aut na prąd: ile to kosztuje?, wysokienapiecie.pl [31.07.2017]

Pittman N., Day J., 2015, Locating and quantifying public transport provision with respect to social need in Canberra, Australia, Australian Planner, 52(4), 326-336. (DOI 10.1080/07293682.2015.1101007)

Sawicki P., Fierek S., 2018, The impact of long-term travel demand changes on mixed decision problems of mass transit lines construction and vehicles’ depots location, Technical Transactions, 6, 103-112. (DOI 10.4467/2353737XCT.18.090.8695)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Dz.U. 2018 poz. 317.

Wang H., Zhao D., Meng Q., Ong G., Lee D., 2019, A four-step method for electric-vehicle charging facility deployment in a dense city: An empirical study in Singapore, Transportation Research Part A, 119, 224-237. (DOI 10.1016/j.tra.2018.11.012)

Zia M., Cakir Z., Seker D., 2019, Turkey OpenStreetMap Dataset – Spatial Analysis of Development and Growth Proxies, Open Geosciences, 11, 140–151. (DOI 10.1515/geo-2019-0012)

Zmuda-Trzebiatowski P., 2016, Partycypacyjna ocena miejskich projektów transportowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.

Zmuda-Trzebiatowski P., Kiciński M., Fierek S., Bieńczak M., 2017, Analiza dostępności kosztowej transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport, 119, 517-527.

Źródła internetowe:

bdl.stat.gov.pl [18.07.2019]

bip.poznan.pl [18.07.2019]

geo.stat.gov.pl/inspire [18.07.2019]

google.com/streetview [18.07.2019]

land.copernicus.eu/local/urban-atlas [18.07.2019]

openstreetmap.org [18.07.2019]

www.gugik.gov.pl/pzgik [18.07.2019]