Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju rynku silnikowych pojazdów dwu- lub trzykołowych (PTW) w Polsce na początku XXI w.

Sławomir Dorocki

Abstrakt

Jak wskazują dostępne raporty i opracowania rynek silnikowych pojazdów dwu- lub trzykołowych (Power Two- and Three-Wheelers) w Polsce w pierwszej dekadzie XXI w. odnotował wysoki wzrost. Było to wynikiem zarówno zwiększenia możliwości nabywczych Polaków, jak i zmian w uwarunkowaniach prawnych. Istotnym czynnikiem wpływającym na popularność jednośladów są także zmiany w preferencjach komunikacyjnych Polaków, spowodowane wzrostem potrzeb mobilności i rosnącymi problemami komunikacyjnymi w miastach. Zmiany w liczbie pojazdów PTW oraz ich strukturze są wyraźnie zróżnicowane przestrzennie na tle kraju. Wynika to przede wszystkim z uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz kulturowych. Inaczej rynek pojazdów PTW kształtuje się na obszarach zurbanizowanych, gdzie dominują motocykle, przy stosunkowo niskiej liczbie pojazdów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Natomiast na obszarach wiejskich nasycenie pojazdami PTW jest większe niż w miastach, z przewagą motorowerów i motocykli o mniejszej pojemności. Celem artykułu jest przedstawienie zmian rynku PTW w latach 2000-2017 w powiatach. Badania oparto na danych z centralnej ewidencji pojazdów i kierowców (CEPIK), GUS oraz Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).

Spatial diversification of the development of power two- and three-wheeled motor vehicle (PTW) market in Poland at the beginning of the 21st century

As the available reports and studies indicate, the market for two or three wheeled motor vehicles (Power Two- and Three-Wheelers) in Poland in the first decade of the 21st century recorded high growth. This was the result of both increasing the purchasing power and the changes in legal conditions. An important factor influencing the popularity of two-wheelers are also changes in communication preferences of Poles, caused by the increase of mobility needs and growing communication problems in cities. The changes in the number of PTW vehicles and their structure are clearly differentiated spatially compared to the country. This is mainly due to socio-economic and cultural conditions. The market for PTW vehicles is different in urban areas, where motorcycles dominate with a relatively low number of vehicles per number of inhabitants. In rural areas, saturation with PTW vehicles is higher than in cities, with the majority of mopeds and motorcycles of smaller capacity. The aim of the article is to present the changes of the PTW market in the years 2000-2017 in districts. The research was based on the data from the central register of vehicles and drivers (CEPIK), the Central Statistical Office and the Polish Automotive Industry Association.

Słowa kluczowe: Polska, komunikacja, motocykle, motorowery, motoryzacja, PTW
References

7 faktów o sprowadzaniu motocykli. Clicktrans.pl. http://www.info.clicktrans.pl/7-faktow-o-sprowadzaniu-motocykli/

Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce, etap III – raport końcowy, 2015,GUS https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pldefaultstronaopisowa/5851/1/1/raport_koncowy_badanie_pilotazowe_zachowan_komunikacyjnych.pdf

Bakıcı T., Almirall E., Wareham J., 2013, A smart cityinitiative: the case of Barcelona. Journal of the knowledgeeconomy, 4(2), 135-148. doi: 10.1007/s13132-012-0084-9

Bednarek B., 1989, Wyposażenie rodzinnych gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 51(4), 269-290.

Choc-A-Block: Parking Measures to Address Mobility Crisis, 2009, https://www.cseindia.org/content/downloadreports/100

Ciolek D., Brodzicki T., 2015, Determinants of total factor productivity of polish districts, The impact of territorial capital, 1501, http://www.instytut-rozwoju.org/WP/IR_WP2015_01.pdf

Cottrell W. D., 2008, Development of Motorcycle Parking Design Guidelines, 8-3047.

Dorocki S., 2018a, Changes in the Market of Two and Three-wheeled Motor Vehicles in Europe at the Beginning of the 21st Century, Entrepreneurial Business and Economics Review, 6(1), 175-193.

Dorocki, S., 2018b, Przemysł dwu-i trzykołowych pojazdów silnikowych (PTW) w Europie. Przykład Piaggio Group, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21(1), 65-79.

Dybalski J., Mosiej M., Puzyński J., Syryjczyk T., Grobelny M., 2017, Parkingi a transport zbiorowy w miastach, Kongres Transportu Publicznego, http://www.pobp.org.pl/images/demo/docs/Raport_parkingowy.pdf

Kenworthy J. R., 2006, The eco-city: ten key transport and planning dimensions for sustainable city development, Environment and Urbanization, 18(1), 67-85. doi: https://doi.org/10.1177/0956247806063947

Malasek J., 2017, Badanie sondażowe popytu na transport innowacyjny w Polsce, Transport Miejski i Regionalny, 4, 13-17.

Nosal K., Pawłowska A., 2016, Zmiany w podejściu do zrównoważonej mobilności w miastach. Transport Miejski i Regionalny, 19-25.

Powered Two-Wheelers the SMART Choice for Urban Mobility, 2012, ACEM The Motorcycle Industry in Europe, https://www.acem.eu/ptws-the-smart-choice-for-urban-mobility.

Sierpiński G., 2011, Dylematy wyboru alternatywnego wobec samochodu osobowego środka transportu w mieście, Logistyka, 4, 844-853.

Słabek H., 1985, Zmiany społecznej sytuacji robotników w latach 1944-1970, przegląd problematyki, Dzieje Najnowsze, 17(3-4), 123-157.

Witaszek K., Witaszek M., 2015, Wybrane aspekty eksploatacji pojazdu w warunkach ruchu miejskiego, Logistyka, 4, 6637-6644.

Zawieska J., Pieriegud J., 2018, Smart city as a tool for sustainable mobility and transport decarbonisation, Transport Policy, 63, 39-50.