Użytkowanie motocykli i motorowerów w Polsce na początku XXI wieku

Sławomir Dorocki

Abstrakt
The use motorcycles and mopeds in Poland at the beginning of the 21st century
 
As the available reports and studies indicate, the market for two or three wheeled motor vehicles (Power Two and Three Wheelers) in Poland in the first decade of the 21st century recorded high growth. This was the result of both increasing the purchasing power and the changes in legal conditions. An important factor influencing the popularity of two-wheelers are also changes in communication preferences of Poles, caused by the increase of mobility needs and growing communication problems in cities. The changes in the number of PTW vehicles and their structure are clearly differentiated spatially compared to the country. This is mainly due to socio-economic and cultural conditions. The market for PTW vehicles is different in urban areas, where motorcycles dominate with a relatively low number of vehicles per number of inhabitants. In rural areas, saturation with PTW vehicles is higher than in cities, with the majority of mopeds and motorcycles of smaller capacity. The aim of the article is to present the changes of the PTW market in the years 2000-2017 in districts. The research was based on the data from the central register of vehicles and drivers (CEPIK), the Central Statistical Office and the Polish Automotive Industry Association.
 
Streszczenie: Od początku XXI w. obserwuje się stały wzrost liczby motocykli i motorowerów na polskich drogach. Wynika to zarówno z poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce, jak i znaczącego spadku cen tych pojazdów. Celem poniższego opracowania jest przedstawienie struktury użytkowania pojazdów w kontekście ostatnich zmian prawnych. W związku z tym w artykule dokonano analizy dynamiki liczby rejestracji motocykli i motorowerów oraz przedstawiono ich strukturę według marki, typu i pojemności silnika. W drugiej części odniesiono się do dynamiki wydanych uprawnień w użytkowaniu motocykli i motorowerów w ruchu publicznym. Wraz ze wzrostem liczby pojazdów w Polsce w badanym okresie, zwiększyła się liczba osób posiadających stosowne uprawnienia. Niewątpliwie do popularności jednośladów przyczyniły się zmiany prawne dopuszczające do prowadzenia motocykli o pojemności silnika do 125 cm3 osoby posiadające prawo jazdy kategorii B. Poniższą analizę oparto na danych z centralnej ewidencji pojazdów i kierowców (CEPIK), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).
Słowa kluczowe: Polska, prawo jazdy, motocykle, motorowery, motoryzacja, PTW
References
Antoszak P., Fladrowska E., Hulisz A., 2016, Funkcjonowanie franczyzy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe WSG seria: Ekonomia, 28(8), 7-35.
 
Chaberek-Karwacka G., 2015, Teoretyczne kryteria kształtowania logistyki ostatniej mili i realne możliwości ich wykorzystania na obszarze największych aglomeracji w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 383, 13-25.
 
Dorocki S., 2018a, Changes in the Market of Two and Three--wheeled Motor Vehicles in Europe at the Beginning of the 21st Century, Entrepreneurial Business and Economics Review, 6(1), 175-193.
 
Dorocki S., 2018b, Przemysł dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych (PTW) w Europie. Przykład Piaggio Group, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21(1), 65-79.
 
Gadziński J., 2016, Wpływ dostępności transportu publicznego na zachowania transportowe mieszkańców – przykład aglomeracji poznańskiej, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19(1), 31-42.
 
Gontar Z.H., 2014, A cross-border innovation clustering economical potential, [w:] A.S. Novoselov, V.E. Seliverstov (red.), Local production systems and regional economic development, Russian Academy of Sciences Siberian, Branch Institute of Economics and Industrial Engineering, University of National And World Economy, Ternopil National Economic University, University of Lodz, Novosibirsk–Sofia–Ternopil–Łódź, 108-117.
 
Grzesiak L.M., Ufnalski B., Kaszewski A., Gąbka G., Roszczyk P., 2012, Series plug-in hybrid powertrain system-an experimental setup, Przegląd Elektrotechniczny, 88(4b), 300-303.
 
Grzybowska-Brzezińska M., Doczyk K.B., Kuśmierz K.E., 2018, Wpływ dodatkowego dochodu z programu „Rodzina 500+” na wydatki gospodarstw domowych, Studia Oeconomica Posnaniensia, 6(12), 73-85. (DOI 10.18559/SOEP.2018.12.5)
 
Kilar W., Cieluch M., 2008, Kształtowanie się i organizacja przestrzenna korporacji ponadnarodowej Honda, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 188-203.
 
Komornicki T., 2011, Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji, Prace Geograficzne, 227, IGiPZ PAN, Warszawa.
 
Kurek S., 2009, Starzenie się ludności na obszarach przemysłowych w Polsce, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 14, 104-120.
 
Kurek S., Wójtowicz M., Gałka J., 2015, Powiązania funkcjonalno-przestrzenne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle dojazdów do pracy, Studia Miejskie, 18, 71-84.
 
Kwarciński T., Gozdek A., 2018, Uwarunkowania zmian funkcjonowania komunikacji autobusowej w Polsce, Problemy Transportu i Logistyki, 3(43), 81-89.
 
Nowak T., Senko J., Jasinski P., Pacykowski A., 2018, Selected issues related to the research on a hybrid three-wheeler for the disabled, The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji, 80(2), 95-113
 
Okrzesik J., 2001, Powrót Junaka... czy Osy?, Boss-Gospodarka, 33, 5-7.
 
Płaziak M., Szymańska A.I., 2015, Postawy ludzi młodych wobec innowacji a prosumeryzm. Na przykładzie studentów uczelni krakowskich, Logistyka, 2, 1028-1038.
 
Smolnik P., 2017, Logistyka odzysku na przykładzie branży motoryzacyjnej w świetle zrównoważonego rozwoju, Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 18(6), 1522-1528.
 
Świecka B., Musiał M., 2016, Diagnoza finansów gospodarstw domowych w największych miastach Polski. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4(82), 821-832.