The importance of intermodal transport in Poland in the context of sustainable development

Gabriela Czapiewska

Abstrakt

Sustainable development is becoming a paradigm of civilisation changes of the contemporary world. Transport must be sustainable in the light of the challenges ahead. One of the most forward-looking types of transport, in terms of economy and ecology, namely intermodal transport, i.e., transport which uses more than one mode of transportation, has been recently gaining in importance. The purpose of this article is to present the role and importance of intermodal transport in Poland in the context of sustainable development. The first part of the study concentrates on the analysis of the issue of intermodal transport development, taking into account the assumptions of the policy of sustainable development. The further part of the study presents the essence of intermodal transport and its development potential in Poland, identifying the basic advantages and barriers in this area. The author has indicated the conditions that have shaped intermodal transport market and defined areas where changes and innovations need to be put in place to enable sustainable development of the intermodal market in the country. Intermodal transport is still struggling with many barriers, but the increasingly better infrastructure and policies of the European Union, which creates sustainable transport, have a positive impact on the growth of transport cohabitation. Based on the results of the conducted research, it can be concluded that there are both favourable external conditions and prospects for the intermodal transport development in Poland.

Słowa kluczowe: transport, intermodal transport, sustainable development, sustainable transport
References
Agamez-Arias A., Moyano-Fuentes J., 2017, Intermodal transport in freight distribution: a literature review, Transport Reviews, 37, 6, 782-807, DOI: 10.1080/01441647.2017.1297868.
 
Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych, 2012, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa.
 
Antonowicz M., 2015, Intermodal Service – System Approach, LogForum, 11 (3), 247-258, DOI: 10.17270/J.LOG.2015.3.4.
 
Antonowicz M., Zielaskiewicz H., 2018, Program rozwoju transportu intermodalnego na lata 2020–2030, Logistyka, 2, 5-13.
 
Barcik R., Bylinko L., 2018, Perspektywy transportu intermodalnego w Polsce, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, 120, 9-17.
 
Bariery rozwoju rynku przewozów intermodalnych – rozwiązania i wymierne korzyści, 2013, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa.
 
Bartczak K., 2016, Analiza barier transportu intermodalnego w Polsce, Organizacja i Zarzadzanie, 4, 120-126.
 
Beim M., Mazur B., Soczówka A., Zajdlem R., 2014, Transport intermodalny w województwie wielkopolskim w latach 2004-2014. Przemiany, stan obecny i perspektywy rozwoju. Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Poznań.
 
Biała Księga, 2011, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Transportu i Mobilności, Luksemburg.
 
Bieniasz D., 2014, Transport intermodalny w Polsce – wybrane aspekty rozwoju, Logistyka, 6, 1982-1987.
 
Bławat D., Kalkowski K., 2012, Transport intermodalny w Polsce – teraźniejszość i przyszłość. http://kodik.wilis.pg.gda.pl/wpcontent/uploads/2012/03/Blawat_Kalkowski.pdf [22.10.2019].
 
Bocheński T., 2016, Przemiany towarowego transportu kolejowego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, Szczecin.
 
Bocheński T., 2018, Rozmieszczenie i charakterystyka terminali kontenerowych w Polsce oraz propozycje lokalizacji nowych obiektów, Problemy Transportu i Logistyki, 1 (41), 17-27.
 
Bocheński T., Palmowski T., 2015, Polskie porty morskie i rola kolei w ich obsłudze na przełomie XX i XXI wieku. Regiony Nadmorskie 23. Uniwersytet Gdański, Wydawnictwo Bernardinum, Gdańsk-Pelplin.
 
Borys T., 2008, Analiza istniejących danych statystycznych pod kątem ich użyteczności dla określenia poziomu zrównoważonego transportu wraz z propozycją ich rozszerzenia, Raport z realizacji pracy badawczej, Mi-nisterstwo Infrastruktury, Jelenia Góra-Warszawa.
 
Burchacz M., Kuszewski W., 2012, Bariery rozwoju transportu multimodalnego w Polsce z perspektywy wy-branych morskich terminali kontenerowych, Logistyka, 4, 63-68.
 
Bujak A., 2007, Wybrane Aspekty transportu intermodalnego. Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, 4, 115-122.
 
Bujak-Szwaczka, B., Kolas, P., 2010, Rozwój zrównoważony, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
Burnewicz J., 2017, Prognoza rozwoju transportu w Polsce do roku 2030, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 
Crainic T.G., Kap H.K, 2007, Intermodal Transportation, Handbooks in Operations Research and Management Science, 14, 467-537.
 
Engelhardt J., 2013, Polityka państwa w zakresie transportu intermodalnego w Polsce, [w:] Transport intermodalny w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Zeszyty Naukowe, 778, Problemy Transportu i Logistyki, 22, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 57-80.
 
Erfurth T., Bendul J., 2017, Transportation time and reliability in intermodal transport chains, International Journal of Transport Economics, 44, 2, 257-271.
 
Fołtynski M., Matusiewicz M., 2015, Transport intermodalny w Polsce – szanse i bariery, [w:] W. Rydzkowski (red.), Przewozy intermodalne, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 
Grzelakowski A.S., 2012, Rozwój transportu intermodalnego w Polsce. Podstawowe uwarunkowania i wyzwania, Logistyka, 5, 425-432.
 
Guszczak, B., 2014, Rozwój transportu kolejowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, Logistyka, 3, 2293–2303.
 
Kiełczewski D., 2010, Zrównoważony rozwój – istota, interpretacje, związek ze społeczeństwem wiedzy, [w:] B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 
Korulczyk J., 2014, Zrównoważony rozwój rynku transportowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie, 103, 309-213.
 
Korulczyk J., 2015, Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie, 107, 257-260.
 
Kostrzewski A., 2013, Wieloaspektowy rozwój transportu intermodalnego w krajach członkowskich Unii Europejskiej, [w:] A. Lichota, K. Majewska (red.), Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, t. I, AGH, Kraków, 77-90.
 
Kościelniak H., 2014, Innowacje w zrównoważonym rozwoju transportu, Logistyka, 6, 5732-5736.
 
Kozerska M., 2014, Transport intermodalny w Polsce – szanse i bariery rozwoju, Logistyka, 3, 3200-3205.
 
Liberadzki B., Mindur L., 2006, Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa.
 
Litman T., Burwell D., 2006, Issues in Sustainable Transportation, International Journal of Global Environmental Issues, 6, 4, http://www.vtpi.org/sus_iss.pdf [29.05.2018).
 
Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku, 2008 (sierpień), Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 
Mindur L., 2014, Technologie transportowe, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa–Radom.
 
Mindur M., Mindur L., 2018, Transport intermodalny w Polsce w latach 2001-2017 oraz czynniki kształtujące jego rozwój w perspektywie, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, 120, 297 – 308.
 
Motowidlak U., 2017, Rozwój transportu a paradygmat zrównoważonego rozwoju, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 337, Zarządzanie, 12, 138-152.
 
Neider J., 2019, Transport międzynarodowy, wydanie czwarte zmienione, PWE, Warszawa.
 
Narodowa Strategia Rozwoju Transportu na lata 2000–2006, 2000 (styczeń), Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Warszawa.
 
Pawłowska B., 2013, Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
Pisarek R., 2018, Transport intermodalny w obsłudze handlu zagranicznego na szlaku euroazjatyckim, [w:] M. Maciejewski, Ł. Prysiński (red.), Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza, Wyd. Społecz-nej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa, 121-132.
 
Polityka transportowa. Program działania w kierunku przekształcenia transportu w system dostosowany do wymogów gospodarki rynkowej i nowych warunków współpracy gospodarczej w Europie, 1994 (październik), Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Warszawa.
 
Polityka transportowa państwa na lata 2001–2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju, 2001 (październik), Mini-sterstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Warszawa.
 
Polityka Transportowa Państwa na lata 2006–2025, 2005 (czerwiec), Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 
Przekształcanie naszego świata. Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030, 2015, ONZ, Nowy Jork.
 
Przewozy intermodalne w 2014, 2015, 2016, 2017 roku. Podsumowanie prezesa UTK (2015, 2016, 2017, 2018), Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa.
 
Przewozy intermodalne podbijają rynek transportu kolejowego towarów, Monitoring branżowy. Analizy sektorowe, 7 stycznia 2020; http://www.pkobp.pl/media_files/ab8c0a1e-205f-4f9b-a311-1cbf34730d10.pdf [5.03.2020].
 
Przybylska E., 2019, Systemy przeładunku międzygałęziowego jako czynnik kształtujący transport intermodalny w Polsce, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 381, Zarządzanie, 18, 65-75.
 
Rabe M., 2019, Zrównoważony rozwój transportu kolejowego w Polsce, Problemy Transportu i Logistyki, 2 (46), 19-27.
 
Rodrigue J.P., Comtois C., Slack B., 2017, The Geography of Transport Systems, Routledge, New York.
 
Rosa G., 2013, Uwarunkowania rozwoju transportu intermodalnego w Polsce, [w:] E. Załoga (red.), Transport intermodalny w Polsce uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Transportu i Logistyki, 22, 281-294.
 
Rydzkowski W. (red.), 2015, Przewozy intermodalne, Biblio-teka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
 
Salomon A., 2013, Transport intermodalny z punktu widzenia spedycyjnego, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej, 28, 17-28.
 
Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 r., Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2017. https://bip.utk.gov.pl/bip/przedmiot-dzialalnosci [11.03.2020].
 
Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2017 r., Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2018. https://bip.utk.gov.pl/bip/przedmiot-dzialalnosci [11.03.2020].
 
Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2018 r., Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2019. https://bip.utk.gov.pl/bip/przedmiot-dzialalnosci [11.03.2020].
 
Stokłosa J., 2011, Transport intermodalny, Technologia i organizacja, WSEiI Lublin.
 
Stokłosa J., Liščák Š., Jaśkiewicz M., Ludwinek K., 2014, Systemy transportu intermodalnego – kierunki rozwoju w świetle europejskich doświadczeń, Logistyka, 6, 10070-10074.
 
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), 2013 (22 stycznia), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa.
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do roku 2030, 2019 (24 września), Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 
Szepietowska E., Baran J., 2012, Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce, Logistyka , 6.
 
Terminology on combined transport, 2001, Economic Commission for Europe(UN/ECE), European Conference of Ministers of Transport (ECMT)and the European Commission (EC), United Nations New York and Geneva.
 
Tomanek R., 2004, Funkcjonowanie transportu, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 
Truschkin E., Elbert R., 2013, Horizontal Transshipment Technologies as Enablers of Combined Transport: Impact of Transport Policies on the Modal Split, Transportation Research Part A, 49, 91-109.
 
Whitty Ch.,2018, Intermodal Research and Valuations, Weekly Market Report, August.
 
Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., 2013, Polityka Rozwoju Transportu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
Wronka J., 2008, Transport intermodalny – teoria i praktyka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 
Wronka J., 2017, Polskie porty morskie w morsko-lądowych intermodalnych łańcuchach transportowych, Problemy Transportu i Logistyki, 1 (37), 311-322.
 
Załoga E., 2016, Nowa polityka transportowa Unii Europej-skiej [w:] K. Wojewódzka-Król, E. Załoga (red.), Transport. Nowe wyzwania, PWN, Warszawa.
 
Zielaskiewicz H., 2010, Transport intermodalny na rynku usług przewozowych, Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.