Rozwój przestrzenny portu morskiego na przykładzie Gdyni

Sandra Żukowska,

Tadeusz Palmowski,

Marcin Połom

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia rozwoju przestrzennego portu morskiego w Gdyni, w szczególności kwestie dotyczące jego uwarunkowań rozwojowych. Wskazano także na relacje między portem a miastem. Port morski i miasto Gdynia są wyjątkowym przypadkiem rozwoju jednostki portowo-miejskiej, w której odwrotnie niż w innych przypadkach najpierw powstał port, a następnie przy nim zaczęło rozwijać się miasto. Uwarunkowania te miały znaczący wpływ na rozwój struktury przestrzenno-gospodarczej zespołu portowo-miejskiego. Opracowanie uzupełniono syntetyczną analizą perspektyw oraz barier rozwojowych Portu Gdynia.


Spatial development of the seaport on the example of Gdynia

The article presents selected issues of the spatial development of the seaport in Gdynia, in particular its development conditions, as well as the relationship between the port and the city. The seaport and the city of Gdynia are a unique case of development of a port-city unit where, contrary to other cases, the port was created first and then the city started to develop. These conditions had a significant impact on the development of the spatial and economic structure of the port-city complex. The study was supplemented with a synthetic analysis of perspectives and barriers to development of the Port of Gdynia.

Keywords: seaport, sustainable development, spatial development, port city, port–city relations, Gdynia

Słowa kluczowe: port morski, zrównoważony rozwój, rozwój przestrzenny, miasto portowe, relacje port–miasto, Gdynia
References

Adrjanowska E., Sagan I., 1990, Etapy gospodarczego prze­kształcenia przestrzeni geograficznej [w:] E. Adrjanow­ska (red.), Gdynia. Środowisko, przestrze, gospodarka, Towarzystwo Miłośników Gdyni, Gdynia, 37-45.

Bocheński T., Palmowski T., 2015, Polskie porty morskie i rola kolei w ich obsłudze na przełomie XX i XXI wieku, Regiony Nadmorskie, 23, Wydawnictwo „Bernardinum”, Gdańsk–Pelplin.

Bocheński T., Palmowski T., Studzieniecki T., 2021, The De­velopment of Major Seaports in the Context of National Maritime Policy. The Case Study of Poland, Sustainability, 13(22), 12883, DOI: 10.3390/ su132212883.

Czerwińska W., 1980, Narodziny portu [w:] R. Wapiński (red.), Dzieje Gdyni, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 23-30.

Data A., 2003, Tło historyczne budowy Portu Gdynia, Rocznik Gdyski, 15, Towarzystwo Miłośników Gdyni, Gdynia, 65-67.

Graban M., 2009, Czy gospodarka morska ma jeszcze zna­czenie? Przeobrażenia struktury gospodarczej Gdyni, Zeszyty Gdyńskie, 4, Gdynia, 55-64.

Grzelakowski A. S., 2017, Porty morskie jako przedmiot badań w naukach ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Transportu i Logistyki, 37, 1, 161-169

Kaliszewski A., 2017, Porty piątej oraz szóstej generacji (5GP, 6GP) – ewolucja ekonomicznej i społecznej roli portów, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 14, 93-123.

Klimek H., 2006, Konkurencyjność polskich portów morskich na bałtyckim rynku usług portowych, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, III, 112-138.

Krośnicka K. A., 2018, Miasto portowe – struktura, wyzwania funkcjonalne i modele rozwoju, Mieszkać w porcie, Studia KPZK, 188, 33-46.

Lorens P., 2013, Obszary poportowe – problemy rewitalizacji, Instytut Studiów Regionalnych, Szczecin.

Marek R., 2012, Przemiany w portach morskich Unii Euro­pejskiej na przełomie XX i XXI wieku, Logistyka-Nauka, 2, 889-899.

Misztal K., Kuźma L., Grzelakowski A., 1988, Organizacja i eksploatacja portw morskich, Wydawnictwo Uniwer­sytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Misztal Z., 1980, Odbudowa gospodarki Gdyni w pierw­szych latach po II wojnie światowej [w:] R. Wapiński (red.), Dzieje Gdyni, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 243-291.

Palmowski T., 1998, Morskie funkcje Gdyni [w:] E. Adrjanowska (red.), Zespół miejski Gdyni. Przyroda – gospodarka – społeczeństwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 111-131.

Palmowski T., Pacuk M., Michalski T., 2001, Przemiany przestrzeni miejskiej miast portowych na przykładach Gdańska i Gdyni, XIV Konserwatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 33-42.

Palmowski T., 2004, Porty Gdańska i Gdyni – konkurencja czy współpraca?, Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, X, 337-347.

Palmowski T., 2011, Port gdyński w pierwszej dekadzie XXI wieku [w:] K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, 231-250.

Palmowski T., Tarkowski M., 2016, Development of sea port in Gdynia, Baltic Region, 3, 45-55, DOI: 10.5922/2079-8555-2016-3-4.

Palmowski T., Tarkowski M., 2017, Modernizacja infrastruk­tury i suprastruktury w procesie kształtowania pozycji konkurencyjnej portu morskiego – przykład Gdyni [w:] A. Letkiewicz (red.), Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 62, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 293-303.

Palmowski T., Wendt J. A., 2021, Wpływ inwestycji i mo­dernizacji portów morskich w Gdańsku i Gdyni na zmiany struktury przeładunków portowych, Przegląd Geograficzny, 93(2), 269-290.

Port marketing and the challenge of the third generation port, 1991, United Nations Conference on Trade and Development, Report by the UNCTAD secretariat, 13-23.

Program rozwoju polskich portw morskich do roku 2020 (z perspektywdo 2030 roku), 2018, Ministerstwo Gospo­darki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa, 10-52.

Semenov J., 2003, Kierunki strategiczne podwyższenia konkurencyjności polskich portów na tle wymogów UE [w:] K. Chwesiuk (red.), Konkurencyjnośćpolskich portw morskich w wietle integracji z UniEuropejsk, III Konferencja Naukowa Porty Morskie 2003, Wydawnictwo Kreos, Szczecin, 2-13.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z Perspektyw2050, 2010, Agencja Rozwoju Gdyni, Gdynia.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdyni, 2019, Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia, 68-69.

Szermer B., 1983, Koncepcje i struktura przestrzenna Portu Gdyńskiego – zarys przemian, Rocznik Gdyski, 4, Towa­rzystwo Miłośników Gdyni, Gdynia, 81-102.

Szermer B., 1984, Koncepcje i struktura przestrzenna Portu Gdyńskiego – zarys przemian, Rocznik Gdyski, 5, Towa­rzystwo Miłośników Gdyni, Gdynia, 86-108.

Szermer B., 1986, Koncepcje i struktura przestrzenna Portu Gdyńskiego – zarys przemian, Rocznik Gdyski, 7, Towa­rzystwo Miłośników Gdyni, Gdynia, 149-170.

Szermer B., 1991, Koncepcje i struktura przestrzenna Portu Gdyńskiego – zarys przemian, Rocznik Gdyski, 10, To­warzystwo Miłośników Gdyni, Gdynia, 44-65.

Tarkowski M., 2015, Porty morskie w Gdańsku i Gdyni po 25 latach transformacji gospodarczej, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficz­nego, 29(2), 147-161.

Tarkowski M., Palmowski T., Kopeć K., Wendt J.A., 2016, Gdynia w Unii Europejskiej. Konkurencyjność gospodarki, Wydawnictwo Bernardinum, Gdańsk–Pelplin.

Tarkowski M., Goliszek S., Bocheński T., 2021, Hinterland connectivity as a driver of the development of competi­tiveness of Polish ports in the post-EU accession period, Journal of Geography, Politics and Society, 11(1), 16-26.

Traktat Pokoju midzy Mocarstwami Sprzymierzonemi i Stowa­rzyszonemi a Niemcami podpisany w Wersalu 28 czerwca 1919 r., 1919, Biuro Prac Kongresowych Warszawa, 2-47.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A – https://www.port.gdynia.pl  [dostęp: 07.11.2021].

Żukowska S., 2020, Concept of green seaports. Case study of the seaport in Gdynia, Prace Komisji Geografii Komu­nikacji PTG, 23(3), 61-68.

Żukowska S., 2021, Changes in the function of former seaport areas using the example of the Dalmor waterfront in Gdy­nia, Journal of Geography, Politics and Society, 11(1), 27-36.