Rola infrastruktury transportu jako jednego z czynników rozwoju regionalnego

Jakub Majewski

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja miejsca infrastruktury transportowej w programowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz analiza charakteru i roli tego czynnika w wybranych teoriach rozwoju regionalnego. Pierwsza część pracy opisuje metodę badań oraz wykorzystywane źródła. Część druga zawiera syntetyczny przegląd literatury z zakresu ekonomiki transportu i wskazuje na elementy kluczowe z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz, co za tym idzie, zainteresowania władz publicznych. W części trzeciej opisana jest dyskusja tocząca się wokół oczekiwanej roli inwestycji infrastrukturalnych oraz ich miejsca w wybranych koncepcjach rozwoju regionalnego. Koncentruje się ona wokół dylematu „wyprzedzającego”, bądź „wtórnego” modelu rozbudowy infrastruktury, a także roli tego zagadnienia na tle innych czynników rozwoju regionalnego. Całość zamyka podsumowanie, które zawiera wnioski na temat roli sfery transportu we wspieraniu rozwoju regionów oraz konkluzję, zgodnie z którą infrastruktura transportu stanowi element niezbędny do kreowania dostępności i równolegle wewnętrznego potencjału regionów. 


The role of transport infrastructure as one of the regional development indicators

The aim of this paper is to present the place of transport infrastructure in socio-economic development programming and to analyse the nature and role of this factor in selected theories of regional development. The first part of the paper describes the research method and sources used. The second part contains a synthetic review of the literature on transport economics and indicates the key elements from the point of view of socio-economic development and, consequently, the interest of public authorities. The third part describes the discussion on the expected role of infrastructure investments and their place in selected concepts of regional development. It focuses on the dilemma of the “anticipatory” or “secondary” model of infrastructure development and the role of this issue against the background of other regional development factors. The book closes with a conclusion on the role of the transport sphere in supporting regional development and the conclusion that transport infrastructure is an indispensable element in creating accessibility and, in parallel, the internal potential of regions.

Keywords: infrastructure, transport policy, regional development

Słowa kluczowe: infrastruktura, polityka transportowa, czynniki rozwoju regionalnego
References

Aghion P., Howitt P., 2005, Appropriate Growth Policy: A Unifiying Framework, Journal of the European Economic Association, 4(2-3), 269-314.

Bąk M., 2014, Infrastruktura transportu w rankingach kon­kurencyjności – kraje Europy Środkowej i Wschodniej na tle wiodących gospodarek, Ekonomika Transportu i Logistyka, 49, 107-121.

Banister D., 2007, Sustainable Transport: Challenges and Opportunities, Transportmetrica, 3, 91-106.

Barca F., McCann P., Rodríguez‐Pose A., 2012, The case for regional development intervention: place‐based versus place‐neutral approaches, Journal of Regional Science, 52, 134-152.

Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B., 2014, Podsta­wowe teorie lokalizacji działalności gospodarczej oraz znaczenie czynnika transportu, Logistyka, 6, 2254-2260.

Burnewicz J., 2014, Infrastruktura transportu jako czynnik rozwoju ekonomicznego, Ekonomika Transportu i Lo­gistyka, 49, 7-54.

Burnewicz J., Wojewódzka-Król K., 1993, Europejska polityka transportowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Capello R., 2007, Regional Economics, Routledge, London.

Churski P., Perdał R., Konecka-Szydłowska B., Herodowicz T., 2018, Redefinicja czynników rozwoju regionalnego w świetle megatrendów społeczno-gospodarczych, Studia Regionalne i Lokalne, 3(73), 70-98.

Cigu E., Agheorghiesei D., Gavriluță A., Toader E., 2019, Transport Infrastructure Development, Public Perfor­mance and Long-Run Economic Growth: A Case Study for the Eu-28 Countries, Sustainability, 11(1).

Domański B., 1992, Percepcja i waloryzacja środowiska natu­ralnego i antropogenicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Frey R., 1970, Infrastruktur. Grundlagen der Planung Öffen­tlicher Investitionen, J.C.P. Mohr, Tübingen.

Fujita M., Krugman P., 2004, The new economic geography: Past, present and the future, Papers in Regional Science, 83, 139-164.

Gałązka A., 2017, Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego – wybrane teorie, czynniki i bariery rozwoju regionalnego, Studia BAS, 1(49), 9–61.

Głuszczuk D., 2011, Istota rozwoju regionalnego i jego determinanty, Ekonomia, 5(17), 68-80.

Gorzelak G., Smętkowski M., 2005, Rozwój metropolii w go­spodarce informacyjnej: znaczenie układu globalnego i regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne, 2 (20), 5-23.

Grzywacz W., Wojewódzka-Król K., Rydzkowski W., 2005, Polityka transportowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Hausner J., 2008, Zarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa.

Hoszman A., 2014, Dostępność transportowa: determinanty, pomiar i efekty społeczno-gospodarcze, SGH, Warszawa.

Hryniewicz J., 2017, Czynniki lokalnego rozwoju gospodar­czego – 20 lat później, Samorząd Terytorialny, 6, 5-23.

Impact of Transport Infrastructure Investment on Regional Development, 2002, OECD, Paryż.

Jaskólski M., 1999, Słownik historii doktryn politycznych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Kamińska T., Rusak M., 2000, Kryteria społeczno-ekonomicz­ne decyzji infrastrukturalnych w transporcie, Przegląd Komunikacyjny, 3, 12-17.

Knieper K., 1966, Wettbewerbsverzerrungen in der Verkehrs­wirtschaft bei finanzieller Eigenständigkeit der Infrastruktur, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

Komornicki T., 2010, Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Koźlak A., 2014, Miejsce dostępności transportowej w kon­cepcji czynników konkurencyjności regionów, Ekonomika Transportu i Logistyka, 49, 75-89.

Krugman P., 1991, Increasing returns and economic geography, Journal of Political Economy, 99(3), 483-499.

Krugman P., 1995, Development Geography, and Economic Theory, MIT Press, London.

Krzemiński S., 2005, Źródła finansowania rozwoju transportu, Przegląd Komunikacyjny, 12, 14-16.

Kunzmann K., 1998, Planning for spatial equity in Europe, In­ternational Planning Studies, 3(1), 101-120.

Lakshmanan T., 2011, The broader economic consequen­ces of transport infrastructure investments, Journal of Transport Geography, 19(1), 1-12.

Liberadzki B., Mindur L., 2007, Polityka transportowa państwa – podstawowe założenia [w:] B. Liberadzki, L. Łatuszyńska M., 2004, Metody przewidywania efektów rozwoju międzynarodowej infrastruktury transportu, Problemy Ekonomiki Transportu, 1, 29-39.

Majewski J., 2016, Analiza doktryn współczesnej polityki transportowej, Ekonomika Transportu i Logistyka, 59, 77-87.

Markowski K., 1992, Rola państwa w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.

Matczak R., Churski P., Komornicki T., Mogiła Z., Szlachta J., Zaleski J., Zaucha J., Żuber P., 2020, Przestrzenny wymiar polityki spójności Unii Europejskiej w Polsce w latach 2021-2027, Policy Brief KPZK PAN, 2020/1.

Meersman H., Nazemzadeh M., 2017, The contribution of transport infrastructure to economic activity: The case of Belgium, Case Studies on Transport Policy, 5(2), 316-324.

Mindur L. (red.), 2007, Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, Instytut Technologii Eksploa­tacji, Radom.

Nieciuński W., 1991, Rozpad i dziedzictwo socjalizmu real­nego a transformacja społeczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Białystok.

North D., 1981, Structure and Change in Economic History, W. W. Norton, New York.

Pająk K., Dahlke P., Kvilinskyi O., 2016, Determinanty roz­woju regionalnego – współczesne odniesienie, Rocz­niki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 9, 109-122.

Paprocki W., Pieriegud J., 2005, Wpływ procesów demo­nopolizacji i konsolidacji w transporcie na sprawność i efektywność jego funkcjonowania, SGH, Warszawa.

Pastuszka S., 2014, Interwencjonizm czy liberalizacja w poli­tyce regionalnej?, Gospodarka Narodowa, 6(274), 5–29.

Pawłowska B., 2014, Polityka transportowa w zakresie inwe­stycji infrastrukturalnych w realizacji inicjatyw strategii Europa, Ekonomika Transportu i Logistyka, 49, 55-74.

Ratajczak M., 2000, Infrastruktura a wzrost i rozwój gospo­darczy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4, 83-102.

Rietveld P., Stough R., 2004, Institutions, regulations and sustainable transport: a cross‐national perspective, Transport Reviews, 24(6), 707-719.

Rimmer P., 2004, Global flows, local hubs, platforms, corridors and regional economic integration in Northeast Asia, Journal of International Logistics and Trade, 1(2), 1-24.

Rimmer P., Kam B., 2018, Consumer Logistics: Surfing the Digital Wave, Edward Elgar Publications, Cheltenham.

Rodriguez-Pose A., Fratesi U., 2004, Between development and social policies: the impact of European Structural Funds in Objective 1 regions, Regional Studies, 38(1), 97-113.

Rosik P., 2004, Infrastruktura transportu jako czynnik rozwoju regionalnego, Zeszyty Studiów Doktoranckich, 19, 45-66.

Rosik P., Szuster M., 2008, Rozbudowa infrastruktury transpor­towej a gospodarka regionów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.

Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., 1997, Współczesne problemy polityki transportowej, PWE, Warszawa.

Schumpeter J., 1934, Theory of Economic Development, Transaction Books, New Brunswick, New Jersey.

Schumpeter J., 1939, Business Cycles. A theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw­-Hill Book Company, New York.

Schumpeter J., 1952, Process of Economic Growth, W. W. Norton, New York.

Ślawska J., 2019, Czynniki wyboru modelu świadczenia usługi lokalnego transportu w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne, 4(78), 95-114.

Smętkowski M., 2013, Rozwój regionów i polityka regionalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie trans­formacji i globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Smętkowski M., Gorzelak G., Kozak M., Olechnicka A., Płoszaj A., Wojnar K., 2012, Europejskie metropolie i ich regiony: Od krajobrazu gospodarczego do sieci metropolii, Wy­dawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

van Wee B., 2016, Accessible accessibility research challen­ges, Journal of Transport Geography, 51, 9-16.

Ważna A., 2014, Relacje między inwestycjami infrastruktu­ralnymi w transporcie a innymi czynnikami determinu­jącymi poziom konkurencyjności regionu, Ekonomika Transportu i Logistyka, 49, 91-106.

Wielowiejski J., 1984, Na drogach i szlakach Rzymian, PIW, Warszawa.

Wittneben B., Bongardt D., Dalkmann H., Sterk W., Baatz C., 2009, Integrating Sustainable Transport Measures into the Clean Development Mechanism, Transport Reviews, 29, 91-113.

Wojewódzka A., 2000, Infrastruktura jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego, Logistyka, 3.

Wojtowicz D., Olechnicka A., 2016, Short-Term Problems and Long-Term Oriented Policy: EU Cohesion Policy Responding to Crisis, Barometr Regionalny, 14(3), 25-32.

Wołek M., Hebel K., 2019, The quality of life in sustainable urban mobility planning. The case study of the Polish city of Piotrków Trybunalski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, 63(10), 129-143.