Changes in the railway network in Romania before and after accession to the EU (1990-2020)

Jan A. Wendt

Abstrakt

The work deals with the changes in the railway network in Romania in the years 1990-2020. As in other countries, it is characterized by regress, but to a lesser extent than in the countries of the region. The aim of the study is to indicate the size of the changes taking place in terms of four spatial levels: country, macroregions, development regions and Romanian counties. Another goal of the analysis undertaken is to assess changes in the quality of the railway network in the analyzed period. Two research hypotheses were put forward, the first one with a small impact of the EU funds on the development of the rail network, the second about the lack of impact of EU funding on changes in the quality of rail transport in Romania. In the research and data analysis, the official Romanian statistical databases on changes in the length of railway lines in individual spatial ranges for the analyzed period were used, as well as data from the „Ranking railroad, The Global economy” portal to assess quality changes in rail transport. Statistical methods and rankings were used in the analysis. The method of comparisons with other countries in the region was used to assess the quality changes. In the study, the literature on the subject was widely used, both concerning the studied country and other countries in the regions of Central Europe and the Balkans. The thesis about the low impact of EU funds on changes in the railway network, which has been positively verified, has been verified. The result of the study is an indication of a much smaller regress in rail transport in Romania than in other countries of the region. The greatest increase in the length of railway lines took place in the eastern regions of the country and in border counties, especially on the border with Hungary. In the analyzed period of time, the quality in rail transport did not improve significantly in practice.

Keywords: infrastructure, quality, railway network, regress, Romania


Zmiany w sieci kolejowej w Rumunii przed i po akcesji do UE (1990-2020)

W pracy podjęto tematykę zmian w sieci kolejowej w Rumunii w latach 1990-2020. Podobnie jak w innych krajach cechuje ją regres, jednak w mniejszym stopniu niż w innych krajach regionu. Celem pracy jest wskazanie wielkości zachodzących zmian w ujęciu czterech poziomów przestrzennych: kraju, makroregionów, regionów rozwoju oraz rumuńskich województw. Kolejnym celem podjętej analizy jest ocena zmian jakości sieci kolejowej w badanym okresie. Postawiono dwie hipotezy badawcze – pierwszą o niewielkim wpływie funduszy UE na rozwój sieci kolejowej, drugą o braku wpływu finansowania z UE na zmiany jakości w transporcie kolejowym w Rumunii. W badaniach i analizie danych wykorzystano oficjalne, rumuńskie bazy statystyczne w zakresie zmian długości linii kolejowych w poszczególnych zakresach przestrzennych dla badanego okresu oraz dane z portalu „Ranking railroad, The Global economy” do oceny zmian jakości w transporcie kolejowym. W analizie zastosowano metody statystyczne i rankingi. Dla oceny zmian jakości wykorzystano metodę porównań z innymi krajami regionu. W pracy wykorzystano w szerokim zakresie literaturę przedmiotu, zarówno dotycząca badanego kraju jak i innych państw w regionach Europie Środkowej i Bałkanów. Podjęto weryfikację tezy o niewielkim wpływie funduszy UE na zmiany w sieci kolejowej, która została pozytywnie zweryfikowana. Wynikiem pracy jest wskazanie na zdecydowanie mniejszy regres w transporcie kolejowym w Rumunii, niż miał miejsce w innych krajach regionu. Największy wzrost długości linii kolejowych odnotowano we wschodnich regionach kraju oraz województwach przygranicznych, zwłaszcza na granicy z Węgrami. W analizowanym okresie jakość w transporcie kolejowym w praktyce nie uległa znaczącemu polepszeniu.

Słowa kluczowe: infrastruktura, jakość, sieć kolejowa, regres, Rumunia
References

Ban C., Gog S., 2021, PNRR şi căile ferate: O ocazie istorică pentru a acoperi deficitul de transport durabil în România, Friedrich-Ebert-Stiftung Romania. Economie si finante, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bukarest/17528-20210309.pdf [access: 20.11.2021].

Baza de date statistice, 2021, Tempo Online, http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table [access: 20.11.2021].

Białek J., Oleksiuk A., 2011, Ocena i analiza infrastruktury drogowej w Polsce w ujęciu regionalnym w świetle wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 12, 57-69.

Ciechański A., 2013, Zarys rozwoju i regresu sieci kolei przemysłowych w Polsce, Przegląd Komunikacyjny, 9, 31-35.

Clitan A.-F., 2015, Sustainable Transport in Romania vs. European Union. Analysis of Road Transport System from the Sustainable Transport Perspective, Romanian Journal of Transport Infrastructure, 3(2), 37-45. https://doi.org/10.1515/rjti-2015-0026

de Oña J., de Oña R., Eboli L., Mazzulla G., 2015, Heterogeneity in perceptions of service quality among groups of railway passengers, International Journal of Sustainable Transportation, 9(8), 612-626. https://doi.org/10.1080/15568318.2013.849318

Dermendzhiev A., Doykov M., 2019, The railway infrastructure of Bulgaria in the context of Balkan integration, [in:] B. Gonencgil, T. A. Ertek, I. Akova, E. Elbasi (eds.), 1st Istanbul International Geography Congress Proceedings Book, Turkey, University Press, Istanbul, 669-678. https://doi.org/10.26650/PB/PS12.2019.002.065 [access: 18.11.2021].

Dobre R., 2016, Relația dinamica reliefului–infrastructura de transport, Editura Etnologică, București.

Donaubauer J., Meyer B., Nunnenkamp P., 2014, A new global index on infrastructure: Construction, rankings and applications, Kiel Working Paper, No. 1929, Kiel Institute for the World Economy (IfW), Kiel.

Dumitrescu G. C., 2018, State of Play in Romania`s Road Infrastructure – A Comparative Analysis, Global Economic Observer, 6(1), 73-80.

Falkowski M., Pytel M., 2014, Analiza geopolityczna aktualnego stanu sieci kolejowej w Polsce, Przegląd Geopolityczny, 9, 71-95.

Fazekas M., Tóth B., 2018, The extent and cost of corruption in transport infrastructure. New evidence from Europe, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 113, 35-54. https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.03.021

Gatejel L., Grama A., 2019, Beyond Corruption? Romania’s Future after the EU Presidency, Comparative Southeast European Studies, 67(3), 421-433. https://doi.org/10.1515/soeu-2019-0029

Ilieş A., Grama V., Wendt J., Bodocan V., 2009, Geographical Management of a Borderless Area at the Internal/External Border of NATO and EU. Romanian Case (I), Revista Română de Geografie Politică, 11(2), 166-175.

Ilieş A., Wendt J. (eds.), 2003, Europe between Milleniums. Political Geography Studies, Universitatea din Oradea, Oradea.

Ilieş A., Wiskulski T., 2014, Regionalne zróżnicowanie sieci transportowej w Rumunii, Problemy Transportu i Logistyki, 843(28), 49-62.

Ionescu R., 2012, European Union Transport Policy under the Crisis’ Impact, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(8), 39-60.

Istoria Căilor Ferate Române, 2014, Centrul National de Instruire si Calificare Feroviara, Muzeul Cailor Ferate Romane, Bucuresti.

Komornicki T., 2007, Polish transport infrastructure – challenges for spatial cohesion, European Spatial and Research Policy, 14, 2, 31-52.

Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., Stępniak M., Siłka P., 2010, Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, Biuletyn KPZK PAN, 241, Warszawa.

Koziarski S., 2017, Kierunki modernizacji sieci kolejowej w Polsce, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20(3), 7-30.

Máthé C., Tamási E., Schubert G., 2013, Railway Network of Romania’s Central Development Region: Current Situation and Evaluation of Development Plans Based on Graph Theory Model, Promet – Traffic and Transportation, 25(1), 81-92. https://doi.org/10.7307/ptt.v25i1.1250

Michniak D., 2015, Main problems of transport infrastructure development in Slovakia and effects on regional development, Geographia Polonica, 88(1), 21-39. https://doi.org.10.7163/GPol.0004

Musiał-Malagó M., 2013, Stan i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce, Zeszyty Naukowe UEK, 914, 97-111.

Oszter V., 2017, Transport policies in Hungary – historical background and current practice for national and regional level, European Transport Research Review, 9, 20. https://doi.org/10.1007/s12544-017-0236-x

Peng L., Song X., Yang Y., 2017, Analysis on improving the quality of railway passenger transport service research status at home and abroad, Transport Management, 1(1), 262, 7-12. http://dx.doi.org/10.24294/tm.v1i1.262

Ranking railroad, 2021, The Global Economy, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/railroad_quality/ [access: 23.11.2021].

Roth E. R., 2016, The Romanian Revolution of 1989 and the Veracity of the External Subversion Theory, Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, 24(1), 37-50. https://doi.org./10.1080/0965156X.2015.1118816

Studiu privind infrastructure de transport feroviar, 2019, Consiliul National de Supraveghere din Diomeniul Feroviar, Bucuresti. http://www.consiliulferoviar.ro/wp-content/uploads/2020/01/studiu_infrastructura_2019.pdf [access: 17.11.2021].

Szymanowski W., 2015, The European Union transport policy and their consequences for the infrastructure development in Poland in 2014-2020. Part II, Olsztyn Economic Journal, 10(1), 73-84.

Taczanowski J., 2012, A comparative study of local railway networks in Poland and the Czech Republic, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 18, 125-138. http://dx.doi.org/10.2478/v10089-012-0025-1

Taylor Z., 2003, The contraction of the railway network in Poland, 1911-2002, Geografický časopis, 55, 4, 291-307.

Taylor Z., 2007, Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce, Monografie, 7, IGiPZ PAN, Warszawa.

Upgrades made to vital Romanian railway, 2018, https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/projects/Romania/upgrades-made-to-vital-romanian-railway [access: 24.11.2021].

Vicente P., Suleman A., Reis E., 2020, Index of Satisfaction with Public Transport: A Fuzzy Clustering Approach, Sustainability, 12(22), 9759. https://doi.org/10.3390/su12229759

Wendt J. A., Grama V., Ilieş G., Mikhaylov A. S., Borza S. G., Herman G. V., Bógdał-Brzezińska A., 2021, Transport Infrastructure and Political Factors as Determinants of Tourism Development in the Cross-Border Region of Bihor and Maramureş. A Comparative Analysis, Sustainability, 13, 5385. https://doi.org/10.3390/su13105385

Wendt J. A., Ilieş A., 2012, Zmiany w sieci transportowej Rumunii w latach 1990-2010, [in:] P. Rosik, R. Wiśniewski (eds.), Dostępność i mobilność w przestrzeni, IGiPZ PAN, Warszawa, 75-85.

Wendt J., 2001, Sieć kolejowa i drogowa w Rumunii po 1990 roku, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 7, 189-200.

Wendt J., 2004a, Proces tworzenia i strukturalne zróżnicowanie rumuńskich euroregionów, [in:] S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Regionalny wymiar integracji europejskiej. Seria: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, 8(1), 299-306.

Wendt J., 2004b, Nowa polityka w transporcie kolejowym w Rumunii na progu XXI w., Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 10, 251-258.

Wendt J., 2004c, Przestrzenne zróżnicowanie i uwarunkowania przenikania systemu demokratycznego w Polsce i w Rumunii, Carta Blanca, Warszawa.