Ruch rowerowy w Słupsku – uwarunkowania organizacyjne, infrastrukturalne i mobilnościowe

Adam R. Parol

Abstrakt

Opracowanie podejmuje tematykę ruchu rowerowego w położonym na Pomorzu ośrodku regionalnym – Słupsku – w ujęciu wieloaspektowym. Niniejszy artykuł jest kompleksowym studium przypadku. Badania oparto na komponencie organizacyjno-infrastrukturalnym, a więc na stanie obecnym oraz procesie rozwoju sieci dróg rowerowych w Słupsku, z uwzględnieniem ich przebiegu w strukturze urbanistycznej i przestrzeni miasta. Wykonano również analizę topologiczną sieci dróg rowerowych w mieście. Odniesiono się do działalności systemu roweru miejskiego oraz wypożyczalni rowerów cargo w 2021 r. Dodatkowo, wskazano szereg przykładów miejsc interesujących i newralgicznych z perspektywy praktyk mobilnościowych w ruchu rowerowym oraz interakcji z innymi uczestnikami ruchu. Badania zostały przeprowadzone na podstawie studiów literatury, analizy danych statystycznych oraz inwentaryzacji terenowej dokonanej przez autora. W końcowej części przedstawiono syntetyczne rekomendacje co do dalszego rozwoju systemu rowerowego Słupska, opierając się na postulatach znanych z literatury przedmiotu oraz środowiska eksperckiego, oficjalnych planach miasta oraz własnych obserwacjach.


Cycling in Słupsk – organizational, infrastructural and mobility conditions

The study deals with the subject of cycling in the regional centre located in Pomerania – Słupsk – in a multifaceted approach. This article is a comprehensive case study. The research was based on the organizational and infrastructural component, i.e. the current state and the process of development of the bicycle path network in Słupsk, taking into account their course in the urban structure and the city space. A topological analysis of the bicycle path network in the city was also performed. The author also referred to the activity of the city bike system and cargo bikes rental in 2021. In addition, a number of examples of interesting places from the perspective of mobility practices in cycling and in interaction with other road users were indicated by the author. The research was carried out on the basis of literature studies, statistical data analysis and field inventory. In the final part, synthetic recommendations for the further development of Słupsk cycling system are presented. They are based on the postulates taken from the literature and experts, official city plans and the author’s own observations.

Keywords: transport, mobility, bike, city bike, Słupsk

Słowa kluczowe: transport, mobilność, rower, rower miejski, Słupsk
References

Banet K., 2019a, Ruch rowerowy jako element zrównoważonej mobilności, Transport Miejski i Regionalny, 07, 17-20.

Banet K., 2019b, Porównanie wpływu temperatury powietrza na funkcjonowanie miejskich wypożyczalni rowerowych w Krakowie i Nowym Jorku, Transport Miejski i Regionalny, 08, 3-7.

Beim M., 2003, Problemy ruchu rowerowego w Poznaniu, praca magisterska wykonana przez studenta Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

Beim M., 2021, Teoretyczne podstawy koncepcji miasta piętnastominutowego w kontekście debaty o związkach planowania przestrzennego i polityki transportowej, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 24 (1), 57-63.

Betlej M., Radziejowska A., 2016, Rozwój idei stref woonerf w Polsce na przykładzie miasta Łodzi, Autobusy, 17(6), 68-74.

Bojczuk J., 2011, Przykłady wdrożeń planów mobilności w Londynie, Transport Miejski i Regionalny, 01, 2-8.

Brzeziński A., Jesionkiewicz-Niedzińska K., 2014, Rower jako alternatywa dla samochodu w podróżach łączonych na przykładzie aglomeracji warszawskiej, Transport Miejski i Regionalny, 09, 4-9.

Buczyński A., 2012, Zgodność zachowań rowerzystów z organizacją ruchu w świetle warszawskich badań ruchu rowerowego, Transport Miejski i Regionalny, 03, 31-37.

Chamier-Gliszczyński N., 2011, Mobilność w zrównoważonym miejskim systemie transportowym, Autobusy, 5, 82-87.

Ciesielski P., 2014, Realizacja polityk rowerowych na przykładzie Kopenhagi i Krakowa, Zarządzanie Publiczne, 25, 125-136.

Cieszewska A., Waldykowski P., Maksymiuk G., Adamczyk J., Giedych R., 2015, Turystyka rowerowa w lasach w świetle potrzeb i oczekiwań użytkowników, Studia i Materiały CEPL, 17, 4[45].

Cresswell T., 2013, Friction, [w:] P. Addey (red.), The Routledge Handbook of Mobilities, Routledge.

Dębowska-Mróz M., Lis P., 2017, Kształtowanie przestrzeni transportowej dedykowanej pieszym i rowerzystom jako element poprawy mobilności w miastach, Autobusy, 12, 522-527.

Dębowska-Mróz M., Lis P., Pawłowski S., 2019, Lokalizacja stacji roweru miejskiego jako element kształtowania polityki komunikacyjnej w miastach, Autobusy, 6, 394-399.

Dębowska-Mróz M., Lis P., Szymanek A., Zawisza T., 2017, Rower miejski jako element systemu transportowego w miastach, Autobusy, 6, 1173-1180.

Dmochowska-Dudek K., 2014, Konflikty społeczno-przestrzenne związane z rozwojem infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich w ujęciu funkcjonalnym i społecznym, Studia Obszarów Wiejskich, 35, 109-120.

Dróżdż R., Pasek M., 2016, Obciążenie rekreacyjne wybranych ścieżek rowerowych Sopotu w świetle ich odmienności ekologiczno-krajobrazowej oraz zjawiska sezonowości, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, 10, V, (2/2016), 74-89.

Edensor T., 2011, Commuter: Mobility, Rhytm and Commuting, [w:] T. Cresswell, P. Merriman (red.), Geographies of MobilitiesPractices, Spaces, Subjects, Ashgate, Surrey.

Flis A., Szalewska E., 2009, Krajobrazy zabudowane Słupska – rozwój historyczny i współczesna struktura funkcjonalno-przestrzenna, Słupskie Prace Geograficzne, 6, 179-205.

Fórmanowicz S., Greinert A., 2011, Komunikacja rowerowa na terenie Zielonej Góry, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego Seria: Inżynieria Środowiska, 142(22), 44-53.

Gadziński J., Goras E., Kotuła Ł., Kulig M., Dobosz-Mucha A., Ogórek P., Salata-Kochanowski P., Sykała Ł., Świgost A., 2019, Transport i mobilność miejska: raport o stanie polskich miast, Instytut Rozwoju Miast i Regionów; Warszawa.

Gadziński J., Łabędzki J., Rakower R., 2011, Konkurencyjność ruchu rowerowego w przestrzeni miejskiej, Transport Miejski i Regionalny, 02, 31-38.

Geoportal Słupsk, https://geoportal.slupsk.eu/sipl/app/index# [dostęp: 07.07.2022].

Geovelo Serwis, https://geovelo.pl/slupsk-rower-miejski-w-slupsku/ [dostęp: 09.07.2022].

Gp24.pl, Rowerzyści kontra piesi. Chodnik przy ul. Westerplatte w Słupskuhttps://gp24.pl/rowerzysci-kontra-piesi-chodnik-przy-ul-westerplatte-w-slupsku-zdjecia/ar/c1-15813268 [dostęp: 10.07.2022].

Hebel K., Wyszomirski O., 2015, Rower jako środek transportu w podróżach miejskich w Gdyni, Autobusy, 12, 18-21.

Karoń G., Janecki R., Żochowska R., 2012, Rola komodalności w procesie poprawy mobilności w aglomeracjach, [w:] P. Rosik, R. Wiśniewski (red.), Dostępność i mobilność w przestrzeni, IGiZP PAN, Warszawa.

Kaufmann V., 2002, Re-thinking Mobility, Transport and Societé, Avebury.

Kaufmann V., 2014, Mobility as a Tool for Sociology, Sociologica, 1.

Kłos-Adamkiewicz Z., 2014, Koszty i korzyści funkcjonowania miejskich wypożyczalni rowerów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 814, Problemy Transportu i Logistyki, 26.

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Załącznik do uchwały nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. (poz. 252).

Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.

Kos B., Krawczyk G., Tomanek R., 2020a, Inkluzywna mobilność w metropoliach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Kos B., Krawczyk G., Tomanek R., 2020b, Kierunki zmian modelu mobilności na podstawie badań zachowań komunikacyjnych klasy kreatywnej w polskich metropoliach, Transport Miejski i Regionalny, 04, 3-8.

Kowalski Ł., Miłosz A., Peek B., 2014, Mapowanie i analiza miejsc problemowych z perspektywy rowerzystów w Krakowie, Transport Miejski i Regionalny, 09, 10-14.

Kwiatkowski M.A., 2018, Bike-sharing-boom – rozwój nowych form zrównoważonego transportu w Polsce na przykładzie roweru publicznego, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21(3), 60-69.

Lo R. H., 2009, Walkability: what is it?, Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, 2, 145-166.

Macioszek E., Świerk P., Kurek A., 2020, The Bike-Sharing System as an Element of Enhancing Sustainable Mobility – A Case Study based on a City in Poland, Sustainability, 12(8), 3285, 1-29.

Midgley P., 2009, The Role of Smart Bike-sharing Systems in Urban Mobility, Journeys, May, 23-31.

Miłaszewicz B., Wengel M., 2014, Bezpieczeństwo ruchu rowerowego w Polsce a koncepcja zrównoważonego transportu, Logistyka, 5, 1116-1123.

Mroczek M., 2017, Różni rowerzyści – wspólna przestrzeń, czyli rzecz o projektowaniu miejskiej infrastruktury rowerowej z myślą o osobach niepełnosprawnych fizycznie, Studia KPZK, 176.

Mroczek M., 2018a, Wizjonerskie realizacje i koncepcje rozwoju infrastruktury rowerowej w miastach, Autobusy, 19, 20-30.

Mroczek M., 2018b, Systemy transportowe dla rowerzystów, Autobusy, 7-8.

Nosal K., 2016, Zasady tworzenia planów mobilności dla obiektów i obszarów generujących duże potoki ruchu, Transport Miejski i Regionalny, 02, 3-11.

Nosal K., Pawłowska A., 2016, Zmiany w podejściu do zrównoważonej mobilności w miastach, Transport Miejski i Regionalny, 09, 19-25.

Nosal K., Starowicz W., 2010, Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością, Transport Miejski i Regionalny, 03, 26-31.

Nosal-Hoy K., Waloska M., 2018, Analiza przyjazności dla ruchu pieszego okolic Rynku Dębnickiego w Krakowie, Transport Miejski i Regionalny, 12, 5-12.

Nürnberg M., 2018, Determinanty zastosowania rowerów towarowych w logistyce miejskiej na przykładzie Stargardu, Autobusy, 12, 941-946.

Pawłowska J., 2019, Systemy roweru miejskiego jako przejaw ekonomii współdzielenia, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego Nasze Studia, 9.

Pieniążek M., Koproń J., Bornikowska A., 2016, Rowery jako środek realizacji przemieszczeń i forma rekreacji na terenie Lublina, Autobusy, 12, 365-370.

Przeniosło G., Taczanowski J., 2017, Ocena systemu transportowego gminy suburbialnej na przykładzie Konopisk (powiat częstochowski), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20(3), 31-43.

Sheller M., Urry J., 2006, The new mobilities paradigm, Environment and Planning.

Sierpiński G., 2012, Zachowania komunikacyjne a wybór środka transportu w mieście, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, 84, 93-106.

Słupsk.pl, 1 kwietnia 2022 r. ruszył drugi sezon Słupskiego Roweru Miejskiego!https://www.slupsk.pl/mieszkaniec/aktualnosci/1-kwietnia-2022-r-ruszyl-drugi-sezon-slupskiego-roweru-miejskiego [dostęp: 09.07.2022].

Sołowij J. S., 2014, Szczeciński rower miejski jako funkcja uzupełniająca komunikacji miejskiej, Transport Miejski i Regionalny, 10, 15-18.

Starczewski J., 2016, Aspekt wykorzystania rowerów towarowych w dystrybucji towarów wewnątrz aglomeracji miejskich, Transport Miejski i Regionalny, 12, 42-48.

Szołtysek J., 2011, Kreowanie mobilności mieszkańców miast.

Szołtysek J., Trzpiot G., 2011, Preferencje komunikacyjne studentów jako przesłanki kształtowania programów mobilnościowych, Transport Miejski i Regionalny, 04, 27-32.

Rożek K., 2016, Ruch rowerowy w pasie drogowym, Drogownictwo, 11, 339-346.

Transportpubliczny.pl. Totem rowerowy w Poznaniuhttps://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/totem-rowerowy-w-poznaniu-73403.html [dostęp: 10.07.2022].

Urry J., 2009, Socjologia mobilności, PWN, Warszawa.

Zielona księga. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, 2007 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0551&from=PL [dostęp: 10.07.2022].