Procedura recenzowania

1. Każdy nadesłany tekst podlega wstępnej ocenie formalnej dokonywanej przez Redakcję (Redaktora Naczelnego i właściwego Redaktora Tematycznego) pod kątem zgodności z profilem czasopisma.

2. Decyzja o wyborze recenzentów podejmowana jest przez Redaktora Naczelnego. Recenzja odbywa się w systemie double-blind peer review (podwójna ślepa recenzja).

3. W przypadku, gdy autorem tekstu jest Redaktor Naczelny, wszelkie decyzje związane z publikacją jego tekstu podejmują kolegialnie pozostali członkowie Zespołu redakcyjnego.

4. W przypadku, gdy autorem tekstu jest członek redakcji, wszelkie decyzje związane z publikacją jego tekstu podejmuje Redaktor Naczelny czasopisma.

5. Teksty, które zostaną wstępnie przyjęte, są przekazywane do dwóch niezależnych recenzentów spoza Uczelni autora/autorów.

6. Recenzenci podpisują deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, tj.:

a) nie są afiliowani w tej samej jednostce, z której pochodzą autorzy;

b) nie pozostają względem autorów w zależności służbowej;

c) w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji nie pozostawali względem autorów w bezpośredniej współpracy naukowej;

d) nie pozostają względem autorów w bezpośrednich relacjach osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt)

7. W przypadku tekstów powstałych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej.

8. Redakcja przekazuje potencjalnemu recenzentowi opis publikacji (tytuł, ilość stron, streszczenie tekstu) oraz termin realizacji recenzji, pozostawiając swobodę podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji.

9. Recenzenci proszeni są o sporządzenie szczegółowej, pisemnej recenzji pracy pod kątem merytorycznym w takich obszarach jak: oryginalność wkładu do nauki, dopasowanie tytułu do treści, wewnętrzna spójność i struktura tekstu, jakość literatury przedmiotu, poziom językowy tekstu, poprawność metodologiczna oraz innych, ważnych z punktu widzenia profilu czasopisma.

10. Redakcja narzuca strukturę recenzji. Jest ona podyktowana kształtem formularza recenzji.

11. Recenzent w oparciu o poczynione uwagi kwalifikuje recenzowane teksty jako:

a) przyjęte do publikacji;

b) przyjęte do druku pod warunkiem naniesienia sugerowanych poprawek i korekt;

c) przyjęte do druku pod warunkiem zasadniczej przebudowy i ponownej, pozytywnej recenzji;

d) nie przyjęte do publikacji.

12. Recenzent przekazuje wykonaną recenzję do Redakcji Prac Komisji Geografii Komunikacji PTG w formie elektronicznej.

13. Uwagi recenzenta przekazane zostają autorowi tekstu w celu dokonania korekty zgodnie z zaleceniami recenzenta. Recenzentowi przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.

14. W przypadku gdy autor tekstu nie zgadza się z opinią recenzenta, ma prawo do ustosunkowania się do niej wobec Redakcji.

15. Ostateczną decyzję co do publikacji danego artykułu podejmuje Redaktor Naczelny, przy udziale członków Zespołu Redakcyjnego, po zapoznaniu się z recenzjami.

16. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane. Raz w roku Redakcja zamieszcza na swojej stronie internetowej aktualną listę recenzentów, z którymi współpracuje.

17. Zasady kwalifikowania lub odrzucania publikacji oraz formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej.

18. Artykuły odrzucone przez recenzentów są archiwizowane w Redakcji przez okres 5 lat.

19. Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku przez Redaktora Naczelnego.

Formularz recenzencki