Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU

Redaktor naczelny: Hanna Kowalska-Stus
Sekretarz redakcji: Urszula Cierniak

Interdyscyplinarne czasopismo naukowe publikujące studia z dziedziny kultur narodów słowiańskich. Drukowane w nim są artykuły członków Komisji i uczonych spoza niej, będące owocem wystąpień autorów na forum Komisji oraz dyskusji związanych z wystąpieniami. Spotkania naukowe ułożone są w cykle tematyczne poświęcone  kulturom narodów słowiańskich. Skupiają uczonych badających kulturę: Rosji, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Macedonii, Słowacji, Czech, Białorusi, Ukrainy i Polski. Problematyka dotyczy specyfiki tradycji kulturowej narodów słowiańskich, przemian w kulturze po 1989 roku, aspektów metodologicznych badań nad poszczególnymi dziedzinami kultury, odmienności kultury wyznaniowej, społecznej i politycznej.

Prawa autorskie i udostępnianie

Od tomu XII (2016) publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).

ISSN 2451-4985
e-ISSN 2543-9561
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2020, Tom XVI, Traktat wersalski – znaczenie polityczne i kulturowe dla narodów słowiańskich

Redaktor naczelny: Hanna Kowalska-Stus
Sekretarz redakcji: Urszula Cierniak
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wstęp. System wersalski – między realizmem a utopią

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2020, Tom XVI, s. 5-14
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561KSR.20.001.13290

Europa powersalska – nowa perspektywa cywilizacyjna

Traktat wersalski – perspektywa cywilizacji pokoju

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2020, Tom XVI, s. 17-30
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561KSR.20.002.13291

Austro-Węgrzy i paneuropeiści. Arystokratyczni krytycy Europy wersalskiej

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2020, Tom XVI, s. 31-46
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561KSR.20.003.13292

Polska po upadku Imperium Rosyjskiego w planach konferencji wersalskiej

Kwestia rosyjska w polityce polskiej na konferencji pokojowej w Paryżu

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2020, Tom XVI, s. 49-66
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561KSR.20.004.13293

Stosunki narodowościowe i etniczne na Suwalszczyźnie i Kowieńszczyźnie w dobie kształtowania się koncepcji granic odrodzonego państwa polskiego

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2020, Tom XVI, s. 67-98
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561KSR.20.005.13294

Современная российская историография советско-польских отношений 1921–1933 гг.

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2020, Tom XVI, s. 99-111
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561KSR.20.006.13295

Stulecie traktatu wersalskiego i jego znaczenie z perspektywy polskiej i rosyjskiej telewizji

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2020, Tom XVI, s. 113-126
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561KSR.20.007.13296

Zmiany w kulturze w Polsce powersalskiej

Znaczenie traktatu wersalskiego dla kultury polskiej. Literatura polska po 1918 roku – wybrane aspekty

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2020, Tom XVI, s. 129-138
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561KSR.20.008.13297

Konferencja wersalska wobec Rosji porewolucyjnej

Rosyjska rewolucja i świat w XX wieku w kontekście „problemu rosyjskiego” na paryskiej konferencji pokojowej

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2020, Tom XVI, s. 147-178
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561KSR.20.009.13298

Traktaty brzeskie państw centralnych z Rosją i Ukrainą jako preludium do traktatu wersalskiego

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2020, Tom XVI, s. 179-222
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561KSR.20.010.13299

Skrawek Świętej Rusi w Europie powersalskiej. Ruś Podkarpacka: tradycja i wymiar geopolityczny

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2020, Tom XVI, s. 223-237
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561KSR.20.011.13300

Perspektywa bałkańska

Geneza i losy serbskich idei anarchistycznych przed i po 1918 roku

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2020, Tom XVI, s. 241-256
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561KSR.20.012.13301

Pomiędzy „integralnym jugoslawizmem” a  „chrześcijańskim nacjonalizmem” – projekcje wspólnoty  w obrębie serbskiej ideosfery po 1918 roku

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2020, Tom XVI, s. 257-271
Data publikacji online: 21 grudnia 2020
DOI 10.4467/25439561KSR.20.013.13302