Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU

Redaktor naczelny: Hanna Kowalska-Stus
Sekretarz redakcji: Urszula Cierniak

Interdyscyplinarne czasopismo naukowe publikujące studia z dziedziny kultur narodów słowiańskich. Drukowane w nim są artykuły członków Komisji i uczonych spoza niej, będące owocem wystąpień autorów na forum Komisji oraz dyskusji związanych z wystąpieniami. Spotkania naukowe ułożone są w cykle tematyczne poświęcone  kulturom narodów słowiańskich. Skupiają uczonych badających kulturę: Rosji, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Macedonii, Słowacji, Czech, Białorusi, Ukrainy i Polski. Problematyka dotyczy specyfiki tradycji kulturowej narodów słowiańskich, przemian w kulturze po 1989 roku, aspektów metodologicznych badań nad poszczególnymi dziedzinami kultury, odmienności kultury wyznaniowej, społecznej i politycznej.

Prawa autorskie i udostępnianie

Od tomu XII (2016) publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).

ISSN 2451-4985
e-ISSN 2543-9561
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, Słowianie wczoraj i dziś

Redaktor naczelny: Hanna Kowalska-Stus
Sekretarz redakcji: Urszula Cierniak
Opublikowano online: 23 grudnia 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wstęp. Słowianie jako obiekt badań naukowych

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 5-12
Data publikacji online: 23 grudnia 2019

U ŹRÓDEŁ SŁOWIAŃSZCZYZNY

Geografia średniowiecznej Słowiańszczyzny

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 15-64
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.001.11303

Etnogeneza Słowian. Historia badań

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 65-84
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.002.11304

„Nieprawidłowe” substytucje głoskowe w substratowej toponimii. Nowe przyczynki do chronologii i przebiegu językowej slawizacji późniejszej Słowiańszczyzny wschodniej

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 85-131
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.003.11305

SŁOWIANIE NA POGRANICZU KULTUROWYM

Pogranicze – pamięć – Europa Środkowa. Wybrane zagadnienia tożsamości w najnowszej prozie słowackiej

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 135-154
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.004.11306

Romańskość w słowiańskiej szacie

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 155-169
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.005.11307

Образ современной Испании в зеркале социолингвистики (размышляя над книгой Е.В. Астаховой Испания как метафора)

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 171-183
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.006.11308

WĄTKI HISTORII I KULTURY

Tożsamość cywilizacyjna jako czynnik dialogu politycznego pomiędzy państwami słowiańskimi

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 187-196
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.007.11309

Польша на геополитическом перепутье: между СССР и западными союзниками в 1943-1945 гг.

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 197-204
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.008.11310

Польские и русские лексические единицы, происходящие из одного источника: о семантических различиях слов raport и рапорт

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 205-220
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.009.11311

Algorytm cyberwojny w kulturze masowej zglobalizowanego świata współczesnej antyutopii rosyjskiej (S.N.U.F.F. Wiktora Pielewina).

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 221-239
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.010.11312

Ekumeniczna misja Williama Palmera do Rosji w świetle jego Uwag po odwiedzeniu Cerkwi rosyjskiej w latach 1840–1841

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 241-263
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.011.11327

Bogowie i ofiary. Lekarze i więźniowie od Friedricha Haassa do Kołymy

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 265-279
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.012.11539