Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU

Redaktor naczelny: Hanna Kowalska-Stus
Sekretarz redakcji: Urszula Cierniak

Interdyscyplinarne czasopismo naukowe publikujące studia z dziedziny kultur narodów słowiańskich. Drukowane w nim są artykuły członków Komisji i uczonych spoza niej, będące owocem wystąpień autorów na forum Komisji oraz dyskusji związanych z wystąpieniami. Spotkania naukowe ułożone są w cykle tematyczne poświęcone  kulturom narodów słowiańskich. Skupiają uczonych badających kulturę: Rosji, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Macedonii, Słowacji, Czech, Białorusi, Ukrainy i Polski. Problematyka dotyczy specyfiki tradycji kulturowej narodów słowiańskich, przemian w kulturze po 1989 roku, aspektów metodologicznych badań nad poszczególnymi dziedzinami kultury, odmienności kultury wyznaniowej, społecznej i politycznej.

Prawa autorskie i udostępnianie

Od tomu XII (2016) publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).

ISSN 2451-4985
e-ISSN 2543-9561
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2021, Tom XVII, Idee i ideologie w kulturach Słowian

Redaktor naczelny: Hanna Kowalska-Stus
Sekretarz redakcji: Urszula Cierniak
Opublikowano online: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wstęp

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2021, Tom XVII, s. 5-6
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25439561KSR.21.001.14412

Część I. Idee zjednoczenia i pojednania religijnego

Idea unii kościelnej czy jedności Kościoła? O polisemantyczności dyskursu w polsko-ruskiej polemice religijnej w dawnej Rzeczypospolitej (2 poł. XVI-XVII w.)

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2021, Tom XVII, s. 9-32
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25439561KSR.21.002.14413

Idea jedności słowiańskiej w działalności dyplomatycznej w Europie Środkowo-Wschodniej nuncjusza papieskiego Aleksandra Komulovića w latach 1594-1597

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2021, Tom XVII, s. 33-80
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25439561KSR.21.003.14414

Słowiańszczyzna w ideach rosyjskich jezuitów w dziewiętnastowiecznej Francji

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2021, Tom XVII, s. 61-90
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25439561KSR.21.004.14415

Pojednanie polsko-ukraińskie. Dialog pamięci

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2021, Tom XVII, s. 91-118
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25439561KSR.21.005.14416

Część II. Idee przez pryzmat ich twórców

Infiltracja ideologii gnostyckich i ezoterycznych w twórczości Włodzimierza Sołowjowa i Heleny Bławatskiej

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2021, Tom XVII, s. 121-142
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25439561KSR.21.006.14417

Современный взгляд на личность и творчество Николая Фёдорова

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2021, Tom XVII, s. 143-158
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25439561KSR.21.007.14418

Антон Карташев в годы религиозного движения за церковную реформу в России

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2021, Tom XVII, s. 159-186
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25439561KSR.21.008.14419

Część III. Kultura i ideologie

Детская книга и борьба за формирование идеала советского человека (1918-1930)

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2021, Tom XVII, s. 189-210
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25439561KSR.21.009.14420

Społeczno-kulturowe zaplecze ideologii socjalizmu w Czarnogórze

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2021, Tom XVII, s. 211-234
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25439561KSR.21.010.14421

Pamięć „mniejszościowa” i pokaleczona w najnowszej literaturze chorwackiej (na przykładach prozy Ludwiga Bauera, Ivany Šojat Kuči i Slobodana Šnajdera)

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2021, Tom XVII, s. 235-248
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25439561KSR.21.011.14422

Decyzyjna niedyspozycja. Niektóre oblicza relatywizmu w wybranych utworach prozatorskich Jegora Fietisowa

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2021, Tom XVII, s. 249-266
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25439561KSR.21.012.14423