Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU,2017, Tom XIII

Redaktor naczelny: Hanna Kowalska-Stus
Sekretarz redakcji: Urszula Cierniak
Rok wydania: 2017
Słowa kluczowe: literatura rosyjska, Siergiej Arno, choroba psychiczna, nadużycia psychiatrii , Russian literature, Sergey Arno, mental illness, abuse of psychiatry, Czarnogórcy, (auto)identyfikacja, tradycja kulturowa, dyskurs tożsamościowy, Cerkiew czarnogórska , Montenegrins, (self)identification, cultural tradition, identity discourse, Montenegrin Orthodox Church, tradycja prawosławna, chrześcijaństwo, pogrzeb, rytuał, śmierć , the Orthodox tradition, the Christian funeral rite, ritual, death, tabloidyzacja, religijność, media , tabloidization, religion, mass media, Piotr Mohyła, Wschód i Zachód, scholastyka , Peter Mogila, East and West, scholastics, Rosyjska Cerkiew Prawosławna, Kościół katolicki, prasa katolicka , the Russian Orthodox Church, the Roman Catholic Church, the Catholic press, symfonia, hezychazm, Maksym Grek, Iwan Groźny , symphony, Hesychasm, Maximus the Greek, Ivan the Terrible, Rosja, geokultura, teologia państwa , Russia, geoculture, theology of the state, Słowianie, Unia Europejska, historia społeczna, konflikty etniczne, Leontjew, multikulturowość, Gaczew, mentalność i polska rosyjska, przyjaźń Mickiewicza i Puszkina , Slavs, European Union, social history, ethnical conflicts, Leontiev, cultural unification, Gachev, Polish and Russian mentality, Mitzkevich-Pushkin friendship, chrześcijańskie wartości, prawda historyczna, relacje polsko-rosyjskie, dialog , Poland, Christian values, dialogue, sens historii, panslawizm, nowy porządek światowy, the meaning of history, pan-Slavism, new world order, przyszłość Rosji, przyszłość Europy, historyczna perspektywa , Russia’s future, Europe’s future, historical perspective, euroazjanizm, neoeuroazjanizm, liberalizm, konserwatyzm, Aleksander Dugin, Walery Korowin, Włodzimierz Putin , Eurasianism, Neo-Eurasianism, liberalism, conservatism, Valery Korowin, Vladimir Putin, kultura państwowości, prawo , culture of nationhood, law, słowiańska tożsamość (identyczność), geopolityka , Slavdom, Slavonic Identity, geopolitics, komparatystyka, indoeuropeistyka, slawistyka, comparativistics, Indo-European linguistics, Slavic studies., metodosofia, metodologia, dialog kontemplacyjny kultur , methodosophy, methodology, contemplative dialogue of cultures, geografia humanistyczna, przestrzeń, cywilizacja, humanitarian geography, space, civilization, geo-culture

SŁOWIAŃSZCZYZNA W PRZESTRZENI HISTORYCZNEJ I WSPÓŁCZEŚNIE

Sortuj według

Сравнительный обзор индоевропейских культурно-цивилизационных истоков славянства

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII, s. 41-52
Data publikacji online: 4 stycznia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.17.003.7873

Славянская идентичность – в истории и в наше время

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII, s. 53-69
Data publikacji online: 4 stycznia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.17.004.7874

Славянство как предмет изучения: от Лаврентия Суровецкого до Федора Тарановского

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII, s. 71-80
Data publikacji online: 4 stycznia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.17.005.7875

Славянская война цивилизаций? Современное неоевразийство и украинский конфликт

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII, s. 81-95
Data publikacji online: 4 stycznia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.17.006.7876

ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE

На пути к геоспациализму. Пространство и цивилизация в зеркале гуманитарной географии

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII, s. 9-30
Data publikacji online: 4 stycznia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.17.001.7871

Методософский подход к исследованию геокультурных конфликтов (Украина, Прибалтика, Израиль)

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII, s. 31-39
Data publikacji online: 4 stycznia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.17.002.7872

SŁOWIANIE W PRZESTRZENI CHRZEŚCIJAŃSTWA

Европа: на пороге неотвратимых перемен

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII, s. 97-109
Data publikacji online: 4 stycznia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.17.007.7877

Славянство и Новый мировой порядок

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII, s. 113-134
Data publikacji online: 4 stycznia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.17.008.7878

Христианские ценности как основа польско-российского диалога

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII, s. 135-145
Data publikacji online: 4 stycznia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.17.009.7879

Братья-славяне: есть ли потенциал для сотрудничества?

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII, s. 149-153
Data publikacji online: 4 stycznia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.17.010.7880

Богословие государства и вопросы геокультуры

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII, s. 155-163
Data publikacji online: 4 stycznia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.17.011.7881

Кирпич Ивана Грозного или московский вариант симфонии

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII, s. 165-178
Data publikacji online: 4 stycznia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.17.012.7882

Русское православие в католических СМИ на примере журнала «Gość Niedzielny»

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII, s. 179-188
Data publikacji online: 4 stycznia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.17.013.7883

Наследие митрополита Петра Могилы через 400 лет: между геокультурой и богословием

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII, s. 189-187
Data publikacji online: 4 stycznia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.17.014.7884

Religia i religijność w przestrzeni tabloidowej na przykładzie wybranych mediów polskich i rosyjskich

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII, s. 199-210
Data publikacji online: 4 stycznia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.17.015.7885

Христианский похоронный обряд в романах Фёдора Достоевского и Льва Толстого

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII, s. 211-222
Data publikacji online: 4 stycznia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.17.016.7886

Kulturowe, religijne i geopolityczne wyznaczniki (auto)identyfikacji Czarnogórców

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII, s. 223-233
Data publikacji online: 4 stycznia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.17.017.7887

SFERA ESTETYKI

Смирительная рубашка для гениев Сергея Арно или вопрос o литературном кризисе

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2017, Tom XIII, s. 235-244
Data publikacji online: 4 stycznia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.17.018.7888