Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU,2018, Tom XIV, Heroizm i martyrologia w kulturze Słowian

Redaktor naczelny: Hanna Kowalska-Stus
Sekretarz redakcji: Urszula Cierniak
Rok wydania: 2018
Redaktor tomu: Urszula Cierniak
Słowa kluczowe: świętość, heroizm, kultura, prawosławie, polityka , holiness, heroism, culture, orthodoxy, politics, biblijny bohater, słabość, rozumność, gniew, apostoł , Biblical hero, weakness, reason, anger, apostle , męczeństwo, islam, Iran, Culture, martyrdom, Islam, Jozafat Kuncewicz, unia brzeska, Kościół unicki, Cerkiew prawosławna, rosyjska historiografia synodalna , Josaphat Kuntsevych, Union of Brest, Uniate Church, Orthodox Church, Russian synodal historiography, Cyprian Norwid, bohater kulturowy, przewodnik ludzkości, bohater narodowy, poeta , hero of culture, leader of humanity, national hero, poet, Joann Wostorgow, Święta Ruś, rosyjski konserwatyzm, Trzeci Rzym, misja Rosji , Ioann Vostorgov, Holy Russia, Russian conservatism, Third Rome, the mission of Russia, emigracja rosyjska, Kościół prawosławny, metropolita Antoni Bloom , Russian emigration, the Orthodox Church, metropolitan Antoni Bloom, cierpienie, śmierć, wartości, Gułag , suffering, death, values, Gulag, komunista, członek partii, etyka socjalistyczna, wzór osobowy, communist, party member, socialist ethics, role model, hezychazm, św. Grzegorz Palamas, Orthodoxy, Hesychasm, St. Gregory Palamas, Иосиф Бродский, поэма-мистерия Шествие, героизм и антигероизм, война и любовь , Joseph Brodsky, poem-the mystery The Procession, heroism and antiheroism, war and love, Borislav Pekić, proza wojenna, deheroizacja, Jugosławia, Serbia, war fiction, deheroisation, Yugoslavia, Heroizm, zesłaniec, cnoty, prawda, zaufanie, Heroism, exile, virtues, truth, trust, heroizm codzienności, zmagania z rzeczywistością, współczesna literatura rosyjska , everyday heroism, struggle with reality, modern Russian literature, Petersburg, petersburski tekst literatury rosyjskiej, literatura rosyjska , Saint Petersburg, Petersburg Text of Russian Literature, Russian Literature, Rosja, wiek XIX, doktor Friedrich Haass, zesłanie, skazańcy, organizacje charytatywne , Russia, 19th century, Doctor Friedrich Haass, convicted, charity organisations

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Biblijny wzorzec bohatera. Od tekstu hebrajskiego po grecko-rzymskie tradycje heroiczne

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 9-36
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.001.9345

Typy męczenników i wzory męczeństwa w szyickim islamie

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 37-56
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.002.9360

Świętość – duchowy heroizm i jego wymiar polityczny w kontekście kultury rusko-prawosławnej

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 57-78
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.003.9361

(De)konstrukcje świętości. Jozafat Kuncewicz w rosyjskiej historiografii synodalnej

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 79-112
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.004.9362

Norwidowskie miary i oglądy heroizmu

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 113-134
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.005.9363

Misja i męczeństwo Rosji – „Świętej Rusi” według protojereja Joanna Wostorgowa

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 135-150
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.006.9364

Niewykonalna misja: Metropolita Antoni Bloom na tle rosyjskiej emigracji religijnej XX wieku

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 151-168
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.007.9365

Heroizm w Gułagu

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 169-190
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.008.9366

Jakich bohaterów potrzebował socjalizm? Rozważania o wzorcach osobowych na łamach „Nowych Dróg”

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 191-208
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.009.9367

„Heroiczna świętość” i wybrane współczesne ujęcia mitu bohaterskiego bądź jego imitacje

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 209-236
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.010.9368

Героизм или антигероизм (Эхо войны в поэме Иосифа Бродского Шествие и стихотворениях 60-х годов)

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 237-252
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.011.9369

Powieść Borislava Pekicia Jak pogrzebać wampira w kontekście sporów o heroizm w serbskiej prozie o drugiej wojnie światowej

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 253-268
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.012.9370

Życie i heroizm ks. Władysława Bukowińskiego w Kazachstanie

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 269-284
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.013.9371

(A)heroizm życia codziennego (na przykładzie wybranych utworów współczesnej literatury rosyjskiej)

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 285-304
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.014.9372

Petersburg – miasto jako bohater literacki

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 305-334
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.015.9373

„Don Kichot w zniszczonym fraku”, czyli o heroizmie Friedricha Haassa

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 335-356
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.016.9662