Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU,2019, Tom XV, Słowianie wczoraj i dziś

Redaktor naczelny: Hanna Kowalska-Stus
Sekretarz redakcji: Urszula Cierniak
Rok wydania: 2019
Słowa kluczowe: Słowianie, pierwotne siedziby, ekspansja, strefy osadnicze, asymilacja, Slavs, primary settlement, expansion, settlement zones, assimilation, etnogeneza Słowian, praojczyzna, język prasłowiański, teoria autochtoniczna, teoria allochtoniczna, mity etnogenetyczne / the Ethnogenesis of the Slavs, Slavic homeland, Proto-Slavic language, Eastern theory, Western theory, ethnogenetical myths, Bałtowie dnieprzańscy, początki Słowiańszczyzny wschodniej, substytucje fonetyczne, toponimia substratowa, slawizacja Wschodniej Europy, Dnieper Balts, beginnings of the Slavia Orientalis, sound substitutions, substrate toponymy, Slavicization of Eastern Europe, współczesna proza słowacka, pogranicze, Europa Środkowa, pamięć, tożsamość, contemporary Slovak prose, borderland, Central Europe, memory, identity, język rumuński, bilingwizm słowiańsko-rumuński, zapożyczenia słowiańskie, relacje polsko-rumuńskie, piśmiennictwo rumuńskie, Romanian language, Slavic-Romanian bilingualism, Slavic borrowings, Polish- Romanian relations, Old-Romanian literature, obraz, Hiszpania współczesna / image, contemporary Spain, słowiańska tożsamość cywilizacyjna, czynnik cywilizacyjny w polityce światowej, dialog w polityce, Slavic civilisational identity, civilisational factor in the world politics, political dialogue, Polska w latach 1943–1945, ZSRR, sojusznicy zachodni, Poland in 1943–1945, the USSR, Western Allies, polonizmy, zapożyczenia, rozwój semantyki, konstrukcje lingwistyczne, leksykografia, polonism, borrowing, semantic development, corpus data, lexicography, nowa antyutopia rosyjska, zglobalizowany świat, wojna cybernetyczna, sztuczna inteligencja, new Russian antiutopia, globalised world, cyber war, artificial intelligence, ekumenizm, William Palmer, ruch oksfordzki, traktarianie, prawosławie, ecumenism, The Oxford Movement, tractarians, the Orthodox Church

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wstęp. Słowianie jako obiekt badań naukowych

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 5-12
Data publikacji online: 23 grudnia 2019

U ŹRÓDEŁ SŁOWIAŃSZCZYZNY

Geografia średniowiecznej Słowiańszczyzny

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 15-64
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.001.11303

Etnogeneza Słowian. Historia badań

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 65-84
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.002.11304

„Nieprawidłowe” substytucje głoskowe w substratowej toponimii. Nowe przyczynki do chronologii i przebiegu językowej slawizacji późniejszej Słowiańszczyzny wschodniej

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 85-131
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.003.11305

SŁOWIANIE NA POGRANICZU KULTUROWYM

Pogranicze – pamięć – Europa Środkowa. Wybrane zagadnienia tożsamości w najnowszej prozie słowackiej

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 135-154
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.004.11306

Romańskość w słowiańskiej szacie

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 155-169
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.005.11307

Образ современной Испании в зеркале социолингвистики (размышляя над книгой Е.В. Астаховой Испания как метафора)

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 171-183
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.006.11308

WĄTKI HISTORII I KULTURY

Tożsamość cywilizacyjna jako czynnik dialogu politycznego pomiędzy państwami słowiańskimi

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 187-196
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.007.11309

Польша на геополитическом перепутье: между СССР и западными союзниками в 1943-1945 гг.

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 197-204
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.008.11310

Польские и русские лексические единицы, происходящие из одного источника: о семантических различиях слов raport и рапорт

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 205-220
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.009.11311

Algorytm cyberwojny w kulturze masowej zglobalizowanego świata współczesnej antyutopii rosyjskiej (S.N.U.F.F. Wiktora Pielewina).

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 221-239
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.010.11312

Ekumeniczna misja Williama Palmera do Rosji w świetle jego Uwag po odwiedzeniu Cerkwi rosyjskiej w latach 1840–1841

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 241-263
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.011.11327

Bogowie i ofiary. Lekarze i więźniowie od Friedricha Haassa do Kołymy

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 265-279
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.012.11539