Zaboravljena književnopovijesna zagonetka: hrvatska epizoda Irine Aleksander-Kunjine

Tea Rogić Musa

Abstrakt

Članak se bavi zagonetnom zagrebačkom fazom iz biografije Irine Aleksander-Kunjine, njezinom ulogom u hrvatskoj književnosti razdoblja međuraća i odnosima s protagonistima tadašnjega hrvatskoga književnoga života. Donijet će se pregled njezinih književnih suradnji u hrvatskim književnim časopisima. Osim pokušaja određenja njezine uloge u međuratnom književnom životu, cilj je članka osvijetliti njezino pisanje na hrvatskome i donijeti osvrt na recepciju njezina položaja i djela u hrvatskoj književnoj sredini. Iako jest imala odjeka u književnoj javnosti, više je pozornosti dobivala njezina građanska osoba nego književni rad. Cilj je članka iznijeti stajalište o njezinu mjestu u hrvatskoj književnoj povijesti prve polovice XX. stoljeća i možebitnu važnost za povijest hrvatsko-slavenskih književnih veza. Ključne riječi: Irina Aleksander-Kunjina; hrvatska književnost; ruska književnost; međuratni modernizam; hrvatsko-slavenske književne veze; zaboravljena književnopovijesna baština.


A Forgotten Literary History Riddle: the Croatian Literary Episode of Irina Aleksander-Kunjina

This paper presents the most important information about the mysterious Zagreb phase of Irina Aleksander-Kunjina’s biography, her role in Croatian interwar literature, and her relations with vital figures of the Croatian literary scene of that time. An overview of her literary contributions in Croatian literary journals will also be presented. Apart from the evaluation of her role in the interwar literary scene, the aim of this paper is to shed light on her writing in Croatian and the reception of her activity and works in Croatian literary milieu. Although she did receive attention among the literary public, this was more due to her public persona than her literary work. Furthermore, this paper aims to offer an summary of her position in Croatian literary history in the first half of the 20th century and her importance in the history of Croatian-Slavic literary relations.

Keywords: Irina Aleksander Kunjina, Croatian literature, Russian literature, interwar modernism, Croatian-Slavic literary relations, forgotten Literary History Legacy

Słowa kluczowe: Irina Aleksander-Kunjina, literatura chorwacka, literatura rosyjska, modernizm międzywojenny, chorwacko-słowiańskie stosunki literackie, zapomniane historyczno- literackie dziedzictwo
References

Aleksander I., Fuga krležiana, „Književna republika” 2003, nr 1/2, ss. 93-117.

Aleksander I., Prozore širom!, „Književnik” 1930, nr 1, ss. 17-21.

Aleksander I., Ruska književnost iza revolucije, „Vijenac” 1928, nr VIII/4, ss. 154-159; nr 6, ss. 269-272; nr 7/8, ss. 337-343. Pretisak: „Kolo” 1999, nr 3, ss. 394-425.

Aleksander I., Samo činjenice, molim!: tekstovi i dokumenti, red. i tłum. z jęz. Rosyjskiego I. Lukšić, Zagreb, Hrvatsko filološko društvo i Disput, 2007, 416 ss.

Aleksander I., Svi životi jedne ljubavi, red. I. Lukšić, Zagreb, Hrvatsko filološko društvo, Naklada Jesenski i Tur, 2003, 368 ss.

Aleksander I., Zov plime, Zagreb, Hrvatsko filološko društvo, 2017, 337 ss.

Aleksander-Kunjina I., Evgenije Ivanovič Zamjatin, „Književnik” 1930, nr 10, ss. 451-457.

Aleksander-Kunjina I., Maksim Gorkij, „Književnik” 1936, nr 7/8, ss. 341-346.

Aleksander-Kunjina I., Pikolo, „Književnik” 1933, nr 6, ss. 233-246.

Aleksander-Kunjina I., Trojica, „Književnik” 1930, nr 4, ss. 152-159.

Badalić J., Rusko-hrvatske književne studije, Zagreb, Liber, 1972, ss. 463-464.

Blok A.A., Dvanaestorica, „Književnik”, 8(1935) 7/8, ss. 304-312.

Ćurčin M., Puškin Irine Aleksander-Kunjine, „Nova Evropa” 1937, nr 5, ss. 174-176.

Kolarić V., Estetika i politika u romanu Douglas Tweed Irine Aleksander, „Književna smotra” 2013, nr 1(67), ss. 123-135.

Kranjčević S., Roman Irine Kunjine-Aleksander, „Književnik” 1933, nr 4, ss. 179-181.

Krleža M., Pisma, Sarajevo, Oslobođenje, 1988, ss. 17-19.

Lukšić I., Američki tekst Irine Aleksander, [w:] Aleksander I., Zov plime, prev. B. Romić, Zagreb, Hrvatsko filološko društvo, 2017, ss. 5-9.

Lukšić I., Svi životi jedne ljubavi, „Književna smotra” 2001, nr 1(119), ss. 75-86.

Pintarić J., Irina Aleksander, „Književna republika” 2003, nr 172, ss. 93-94.

Senečić, Ž., Transkript dokumentarnog filma o Irini Aleksander, [w:] Samo činjenice, molim!, red. I. Lukšić, Zagreb, Hrvatsko filološko društvo, 2007, ss. 287-320.

Zakošek B., Irina u obitelji Aleksander, Zagreb, Hrvatsko filološko društvo, 2007, ss. 333-346.