Zaborav i ideologija. O recepciji i sudbini hrvatskih književnih kritičara koji su objavljivali za Nezavisne Države Hrvatske (1941-1945)

Ivica Matičević

Abstrakt

Rad donosi analitički prikaz sudbine izabranih hrvatskih književnih kritičara/pisaca (V. Nikolić, A. Bonifačić, A. Barac…) koji su pisali kritike i eseje za postojanja Nezavisne Države Hrvatske (1941-1945). Nakon završetka Drugog svjetskog rata dolazi do osnutka komunističke Jugoslavije te zabrane objavljivanja, uz istodobno prešućivanja i zaborav hrvatske književnosti napisane za NDH. S druge strane, nakon raspada Jugoslavije 1991. i domovinskog rata u Hrvatskoj dolazi do rehabilitacije pojedinih tema, pisaca i njihovih djela koja su bila zabranjena i izložena trajnom zaboravu za vrijeme socijalističkog političkog sistema. Temeljno uporište ovoga rada je pokušati ponuditi odgovor na pitanje: kako i u kolikoj mjeri ideologija i politička diktatura jednoga razdoblja može utjecati na recepciju književnih i kulturnih vrijednosti nastalih za vrijeme drukčijeg ideološkog i političkog sistema.


Oblivion and Ideology. On the Reception and Fate of Croatian Literary Critics Publishing in the Independent State of Croatia (1941-1945)

The paper provides an analytical account of the fate of selected Croatian literary critics/writers (V. Nikolić, A. Bonifačić, A. Barac...) who wrote reviews and essays in the Independent State of Croatia (1941-1945). After the end of the Second World War, communist Yugoslavia was founded and the publication was banned, and Croatian literature written in the NDH fell into oblivion. On the other hand, after the breakup of Yugoslavia in 1991 and the civil war in Croatia, there is a rehabilitation of certain topics, writers and their works that were banned and faced the risk of oblivion during the socialist political system. The fundamental basis of this work is to try to answer the question: how the ideology and political dictatorship of one period can influence the reception of literary and cultural values created during a different ideological and political system.

Keywords: ideology and aesthetics, politics and literature, Croatian literary criticism, Croatian literature in the Independent State of Croatia, reception of a literary work  

Słowa kluczowe: ideologija i estetika, politika i književnost, hrvatska književna kritika, književnost za NDH, recepcija književnog djela
References

Barac A., Književni komarci, „Hrvatska revija” 1943, t. XVI, nr 4, ss. 197-202.

Barac A., Sloboda šutnje, „Hrvatska revija” 1943, t. XVI, nr 10, ss. 549-556.

Barac A., Bijeg od knjige, Zagreb, Naprijed, 1965, 298 ss.

Bonifačić A., Izraz dvadesetgodišnje stvarnosti. Hrvatska lirika između dva rata, „Spremnost” 1943, t. II, nr 46, ss. 9-10.

Bonifačić A., Između Jupitera i Marsa, „Spremnost” 1944, t. III, nr 98, s. 9.

Donat B., Crni dossier. O zabranama u hrvatskoj književnosti, Zagreb, Nakladni zavod Matice hrvatske, 1992, 474 ss.

Donat B., Politika hrvatske književnosti i književnost hrvatske politike, Zagreb, Matica hrvatska, 1998, 426 ss.

Donat B., Društvo žrtvovanih hrvatskih pjesnika, Zagreb, Dora Krupićeva, 1998, 357 ss.

Glavaš A. R., Hrvatska književnost i duhovnost, Zagreb, Dora Krupićeva, 1995, 441 ss.

Horvat J., Preživjeti u Zagrebu. Dnevnik 1943-1945, Zagreb, Sveučilišna naklada Liber, JAZU, NZMH, 1989, 297 ss.

Jelčić D., Preporod književnosti i književnost preporoda, Zagreb, Matica hrvatska, 1993, 153 ss.

Jelčić D., Književnost u čistilištu, Zagreb, Matica hrvatska, 1999, 322 ss.

Jelčić D., Povijest hrvatske književnosti, Zagreb, Naklada Pavičić, 2004, 691 ss.

Lasić S., Krležologija ili povijest kritičke misli o Miroslavu Krleži I-VI, Knj. III: Miroslav Krleža i Nezavisna Država Hrvatska, Zagreb, Globus, 1989, 343 ss.

Matičević I., Prostor slobode. Književna kritika u zagrebačkoj periodici za Nezavisne Države Hrvatske, Zagreb, Matica hrvatska, 2007, 551 ss.

Mortgjija T., Moj životopis, Zagreb, Nakladni zavod Matice hrvatske, 1996, 112 ss.

Nemec K., Povijest hrvatskoga romana od 1900. do 1945, Zagreb, Znanje, 1998, 315 ss.

Nikolić V., Pjesnik i rodoljub Luka Botić o 80. godišnjici njegove smrti (22.08.1863), „Hrvatski narod” 1943, t. V, nr 815, s. 4.

Nikolić V., Književnik, čovjek i borac Eugen Kumičić o 40. godišnjici smrti, „Hrvatski narod” 1944, t. VI, nr 1034, s. 6.

Nikolić V., Opjevani Poglavnik, „Hrvatski narod” 1944, t. VI, nr 1083, ss. 6-7.