Misja i cele

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2021/12, Tom XVII

Informacje szczegółowe o czasopiśmie

Misja i cele czasopisma

       „Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, publikujące studia z dziedziny kultury i literatur narodów słowiańskich. Dyscyplinami wiodącymi są w nim zatem literaturoznawstwo i  nauki o kulturze i religii. Do dyscyplin pozostałych, reprezentowanych przez czasopismo należą: historia, językoznawstwo, nauki teologiczne, filozofia.  nauki o sztuce, politologia, a także archeologia.

       Unikatowy charakter czasopisma związany jest z faktem, że wydawane w nim są prace autorstwa slawistów krajowych i zagranicznych, którzy przedstawiają wyniki swoich badań na posiedzeniach Komisji Kultury Słowian PAU, w ramach realizowanego corocznie przez nią tematu, wpisującego się w cykle tematyczne poświęcone kulturom narodów słowiańskich z obszarów: Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Macedonii, Słowacji, Czech. Do publikacji przyjmowane są także materiały zgłaszane przez badaczy indywidualnie, o ile ich temat wpisuje się w profil  poszczególnych numerów Rocznika. W ten sposób „Rocznik” staje się pismem niepowtarzalnym w świecie slawistycznym.

       Celem pisma „Kultura Słowian” jest naukowa refleksja nad ważnymi dawnymi i współczesnymi zjawiskami kulturowymi, literackimi, historycznymi, społecznymi i światopoglądowymi z kręgu Słowiańszczyzny. Badania publikowane w naszym „Roczniku” oddają specyfikę podziału na: Slavia Latina i Slavia Orthodoxa, na słowiański Wschód i Zachód. Uwzględniając przeszłość i badając teraźniejszość, pismo ma za zadanie pokazywać, jakim przeobrażeniom ulegała i nadal ulega kultura słowiańska.

 

Charakter czasopisma

       „Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU” jest pismem o blisko dwudziestoletniej tradycji istnienia w świecie naukowym slawistyki. Ukazuje się ono od roku 2001 jako rocznik. Nieprzerwanie jego wydawanie trwa od 2012 roku. Od roku 2015 funkcjonuje w dwóch wersjach: drukowanej (ISSN 2451-4985) oraz online (e-ISSN 2543-9561). W latach 2001-2015 (z przerwą w latach 2009-2011), pismo wychodziło pod tytułem „Prace Komisji Kultury Słowian PAU”, co odzwierciedlało jego pierwotny charakter rocznika będącego pokłosiem posiedzeń i prac Komisji Kultury Słowian PAU. Otwarcie się pisma na publikacje Uczonych spoza kręgu Komisji Kultury Słowian PAU i dostosowywanie go do wymogów czasopism indeksowanych w międzynarodowych bazach danych, zadecydowało o zmianie nazwy na obecną. „Kultura Słowian” zachowała ciągłość numeracji i stała się kontynuatorką misji czasopisma-poprzednika. W ostatnich latach pismo nie przestaje się doskonalić i stara się odpowiadać światowym wymogom naukowym, stając się coraz bardziej pożądanym miejscem publikowania tekstów naukowych wybitnych specjalistów z dziedziny slawistyki z różnych części świata.

       Od roku 2015 (tom XI) numery czasopisma publikowane są na Portalu Czasopism Naukowych ejournals.eu. Wcześniejsze numery dostępne są na portalu internetowym PAU. Strona internetowa czasopisma jest wielojęzyczna: http://www.ejournals.eu/PKKS/.

 

Dla autorów

       Redakcja przyjmuje do druku wyłącznie teksty oryginalne, które wcześniej nigdzie nie były publikowane. Językami publikacji są: polski i wszystkie języki słowiańskie. Możliwe jest także publikowanie w językach kongresowych. Pismo korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check z wykorzystaniem oprogramowania  iThenticate. W procesie recenzowania stosuje się dwustronnie anonimowe recenzje (double blind reviews). Każdy artykuł jest oceniany przez dwóch recenzentów, którzy są wybierani indywidualnie dla każdego artykułu spośród najwyższej klasy specjalistów polskich i zagranicznych.

       Teksty obcojęzyczne są sprawdzane przez redaktorów językowych będących native speaker-ami. Każdy artykuł otrzymuje indywidualny numer DOI. Cała treść czasopisma jest dostępna bezpłatnie i bez ograniczeń na licencji otwartej Creative Commons (CC-BY-NC-ND 3.0 PL). W każdym numerze zamieszczane są identyfikatory ORCID autorów i członków Komitetu Redakcyjnego.

       Teksty przyjmujemy opracowane według przyjętych przez pismo zasad publikacji.

 

Dotychczasowe numery

       Dotychczas w Komisji Kultury Słowian PAU podejmowane były zagadnienia w obrębie: antropologii kultury (ze szczególnym uwzględnieniem antropologii chrześcijańskiej), metodologii badań kultury, etyki, kultury masowej,  geokultury, kultury wyznaniowej, znaczenia heroizmu w kulturze, historii i miejscu Słowian w świecie dawniej i dziś. Osobne miejsce poświęcono znaczeniu politycznemu i kulturowemu Traktatu Wersalskiego dla narodów słowiańskich, a także wpływowi idei i ideologii na kultury słowiańskie.  Pokłosiem prac Komisji, spotkań z zaproszonymi przez nią gośćmi oraz efektem konferencji międzynarodowych organizowanych pod egidą Komisji Kultury były wydawane corocznie następujące tomy: 

 

„Prace Komisji Kultury Słowian PAU”

r. 2001, t. I: Rosyjskie bajki ludowe ze zbioru Aleksandra Afanasjewa

r. 2002, t. II: Życie religijne i duchowość współczesnych Słowian

r. 2004, t. III: Współczesne słowianoznawstwo slawistyczne

r. 2005, t. IV: Humanistyka slawistyczna dawniej i dziś. Nowe spojrzenie i stanowiska

r. 2006, t. V: Inteligencja u Słowian

r. 2007, t. VI: Słowianie i ich konfesje

r. 2008,  t. VII: Kultura i polityka

r. 2012, t. VIII: Obraz człowieka w kulturach Słowian

r. 2013, t. IX: Jurij Drużnikow i emigracja rosyjska  

r. 2013, rocznik specjalny: Chrześcijaństwo a współczesne koncepcje człowieka

r. 2014, t. X: Kościół a świat współczesny

r. 2015, t. XI: Słowiańskie kultury wobec problemów współczesności i przeszłości

 

„Kultura Słowian, Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU”

r. 2016, t. XII: Kultura masowa w kulturach Słowian

r. 2017, t. XIII: Słowianie- problemy geokultury

r. 2018, t. XIV: Heroizm i martyrologia w kulturze Słowian

r. 2019, t. XV:Słowianie wczoraj i dziś

r. 2020, t. XVI: Traktat wersalski – znaczenie polityczne i kulturowe dla narodów słowiańskich

r. 2021, t. XVII: Idee i ideologie w kulturach Słowian

r. 2022, t. XVIII: Fenomen zapomnienia w kulturach Słowian (w przygotowaniu)