Dla Autorów

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2021/12, Tom XVII

 

I. Redakcja przyjmuje do druku wyłącznie oryginalne, niepublikowane wcześniej artykuły. Czasopismo korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check z wykorzystaniem oprogramowania  iThenticate.
 

II. W czasopiśmie „Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU” publikowane są materiały w języku polskim oraz innych językach słowiańskich.
 

III. W procesie recenzowania stosuje się dwustronnie anonimowe recenzje (double blind reviews). Każdy artykuł jest oceniany przez dwóch recenzentów.
 

IV. Wraz z artykułem należy przekazać do wiadomości Redakcji adres autora, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Dane osobowe nie będą przez Redakcję upowszechniane, lecz będą służyć wyłącznie do celów związanych z publikacją artykułu (przesyłanie korespondencji, recenzji, korekt). Więcej informacji: http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/akademia/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.
 

V. Wymagania techniczne:

1. Teksty o objętości nie większej niż 23.000znaków (włączając w to literaturę i References)prosimy przysyłać w wersji elektronicznej na adres redakcji kultslow.redakcja@pau.krakow.pli sekretarza redakcji umc222@wp.pl  w postaci załącznika do listu elektronicznego.  

2. Do tekstu prosimy dołączyć: krótką informację o autorze zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy i stanowisko,numer ORCID,adres zatrudnienia, tytuły najważniejszych publikacji (książki i artykuły), ze wskazaniem miejsca i roku wydania (5 tytułów).

3. Czcionka: Times New Roman (CE lub CYR) o wielkości 12 pkt z interlinią (odstępem między wierszami) 1,5 wiersza, po około 60 znaków w wersie; wyrównanie do lewej i prawej strony; bez podwójnych spacji.

4. Akapity: zaznaczone wcięciem przez formatowanie akapitu (bez użycia tabulatora); pierwszy wiersz – wcięcie 1,25 cm.

5. Cytaty umieszczone w cudzysłowie i wyodrębnione z tekstu; odstęp przed i po cytacie 12 pkt, wielkość czcionki cytatu – 10 pkt. Cytaty wyodrębniane są z tekstu, jeśli ich długość przekracza 3 wersy.

6. Opuszczone fragmenty w cytatach należy zaznaczyć wielokropkiem w nawiasach kwadratowych […].

7. W tekstach w języku polskim i angielskim cytaty i przypisy w języku rosyjskim, i innych językach słowiańskich posługujących się alfabetem innym niż łaciński,prosimy przytaczać w oryginale (nie w transliteracji).

8. Jeśli tytuły utworów literackich są przytaczane w tłumaczeniu, proszę podać wersję oryginalną (nie w transliteracji) w nawiasie po pierwszym wystąpieniu tytułu w tekście artykułu.

9. Teksty, niezależnie od języka publikacji, winny rozpoczynać się streszczeniami (ok. 900 znaków) i słowamikluczowymi (5)w języku polskim i angielskim.

10. Przypisy: pod stroną w numeracji ciągłej dla całego tekstu (przygotowane z użyciem funkcji„Wstaw przypis”)

11. Na końcu artykułu powinna być zamieszczona LITERATURA oraz jej przekład na język angielski wydzielony jako REFERENCES (wzorzec poniżej).

12. Skróty nazw miast w przypisach i bibliografii nie są stosowane. Np.:

Źle: М., СПб., Н. Новгород. Dobrze: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород.
 

VI. Wzorzec przygotowania tekstu:

1. Opis źródeł w przypisach do artykułu w języku polskim prosimy dostosować do poniższegowzorca:

Książka:

J. Kowalski, Historia literatury, Kraków, PWN, 1990, s. 23.

Ibidem, s.13.

J. Kowalski, Historia…, op.cit., s. 56.

А. И. Иванов, История литературы, Москва, Русский мир, 1990, s. 23.

Idem, Статьи по культуре, Санкт-Петербург, Златоуст, 1989, ss. 12-20.

H. Kowalska, Kultura staroruska, Kraków, WUJ, 2005, s. 76.

Eadem, Bizancjum i Zachód, Warszawa, PWN, 2012, ss. 30-31.

Fragment książki cytowanej

U. Nowak, Z dziejów piśmiennictwa, [w:] Historia cywilizacji, red. E. Kowalska,Warszawa, Obłok, 1987, ss. 98-115.

A. Зимин, Новыеметодыпреподаваниярусскойлитературы, [w:] Современныйрусскийязык,red. Г. Пономарёв,Санкт-Петербург, Златоуст, 2005, ss. 12-19.

Ibidem, s.13.

A. Nowak, Z dziejów…,op.cit.,s. 105.

Artykuł w czasopiśmie:

L. Nowacka, Teoria aktów mowy, „Przegląd Językoznawczy” 1963, nr 7, ss. 45-62.

Źródło internetowe:

Irina Yazykova, Obraz Bogurodzicy w ruskiej ikonografii, [w:] https://www.ortodox.ru [dostęp: 28.03.2011].

П. Паламарчук, Москва, Мосох и Третий Рим, [w:] https://www.omolenko.com/publicistic/palamarchuk.htm [dostęp: 28.03.2011]

Autoreferat lub rozprawa doktorska

А. В. Петров, Польско-российские отношения в 1992-2010 гг.. Дис. … канд. ист. наук, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, 2006, 283 сс.
 

VII. Wzorzec przygotowania spisu literatury (References) w języku angielskim:

1. Każdy tytuł z pozycji bibliograficznej powinien być przetłumaczony na język angielski i umieszczony w nawiasach kwadratowych zaraz po tytule oryginalnym.

2. Bibliografia w językach posługujących się alfabetem innym niż łaciński powinna być w całości transliterowana. Należy pamiętać o umieszczeniu w nawiasach kwadratowych tłumaczeń tytułów na język angielski.

3. Nazw wydawnictw nie tłumaczymy na języka angielski.

4. Tytuły czasopism tłumaczymy podając tłumaczenie w nawiasie obok nazwy oryginalnej lub transliterowanej.

5. Anglojęzyczne pozycje w References są przytaczane bez zmian w stosunku do przypisów pod tekstem.

6. Przy transliteracji można posługiwać się stroną: http://translit.net.

6.1. Należy wybrać opcję „Русский транслит” dlapozycjiwjęzykurosyjskim,  („Белорусский транслит” dlabiałoruskiego, „Украинский транслит” dlaukraińskiegoitd. dlaodpowiednichjęzyków)

 

6. 2. Należy wybrać standardLC (Library of Congress).

 

 

6.3. Umieścić spis literatury w wolnym polu i nacisnąć polecenie «В транслит».

 

 

6.4. Otrzymany spis należy skopiować i przenieść do References.

 

 

6.5. Spis literatury należy sporządzić zgodnie z rekomendacjami oraz przytoczonymi poniżej wzorami.

7. Interpunkcja w nazwie czasopisma przy transliteracji zostaje zachowana np. “Vestnik of S. Petersburg University. Series 9. Philology. Asian Studies. Journalism”.

8. Podobnie jak w przypadku Literatury, w References inicjały autorów umieszczamy po nazwisku.

9. W References w nazwach czasopism używamy górnych cudzysłowów (przykład jak wyżej)

10.  W References w nazwach zagranicznych pism i instytucji wszystkie słowa (oprócz rodzajników i przyimków) piszemy wielką literą: British Journal of Developmental Psychology, Purdue University.

11. Przy monografiach określamy liczbę stron.

12. Przykładowe skróty w spisie literatury:

[w:]

[in:]

t.

vol. lub vols.

nr

no. [na końcu kropka]

Ser.

Ser.

cz.

pt.

rozdz.

chap.

s. lub ss.

p. lubpp. [po kropce spacja]

red.

Ed. lubEds.

tłum.

trans.

i in.

et al.

2 wyd.

2nd ed.

popr. i uzup.

rev. ed.

bez roku = br.

no date = n.d. [bez spacji]

bez miejsca = bm. 

n.p. [bez spacji]

wyd. specjalne

special issue

rozdział specjalny

special section

Москва

Moscow

Нижний Новгород =
Н.Новгород
[bez spacji po "Н."]

Nizhny Novgorod =
N.Novgorod
[bez spacji po "N."]

Санкт-Петербург
 

Saint Petersburg = St. Petersburg
[Kropka I spacja po “St”.]

 

Przykłady sporządzenia bibliografii w References. Zapis poniższy pokazuje miejsca, gdzie stosujemy kursywę:

Monografia (przykłady dla oryginału w różnych językach) [1]

Ivanov I.I., Osnovy literaturovedeniia [Foundations of Literary Criticism], Moscow, Nauka Publ., 2008, 66 pp.

Grenouille J.-B., L'histoire de la littérature russe[The History of the Russian Literature], Lausanne, Xenia, 2021, 270 pp.

Kowalska J., Związki literatury polskiej z Rosją w latach 1999-2020 [Connections between Polish Literature and Russia in the Years of 1999-2020], Warszawa, Wydawnictwo Białe, 2010, 134 pp.

Johnson T., The American View of the Russians: the History of an Approach, New York, New York University Press, 2005, 365 pp.

 

Rozdział w monografii, artykuł w zbiorze

Sidorov A.B., Drevnerusskaia literatura [Old Russian Literature] [in:] Istoriia russkoi literatury s drevneishikh vremen do nashikh dnei [The History of the Russian Literature from the Dawn of Time to the Present Day], F.G. Ivanov, V.A. Petrov, A.B. Sidorov (Eds.), St. Petersburg, Raduga Publ., 1993, 528 pp.

Książka pod redakcją [2]

Kościuszko E. (Ed.), Mickiewicz i jego wiersze [Mickiewicz and His Poems], Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,2005, 300 pp.

Artykuł, rozdział w książce ze wskazaniem redaktorów

Kotov D., Moia pod’iacheskaia istoriia [My Clerk Story], [in:] V Pitere Zit’ [Living in Piter] N. Sokolovskaja, E.Shubina (Eds.), Moscow, Izdatel’stvo AST, 2017, pp. 233-235.

Artykuł w czasopiśmie

Kuznetsov P.P, Rossiisko-polskie otnosheniia v XIX – pervoi polovine XX v. [The Russian-Polish Relations in the 19th and the First Half of the 20th Century], “Voprosy Istorii”  [Questions of History] 2009, no. 7, pp. 2-20.

Artykuł w czasopiśmie elektronicznym

Popov P.N., Rossiisko-francuzskije otnosheniia v  XX v. [The Russian-French Relations in the 20th Century], “Voprosy Istorii”  [Questions of History] 2005, vol. 10, no. 2. Available at: http://site/article.pdf. [accessed: 05.05.2015]

Artykuł z DOI

Baranowski A., Nowak B., Kowalczyk C., Pisma o teatrze [Materials about Theater], “Voprosy Literatury”  [Questions of Literature]  2005, vol. 10, no. 2, pp. 49-53. DOI 10.1134/S0361768811060089

Autoreferat lub rozprawa doktorska

Petrov A.V., Pol'sko-rossiiskie otnosheniia v 1992-2010 gg.. Dis. … kand. ist. nauk [Polish-Russian Relations in the Years 1992-2010. Cand. hist. sci. diss.], Lomonosov Moscow State University, Moscow, 2006, 283 pp.

IX. Układ artykułu:

 

Imię i nazwisko, nr ORCID

Uczelnia, miasto

TYTUŁ W JĘZYKU ARTYKUŁU

Tytuł w języku angielskim

STRESZCZENIE

ABSTRACT

SŁOWA KLUCZOWE:

KEYWORDS:

 

Tekst artykułu.

LITERATURA

REFERENCES

INFORMACJA O AUTORZE

 

X. Artykuły, które nie będą przygotowane według znormalizowanego (zamieszczonego powyżej) wzorca,nie zostaną przyjęte do druku.

 

 [
1] Ogólny schemat (dla monografii):
   - autorzy (nazwiska pisane alfabetem niełacińskim podajemy w transliteracji),
   - tytuł monografii (transliteracja i kursywa),
   - [tłumaczenie nazwy monografii na język angielski w nawiasach kwadratowych, bez kursywy],
   - dane o publikacji: miejsce wydania (Moscow, St. Petersburg), wydawnictwo, rok,
   - liczba stron.

[2] Wymienia się maksymalnie 3 redaktorów. Po ed./eds. należy postawić kropkę.

 

Pobierz Instrukcję w PDF