Dla Autorów

Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności publikuje prace członków Akademii oraz innych autorów zgodnie ze Statutem (§ 10) i Regulaminem (Rozdział X) PAU. Ponadto materiały z konferencji i posiedzeń naukowych organizowanych przez PAU oraz czasopisma.

Materiały, dostarczane do Wydawnictwa w wersji elektronicznej, za pośrednictwem sekretarzy Wydziałów i Komisji, redaktorów naukowych prac zbiorowych lub redakcji czasopism, powinny spełniać następujące wymagania:

1. Tekst: plik tekstowy otwarty (format RTF lub DOC), z nazwiskiem autora w nazwie pliku. Proszę nie używać spacji ani tabulatorów do formatowania, tekst rozstrzelony proszę zaznaczyć podkreśleniem.

2. Ryciny: oddzielne pliki graficzne (dla zdjęć preferowany format to TIFF, ewentualnie JPG w rozdzielczości min. 300 dpi; dla rysunków – CorelDRAW, Adobe Illustrator), w nazwie pliku powinien być numer zgodny ze spisem ilustracji, a w tekście wskazane miejsce, gdzie należy tę ilustrację umieścić. Jeśli rycina stanowi utwór chroniony prawem autorskim, autor zamieszczający ją w swoim tekście powinien uzyskać zgodę właściciela praw autorskich na publikację. 

ZAPORA GHOSTWRITING I GUEST AUTORSHIP

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting, guest authorship redakcja czasopisma wprowadza następujące procedury

1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

2. Ghostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.