Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU

Redaktor naczelny: Hanna Kowalska-Stus
Sekretarz redakcji: Urszula Cierniak

       „Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU” jest pismem o blisko dwudziestoletniej tradycji istnienia w świecie naukowym slawistyki. Ukazuje się ono od roku 2001 jako rocznik. Nieprzerwanie jego wydawanie trwa od 2012 roku. Od roku 2015 funkcjonuje w dwóch wersjach: drukowanej (ISSN 2451-4985) oraz online (e-ISSN 2543-9561). W latach 2001-2015 (z przerwą w latach 2009-2011), pismo wychodziło pod tytułem „Prace Komisji Kultury Słowian PAU”, co odzwierciedlało jego pierwotny charakter rocznika będącego pokłosiem posiedzeń i prac Komisji Kultury Słowian PAU. Otwarcie się pisma na publikacje Uczonych spoza kręgu Komisji Kultury Słowian PAU i dostosowywanie go do wymogów czasopism indeksowanych w międzynarodowych bazach danych, zadecydowało o zmianie nazwy na obecną. „Kultura Słowian” zachowała ciągłość numeracji i stała się kontynuatorką misji czasopisma-poprzednika. W ostatnich latach pismo nie przestaje się doskonalić i stara się odpowiadać światowym wymogom naukowym, stając się coraz bardziej pożądanym miejscem publikowania tekstów naukowych wybitnych specjalistów z dziedziny slawistyki z różnych części świata.

 

Od tomu XII (2016) publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).

ISSN 2451-4985
e-ISSN 2543-9561
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności