Polska Myśl Pedagogiczna

Redaktor naczelny: Janina Kostkiewicz

Po II wojnie światowej nauce polskiej narzucono szereg ograniczeń ideologicznych wynikających z polityki przyjętej przez komunistyczny reżim. Objawiały się one między innymi cenzurą nałożoną w latach 1945–1989 na wszystkie publikowane teksty, także naukowe, czy prześladowaniem badaczy nie nawiązujących do komunistycznej ideologii. Szczególnie dotkliwie odczuła to polska humanistyka, w tym myśl pedagogiczna, co skutkowało niemożnością rozwijania większości jej kierunków obecnych przed II wojną światową.
      W związku z tym misją rocznika „Polska Myśl Pedagogiczna” jest nadrobienie strat powstałych w wyniku tych trudnych dziejów poprzez pokazywanie bogactwa teoretycznych i praktycznych koncepcji pedagogicznych wraz zpluralizmem ich źródeł filozoficznych, światopoglądowych, ideowych i innych.
       Po roku 1989 w krajach postkomunistycznych podejmowane są próby nadrabiania poniesionych strat w tym zakresie, lecz polskiej myśli pedagogicznej nadal dotyczą takie problemy, jak:

a) pozostawanie wielu cennych prac wciąż jeszcze nie odkrytych, nie wznawianie ich, a nawet pozostawanie w maszynopisach;
b) brak studiów (badań) nad jej istotą, rangą, aktualnością;
c) brak wyczerpujących opracowań jej historii lub zbyt wąski ich zakres;
d) niewyeksponowanie i niespożytkowanie oryginalności wielu dzieł polskich pedagogów w krajowym i międzynarodowym dyskursie naukowym

      Wobec tych problemów celem rocznika jest niesienie wsparcia dla ich rozwiązania poprzez publikowanie prac: wydobywających i pokazujących bogactwo teoretycznych i praktycznych koncepcji pedagogicznych orazich pluralizm w zakresie filozoficznych podstaw, systemów wartości, obszarów życia społecznego; opartych na analitycznych badaniach różnorodności wątków pedagogicznego myślenia, włączających je wotwarty dyskurs międzynarodowy; podejmujących pogłębione badania nad historią polskiej myśli pedagogicznej, eksponujących jej oryginalność oraz konfrontujących ją ze światowym dorobkiem; dążących – poprzez anglojęzyczny zapis – do włączanie polskich osiągnięć w dyskurs globalny.
      Rocznik „Polska Myśl Pedagogiczna” jest pismem badaczy zainteresowanych zarówno przeszłością, jak i teraźniejszością polskiej myśli pedagogicznej.

 

Zgodnie z decyzją MNiSW za publikację artykułu w roczniku "Polska Myśl Pedagogiczna" autorzy otrzymują 100 punktów.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 287/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

ISSN 2450-4572
e-ISSN 2450-4564
Punkty MEiN: 12.2021: 100
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8

Redaktor naczelny: Janina Kostkiewicz
Sekretarz redakcji: Dominika Jagielska
Opublikowano online: 2022

STUDIA I ROZPRAWY „NOWOCZESNA EDUKACJA W DUCHU KONSERWATYWNYM”

Sortuj według

Nowoczesna szkoła konserwatywna. Otwarcie perspektywy

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 19–37
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.002.16055

Granice i sens myśli konserwatywnej w epoce końca tradycyjnej edukacji akademickiej

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 39–60
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.003.16056

Edukacja, które ocala i tworzy: pozostał już tylko awangardowy konserwatyzm?

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 61–78
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.004.16057

Socjohistoryczne podejście do analiz uspołecznienia polskiej edukacji w duchu konserwatywnej myśli pedagogicznej w latach 1980-2021

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 79–102
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.005.16058

Problem teocentrycznej antropologii w filozoficznej myśli Andrzeja Maryniarczyka SDB  jako przyczynek do identyfikacji współczesnego nurtu konserwatyzmu w polskiej pedagogice

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 103–127
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.006.16059

Pedagogika konserwatywna w kontekście pedagogiki katolickiej i pedagogiki narodowej

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 129–154
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.007.16060

Edukacja kulturalna i kształtowania kompetencji społecznych dzieci a myśl konserwatywna

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 155–170
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.008.16061

STUDIA I ROZPRAWY „Z HISTORII KONSERWATYWNEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ”

„Tradycja to sam postęp”. Konserwatyzm jako źródło pedagogiki współczesnej - na podstawie filozofii Augusta Cieszkowskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 173–192
Data publikacji online: 15 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.009.16062

„Pesymizm jako siła twórcza". Idee wychowawcze Mariana Zdziechowskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 193–207
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.010.16063

Konserwatywne aspekty myśli społeczno-wychowawczej Adama Skwarczyńskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 209–231
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.011.16064

Poglądy Pedagogiczne Zenona Grocholewskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 233–255
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.012.16065

STUDIA I ROZPRAWY „Z FILOZOFII I HISTORII WYCHOWANIA”

O tragizmie cnoty zadufanej. Analiza estetyczno-etycznych aspektów pedagogiki tragicznej Henryka Elzenberga cz. I

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 259–276
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.013.16066

Odpowiedzialne rodzicielstwo. Rozważanie na kanwie nauczania Stefana Wyszyńskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 277–293
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.014.16067

Drugie pokolenie” katechetów wobec przemian społeczno-kulturowych w Autonomii Galicyjskiej (1867-1918). Ciągłość instytucji a dynamika zmian 

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 295–313
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.015.16068

Filozofia praktyczna w dorobku Sebastiana Petrycego  jako jeden z filarów renesansowej koncepcji pedagogiczno-filozoficznej

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 315-330
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.016.16069

Koncepcje wychowania estetycznego w Królestwie Polskim w dobie przemian modernizacyjnych na przełomie XIX i XX wieku

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 331-346
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.017.16070

Lubelsko-warszawsko okres w rozwoju naukowym  Haliny Taborskiej i jej zainteresowania estetyką angielską

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 347-360
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.018.16071

Pedagogika jako nauka hermeneutyczna i krytyczna.  Problematyka rozumienia i dialogu w świetle teorii  działania komunikacyjnego

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 361–387
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.019.16072

Preparedness and Competences of Polish Teachers on the Threshold of Changing the Structure, Organization and Standards of the Education Systems 

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 389–415
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.020.16073

ARCHIWUM

Stanisław Tarnowski, Przemówienie rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego St. hr. Tarnowskiego przy immatrykulacji uczniów Uniwersytetu dnia 7 grudnia 1886 r.

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 419–425
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.021.16074

ARTYKUŁY RECENZYJNE

Historycy wychowania o losach polskich dzieci w czasach dwóch wojen światowych:  W. Theiss, Dzieci syberyjskie 1919-201. Z Syberii przez Japonię i Stany Zjednoczone do Polski, Kraków: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej 2020; T. Matsumoto, W. Theiss, Dzieci syberyjskie. Pomoc Japonii dzieciom polskim w latach 1919-1922. Siberian Children. Japan’s Aid for Polish Children in the Years 1919-1922, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2018; W. J.  Chmielewski, Dzieci polskie w Nowej Zelandii. Obóz w Pahiatua (1944-1949), Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 429–436
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.022.16075

Nowe spojrzenie na ewaluację nauczyciela w monografii Zuzanny Sury ”Ewaluacja w pracy nauczycieli: konteksty zawodowe i tożsamościowe”, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020, ss. 280, ISBN 978-83-233-4893-1

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 437–444
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.023.16076

O realną przemianę świata edukacji: Bogusław Śliwerski, „Kultura rywalizacji i współpracy w szkole”. Warszawa: Wolters Kluwer, 2022, ss. 379. ISBN 978-83-8286-274-4.

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 445–449
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.024.16207