Polska Myśl Pedagogiczna

Redaktor naczelny: Janina Kostkiewicz

Po II wojnie światowej nauce polskiej narzucono szereg ograniczeń ideologicznych wynikających z polityki przyjętej przez komunistyczny reżim. Objawiały się one między innymi cenzurą nałożoną w latach 1945–1989 na wszystkie publikowane teksty, także naukowe, czy prześladowaniem badaczy nie nawiązujących do komunistycznej ideologii. Szczególnie dotkliwie odczuła to polska humanistyka, w tym myśl pedagogiczna, co skutkowało niemożnością rozwijania większości jej kierunków obecnych przed II wojną światową.
      W związku z tym misją rocznika „Polska Myśl Pedagogiczna” jest nadrobienie strat powstałych w wyniku tych trudnych dziejów poprzez pokazywanie bogactwa teoretycznych i praktycznych koncepcji pedagogicznych wraz zpluralizmem ich źródeł filozoficznych, światopoglądowych, ideowych i innych.
       Po roku 1989 w krajach postkomunistycznych podejmowane są próby nadrabiania poniesionych strat w tym zakresie, lecz polskiej myśli pedagogicznej nadal dotyczą takie problemy, jak:

a) pozostawanie wielu cennych prac wciąż jeszcze nie odkrytych, nie wznawianie ich, a nawet pozostawanie w maszynopisach;
b) brak studiów (badań) nad jej istotą, rangą, aktualnością;
c) brak wyczerpujących opracowań jej historii lub zbyt wąski ich zakres;
d) niewyeksponowanie i niespożytkowanie oryginalności wielu dzieł polskich pedagogów w krajowym i międzynarodowym dyskursie naukowym

      Wobec tych problemów celem rocznika jest niesienie wsparcia dla ich rozwiązania poprzez publikowanie prac: wydobywających i pokazujących bogactwo teoretycznych i praktycznych koncepcji pedagogicznych orazich pluralizm w zakresie filozoficznych podstaw, systemów wartości, obszarów życia społecznego; opartych na analitycznych badaniach różnorodności wątków pedagogicznego myślenia, włączających je wotwarty dyskurs międzynarodowy; podejmujących pogłębione badania nad historią polskiej myśli pedagogicznej, eksponujących jej oryginalność oraz konfrontujących ją ze światowym dorobkiem; dążących – poprzez anglojęzyczny zapis – do włączanie polskich osiągnięć w dyskurs globalny.
      Rocznik „Polska Myśl Pedagogiczna” jest pismem badaczy zainteresowanych zarówno przeszłością, jak i teraźniejszością polskiej myśli pedagogicznej.

 

Zgodnie z decyzją MNiSW za publikację artykułu w roczniku "Polska Myśl Pedagogiczna" autorzy otrzymują 70 punktów.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 287/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

ISSN 2450-4572
e-ISSN 2450-4564
Punkty MEiN: 2019: 20 | 2021: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6

Redaktor naczelny: Janina Kostkiewicz
Sekretarz redakcji: Dominika Jagielska
Opublikowano online: 2020

STUDIA I ROZPRAWY. Z HISTORII POLSKICH IDEI PEDAGOGICZNYCH

Sortuj według

Child and Family as Proletarians of the Educational Ideology of Bolshevik Marxism in the Critical Reflection of Polish Humanists from the Period 1917–1939

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 17-38
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.002.12236

Trwanie i humanizacja rodu ludzkiego. Recepcja dorobku kulturowego Stanisława Wawrzyńca Staszica

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 39-58
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.003.12237

Władysław Korniłowicz (1884–1946) in the Current of Catholic Culture Pedagogy

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 59-72
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.004.12238

STUDIA I ROZPRAWY. W SŁUŻBIE NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE

W stronę aksjologicznej neutralności i prób jednoznaczności. Od „wykolejenia” do „zaburzenia”, czyli o przemianach w kluczowych definicjach pedagogiki resocjalizacyjnej

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 75-92
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.005.12239

Kształtowanie polskiego systemu oświaty (lata 1960–1973) w kontekście założeń realnego socjalizmu

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 95-112
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.006.12240

Współczesne koncepcje oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób z zaawansowanymi przejawami zaburzeń w zachowaniu i niedostosowania społecznego

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 113-130
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.007.12241

Risk Assessment versus Resilience Reinforcement: Contradictory or Similar Foundations for the Social Rehabilitation Process?

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 131-146
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.008.12242

Stanisław Jedlewski’s System of Education and System of Youth Social Rehabilitation on the Grounds of Chosen Works Analysis

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 147-166
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.009.12243

Czesław Czapów – „w drodze” ku mistrzostwu

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 167-182
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.010.12244

Destigmatisation Process within Henryk Józewski’s Volhynian Experiment

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 183-196
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.011.12245

Szpakowisko. A Story about a Youth Movement Supporting the Building of a Group Identity of (Self)Excluded People

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 197-210
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.012.12246

Classification of Convicts under Supervision of Probation Officers to the Recidivism Risk Groups Based on Criminogenic Factors

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 211-228
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.013.12247

Działania wychowawczo-edukacyjne jako forma wsparcia aresztantów i aresztantek na terenie województwa krakowskiego w czasach II Rzeczypospolitej i ich aktualność we współczesnej readaptacji społecznej

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 229-250
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.014.12248

The Concept of Working with Juveniles in Local Community: Activities and Interactions Based on Evidence-Based Practice in Attendance Centres

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 251-266
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.015.12249

Mediacja jako pozasądowa metoda rozwiązywania sporu – perspektywa historyczna i współczesna

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 267-284
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.015.12250

Sport jako metoda instytucjonalnej resocjalizacji niedostosowanych społecznie dziewcząt

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 285-304
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.016.12251

Between Opportunity of Choice and Consciousness of Drama: Constructing a Space for Biographical Experiences in the Context of Social Exclusion’s Dynamic

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 305-318
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.017.12252

ARCHIWUM

Wytyczne wychowania (wybór i oprac. Justyna Golonka)

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 321-326
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.018.12253

Nasz brak tradycji wychowawczej (wybór i oprac. Justyna Golonka)

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 327-330
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.019.12254

Posłowie do drugiego wydania Polskiej myśli pedagogicznej Bogdana Nawroczyńskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 331-348
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.020.12255

The Polish Current of Criticism of German National Socialism (Nazism) Before 1939. Bibliography of Sources

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 349-362
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.021.12256

The Polish Current of Criticism of Communism (Bolshevism) in the Years 1917–1939. Bibliography of Sources

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 363-374
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.022.12257

Bibliografia spuścizny Tadeusza Strumiłły (1884–1958)

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 375-382
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.024.12816

ARTYKUŁ RECENZYJNY

Towards the Social and Cultural Integration. Around the book Social Services in Work with Refugees on Polish German Cross-border Region (ISBN 978-83-7867-771-0)

Polska Myśl Pedagogiczna, VI (2020), Numer 6, s. 383-393
Data publikacji online: 5 października 2020
DOI 10.4467/24504564PMP.20.023.12258