Mądrość wychowawcza Elżbiety Czackiej FSK ujawniona w stosunku do ludzi niewidomych i słabowidzących

Małgorzata Łobacz

Abstrakt

The Educational Wisdom of Elizabeth Czacka FSK Revealed in Relation to the Blind and Dim-sighted

A specific type of interpersonal interaction is the relation between an educator and their student. It is on this plane that the metaphysics of help is revealed: the educator is obliged to support their student in fulfilling their humanity. Such an attitude is exemplified by the founder of the Society for the Care of the Blind, Mother Elżbieta Róża Czacka, who helped her blind students to release all of their resources and abilities, especially those hidden and marginalised ones, to make them lead a possibly self-reliant and independent life. The phenomenon of the educational concept of Róża Czacka – in addition to the affirmation of the personal dignity of her students – relies on respecting the value of truth and consistency together with imposing realistic requirements on people with visual disabilities. Her own blindness made her realise that this kind of disability is a severe limitation, but thanks to her personal belief in God she could find meaning in her life, which became service to the blind, especially children.
Słowa kluczowe: student, educator, visual disability, dignity, suffering
References

Branicka, Anna. Wspomnienia o Matce Elżbiecie Czackiej. Laski: Archiwum Sióstr Franciszkanek Krzyża, 1936.

Chrobak, Stanisław. Podstawy pedagogiki nadziei. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009.

Chudy, Wojciech. Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej, red. Anna Szudra. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2009.

Cives, Giacomo. La mediazione pedagogica. Firenze: La Nuova Italia, 1973.

Czacka, Matka Elżbieta. Notatki. Laski: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, 2015.

Czacka, Matka Elżbieta. Dyrektorium. Laski: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, 2008.

Czacka, Matka Elżbieta. O niewidomych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008.

Czacka, Matka Elżbieta. „Triuno”. W:Chrześcijanie, red. Bohdan Bejze, t. 2, 253–261. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1976.

Czacka, Matka Elżbieta.Ideowe Założenia Dzieła, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Laski: Archiwum Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, 1945.

Czartoryska, Helena. Relacja ustna, za: Michał Żółtowski. Blask prawdziwego światła. Matka Elżbieta Róża Czacka i jej dzieło. Lublin: P.H.U. Impuls Ryszard Dziewa, 2005.

Jan Paweł II. „W imię przyszłości kultury”. (Przemówienie do przedstawicieli UNESCO, Paryż 2. VI 1980). L’Osservatore Romano 6 (1980): 4–6.

Kuczyńska-Kwapisz, Jadwiga. „Aktualność myśli tyflologicznej Matki Elżbiety Róży Czackiej”.W: Środowisko Lasek a perspektywa historii i chrześcijańskiej myśli pedagogicznej, red. Józef Placha, 252–270. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011.

Landowska, Barbara. „Aktualność koncepcji wychowawczej Matki Elżbiety Róży Czackiej w realizacji Programu Dydaktyczno-Wychowawczego w Internacie Dziewcząt w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach”. W:Współczesna recepcja myśli Matki Elżbiety Róży Czackiej. Wychowanie, red. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, 7–37. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012.

Maritano, Livio. „Uprzywilejowana pozycja «ostatnich»”,tłum. Karol Klauza. Ethos 6/7 (1989): 65–76.

Noga, Henryk. „Wzór osobowy jako nośnik wartości”. Wychowawca 6 (2004): 11–13.

Nowak, Marian. „Osoba i wartość w pedagogice ogólnej”. W:Antropologiczna pedagogika ogólna, red. Marian Nowak, Piotr Magier, Iwona Szewczak 41–56. Lublin: GAUDIUM, 2010.

Pesci, Furio. „Filozoficzna perspektywa wychowania”, tłum. Patrycja Mikulska. Ethos 75 (2006): 37–51.

Regulamin Wychowawczy Domu Św. Antoniego. Laski: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, 1948–1949.

Starnawski, Witold. „Wychowanie do prawdy – powinnością szkoły”. Ethos 75 (2006): 75–87.

Szostek, Andrzej. Pogadanki z etyki. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1996.

Wojtyła, Karol. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1994.

Wosiek, Rut. „Czacka Róża”. W: Encyklopedia katolicka, red. Romuald Łukaszyk, Ludomir Bieńkowski, Feliks Gryglewicz, t. 3, 745-746. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1979.

Wosiek, Rut. „Podstawy ideowe Dzieła Lasek”. W:Chrześcijanie, red. Bohdan Bejze, t. 2, 227–240. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1976.

Żółtowski, Michał. Blask prawdziwego światła. Matka Elżbieta Róża Czacka i jej dzieło. Lublin: P.H.U. Impuls Ryszard Dziewa, 2005.