Tadeusz Strumiłło’s Writing and Scout Activities

Justyna Legutko

Abstrakt

The achievements of many Polish educators from the inter-war period were ignored during the Polish People’s Republic, contributing to the loss of their legacy despite the political upheaval of 1989. One such example is Tadeusz Strumiłło, whose legacy has not been investigated to date, despite the fact that it contains scientific materials from the philosophical, through pedagogical, social problems and their prevention, to the scout movement. The legacy of Strumiłło shows pedagogical thought and his participation in organising and promoting the scout movement in Poland, entering the scout organisation through the Eleusis Association, and his participation in organising Polish scouting from the very beginning of its existence on Polish soil. He was also among those who laid the foundations of the scouting movement, was an active participant in it and performed key functions, as well as co-created its ideological shape. Additionally, he contributed significantly to the unification of the scouts into a uniform organisation of the Polish Scouting Association.

Słowa kluczowe: Tadeusz Strumiłło, scout, scouting, pedagogical creativity, dissemination scout movement
References

Biały Lis (Mościcki, Stanisław). “Konferencja zuchowa w Nierodzimiu 27–31 XII 1934”. W Kręgu Wodzów 2 (1935), 27.

Budzińska-Kozłowska, Izabella. Czuj Duch: czasopismo harcerskie: 1922–1926, 1932–1935. Poznań: Związek Harcerstwa Polskiego, 1980.

Chudy Wilk. “Międzynarodowy Kongres Skautowy”. Ognisko 15 (1922), 9–10.

Dobrowolski, Jan, Gierczyński, Roman, Strumiłło, Tadeusz. „Od redakcji”. Myśl Filarecka 1 (1928), 1–3.

Gaj, Jerzy. “Miejsce Tadeusza Strumiłły w historii harcerstwa”. Roczniki Naukowe WSWF (1965), 103–137.

Gaj, Jerzy. “Prof. dr Tadeusz Strumiłło – wspomnienia pośmiertne”. Harcerska Kuźnia 8–10 (1958), 3–8.

Glass, Henryk. “Budujemy Z.H.P. – lata 1919–1931”. Harcerski Volume Historyczny 6 (1979), t. 2, 8–10.

Harcerstwo polskie: album harcerski, ed. Stanisław Sedlaczek, Lech Grabowski. Warszawa: Naczelnictwo Związku Harcerstwa Polskiego, 1925.

Hausner, Wojciech, Wierzbicki, Marek. Sto lat harcerstwa. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2015.

Illg, Jerzy. “Strumiłłowie w Książniczkach”. Naddłubniańskie Pejzaże 3 (2014), 1–9.

Kamiński, Aleksander. “Sprawozdanie z udziału polskich instruktorów zuchowych z Międzynarodowej Konferencji Wilczęcej w Gilwell Parku (Anglia)”. Harcerstwo 5 (1938), 218–221.

Kamiński, Aleksander. Tadeusz Strumiłło. APAN III–97, typescript, j. 157, k. 1–2.

Kostkiewicz, Janina. “Polskie harcerstwo lat 1918–1939 jako ruch katolicki”. In: eadem, Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918–1939. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013, 635–642.

Madej, Ludwik. Dzieje Związku Harcerstwa Polskiego w Puszczykowie 1932–1950, vol. 4. Puszczykowo: no publisher provided, 1912.

Nakresz, Władysław. Harcerze w bojach: przyczynek do udziału młodzieży polskiej w walkach o niepodległość ojczyzny w latach 1914–1921 (cz. I), reprint. Warszawa: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, 2011.

No author provided. “Międzynarodowa Konferencja w Kopenhadze”. Wychowanie Fizyczne 7–12 (1924), 126.

No author provided. “Skauting polski (dokończenie)”. Przewodnik Gimnastyczny Sokół 5 (1919), 19–20.

No author provided. “Uroczystość dziesięciolecia w stolicy”. Harcmistrz 12 (1928), 193.

No author provided. “Wszechsłowiański obóz instruktorów harcerstwa”. Nowy Kurier 112 (1932), 3.

No author provided. “Wycieczka skautów polskich na trzeci zjazd skautowy angielski do Birmingham”. Skaut 3 (1914), 11–12.

No author provided. “I Harcerska Konferencja Nauczycielska”. Harcerstwo 1 (1936), 15–26.

No author provided. “I Konferencja Instruktorska męska”. Harcmistrz 1 (1923), 5–6.

Olbromski, Antoni. “Harcerstwo Śląskie w czasie plebiscytu”. In: Harcerstwo Śląskie 1920–1930. Katowice: joint study, Nakładem Zarządu Śląskiego Oddziału Z.H.P., 1931, 9–12.

Piasecki, Eugeniusz. “Wyzwolenie – a polski ruch harcowy”. Wyzwolenie 5 (1912), 68–70.

Pietras, Tadeusz. “Międzynarodowa Konferencja Zuchowa w Spale”. Harcerstwo 3 (1935), 170–174.

Pismo od Redakcji Harcerza Śląskiego, Komendy Chorągwi Śląskiej do T. Strumiłły, signed: Redaktor Naczelny, typescript, Katowice, 22 IV 1925, APAN III–97, j. 77, k. 19.

Pismo od Redakcji “Skaut” czasopismo polskiej młodzieży harcerskiej do T. Strumiłły, signed by the editor’s secretary, typescript, Lviv, 22 Sep. 1924, APAN III–97, j. 76, k. 57.

Podgórska, Teresa. Stowarzyszenie Patriotyczno-Religijne “Eleusis” w latach 1902–1914. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999.

Redakcja “Strażnicy”. “Szumiący Dębie!”. Strażnica Harcerska 6 (1931), 65–66.

Romaniuk, Hanna. “Tadeusz Strumiłło (1884–1958)”. In: W trosce o trzeźwość narodu. Sylwetki najwybitniejszych działaczy trzeźwościowych XIX i XX wieku, vol. IV, ed. Marian Romaniuk. Warszawa: Ed. Yamaco, 2007, 365–384.

Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w.–1970 r., vol. 4, ed. Edmund Jankowski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1996, 663.

Strumiłło, Tadeusz. Great men as educators in boy scout Trops. No place provided, drukarnia Dyra and Jappesen, ca. 1924.Strumiłło, Tadeusz. “Harcerskie refleksje z podróży pedagogicznej”. Harcerstwo 1–2 (1938), 46–62.

Strumiłło, Tadeusz. “Harcerstwo a szkoła”. In: Higiena szkolna, ed. Stanisław Kopczyński. Warszawa–Poznań–Lwów–Lublin–Łódź–Wilno: Wyd. M. Arcta, 1921, 733–747.

Strumiłło, Tadeusz. Harcerstwo a szkoła. Poznań: Druk. Dziennika Polskiego, 1939.

Strumiłło, Tadeusz. Kwestionariusz działaczy trzeźwościowych. BUKUL, rps 944, typescript, k. 198–199.

Strumiłło, Tadeusz. O poziom kształcenia nauczycieli, odbitka z “Muzeum”. Lwów: Drukarnia Ekonomia, 1939.

Strumiłło, Tadeusz. Olimpiada skautowa w Kopenhadze, odbitka ze “Szkoły Powszechnej”. Warszawa: Naczelnictwo Związku Harcerstwa Polskiego, 1925. APAN IIII–97, j. 127, k. 1–8.

Strumiłło, Tadeusz. Psychological foundation of the Scout Spirit. Warszawa: Naczelnictwo Związku Harcerstwa Polskiego, ca. 1923.

Strumiłło, Tadeusz. “Relacja osobista z udziału w tajnej pracy skautowej w Polsce”. Harcmistrz 10 (1933), 173–175.

Strumiłło, Tadeusz. Sprawozdanie ze Zjazdu Wychowawców Harcerskich w Krakowie przez Dra. T. Strumiłłę, referenta M-wa W.R. i O.P., APAN III–97, typescript, j. 74, k. 3–5.

Strumiłło, Tadeusz. “9-ta światowa konferencja skautowa w Hadze”. Harcerstwo 3–4 (1937), 134–144.

Strumiłło-Jaxa Chamiec, Ewa. “Życiorys T. Strumiłły”. W Sieci Historii 6 (2016), 23–25.

Śliwerski, Bogusław. “Przywrócić pamięć harcerskiej myśli pedagogicznej”. Polska Myśl Pedagogiczna 4 (2018), 19–29.

Wojtycza, Janusz. “Strumiłło Tadeusz”. In: Harcerski słownik biograficzny, vol. I, ed. Janusz Wojtycza. Warszawa: Muzeum Harcerstwa, 2006, 205–207.