Pedagogical Clues in Adam Rodziński’s Ethical Personalism

Małgorzata Kunicka

Abstrakt

The text is an attempt to indicate pedagogical references in the philosophical concept of Adam Rodziński. In his personalistic approach to the problems of a person, morality and culture, one can find pedagogical accents, especially those that concern the ethics of education, emphasising the personal dignity of a child and the importance of culture in the process of education. The article presents the figure of A. Rodziński and the analysis of his texts in terms of pedagogical references and relevancies. What is most characteristic of A. Rodziński in this context is his being a consistent personalist, emphasising the dignity of a human person, including the child, as the subject of education.

Słowa kluczowe: Adam Rodziński’s pedagogy, education
References

Gałkowski, Jerzy. Osoba – moralność – kultura. O filozofii Adama Rodzińskiego. Tekst laudacji wygłoszonej przez Pana Prof. Jerzego Gałkowskiego w dniu 24 listopada 2010 r. z okazji 90-lecia urodzin Pana Profesora Adama Rodzińskiego podczas uroczystych promocji doktorskich i święta patronalnego Wydziału Filozofii [in Polish; Person – Morality – Culture. About the philosophy of Adam Rodziński. The text of the laudation given by Prof. Jerzy Gałkowski on 24 November 2010 on the occasion of the 90th birthday of Professor Adam Rodziński during the Ceremonial Doctoral Dissertation and the Patron’s Feast of the Faculty of Philosophy], https://www.kul.pl/files/57/wf/rodzinski_laudacja.pdf (access: 8.06.2019).

Górka, Tomasz. “Bibliografia wybranych prac Adama Rodzińskiego” [in Polish; Bibliography of selected works of Adam Rodziński]. Ethos 27, 1 (105) (2014), 326–328.

Janeczek, Stanisław. Historia Wydziału Filozofii [in Polish; History of the Faculty of Philosophy], https://www.kul.pl/historia.11452.html (access: 21.06.2019).

Janeczek, Stanisław. “W służbie ‘ogólnoludzkiej godności osobowej’” [in Polish; In the service of ‘human personal dignity’]. In: Adam Rodziński. U podstaw kultury moralnej. O genezie i podstawowej strukturze wartości moralnej naturalnej i wartościowania ściśle moralnego. Studium aksjologiczno-etyczne [in Polish; At the core of moral culture. On the genesis and basic structure of the natural moral value and the strictly moral valuation. An axiological and ethical study]. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011, 7–11.

Janeczek, Stanisław. “Wydział Filozofii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej” [in Polish; Faculty of Philosophy, Faculty of Christian Philosophy]. In: Encyklopedia 100-lecia KUL [in Polish; Encyclopaedia of the 100th anniversary of the Catholic University of Lublin], vol. 2, ed. Edward Gigilewicz. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018, 576–587.

Kowalczyk, Stanisław. “Działalność naukowo-dydaktyczna Prof. dra hab. Adama Rodzińskiego” [in Polish; Scientific and teaching activity of Prof. Adam Rodziński, PhD, DSc]. Roczniki Nauk Społecznych 25, Fasc. 1 (1997), 7–26.

Nawracała-Urban, Mirella. “Rodziński Adam” [in Polish; Rodziński Adam]. In: Powszechna encyklopedia filozofii [in Polish; Universal encyclopaedia of philosophy], vol. 8, ed. Andrzej Maryniarczyk. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2007, 800–802.

Podrez, Ewa. Review of the doctoral dissertation of Ms. Barbara Żmuda-Frydrychowska. MA, entitled “Personalizm Adama Rodzińskiego wobec wyzwań współczesnej kultury” [in Polish; Adam Rodziński’s personalism against the challenges of contemporary culture], written under the supervision of Rev. Prof. Władysław Zuziak, PhD, DSc, Kraków 2018, pp. 216, http:/upjp2.edu.pl/sites/default/files/50/recenzja%20PodrezE.pdf (access: 20.07.2019).

Rodziński, Adam. Osoba i kultura [in Polish; A Person and Culture]. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1985.

Rodziński, Adam. Osoba – moralność – kultura [in Polish; A Person – Morality – Culture]. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1989.

Rodziński, Adam. U podstaw kultury moralnej. O genezie i podstawowej strukturze wartości moralnej naturalnej i wartościowania ściśle moralnego. Studium aksjologiczno-etyczne [in Polish; At the core of moral culture. On the genesis and basic structure of the natural moral value and the strictly moral valuation. An axiological and ethical study]. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1980.

Rodziński, Adam. “Wprowadzenie do zagadnień kultury” [in Polish; Introduction to cultural issues]. Zeszyty Naukowe KUL 4 (1961), vol. 4, 9–19.

Szymczyk, Jan. “Bibliografia prac naukowych prof. dra hab. Adama Rodzińskiego” [in Polish; Bibliography of scientific works of Prof. Adam Rodziński, PhD, DSc]. Roczniki Nauk Społecznych KUL 25, Fasc. 1 (1997), 27–32.

Zykubek, Andrzej. “Prof. dr hab. Adam Rodziński” [in Polish; Prof. Adam Rodziński, PhD, DSc], https://www/kul.pl/prof-dr-hab-adam-rodzinski.13972.html (access: 8.06.2019).

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.