Sport jako metoda instytucjonalnej resocjalizacji niedostosowanych społecznie dziewcząt

Mirosław Mielczarek

Abstrakt

Sports as a Method of Institutional Resocialization of Socially Adapted Girls

The purpose of the considerations taken in the article is to show sport as a method of social rehabilitation of underage girls in an institutional environment. This goal corresponds to the problem of research –or contained in the question of completeness: whether, and if so, to what extent and how can sport be a desirable method of educational work in the process of institutional resocialization of socially maladjusted girls? 71 female minors in a youth educational center took part in the study. The research was carried out using the diagnostic survey method, taking into account the survey technique and its proprietary questionnaire acting as a research tool. Based on the research, the hypothesis was adopted that in the process of institutional resocialization of socially maladapted girls, sport is a desirable method of educational work, because it enjoys great interest, enables the development of sport passions, helps to spend time pleasantly, and reduces stress. In addition, the facilities of the youth educational center for the organization of sports activities and the competences of the teaching staff in the opinion of socially maladjusted girls are sufficient.

Słowa kluczowe: sport, juvenile resocialization, resocialization methodology, socially maladjusted youth, difficult youth
References

Biała księga. Biała księga na temat sportu. Bruksela: Komisja Wspólnot Europejskich, 2007.

Bogg, Tom, Roberts, Beniamin William. „Conscientiousness and Health-Related Behaviors: A Meta-Analysis of the Leading Behavioral Contributors to Morality”. Psychological Bulletin 130 (2004), 887–919.

Czapow, Czesław, Jedlewski, Stanisław. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa: PWN, 1971.

Eysenck, Hans Jurgen, Nias, Don Karl Bean, Cox, Dan Norman. „Advances in Behaviour Research & Therapy”. Sport and Personality 4 (1982), 170–199.

Gallagher, Patrick, Yancy, William, Denisen, Jaap, Kuhnel, Anja, Voils, Corrine. „Correlates of Daily Leisure-Time Physical Activity in a Community Sample: Narrow Personality Traits and Practical Barriers”. Health Psychology 1 (6) (2012).

Gorski, Stanisław. Metodyka resocjalizacji. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985.

Jagielska, Monika. Sport i rekreacja w procesie resocjalizacji nieletnich, http://www.mow.powiat.koszalin.pl/przyklady/publikacje/MJ.pdf (dostęp: 8.02.2020).

Jaworska, Anetta. „Aktywność fizyczna w zakładach karnych a podstawowe wymiary osobowości mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności”. Resocjalizacja Polska 9 (2015), 137–157.

Kajtna, Tanja, Tusak, Matej, Barić, Renata, Burnik, Stojan. „Personality in High-Risk Sports Athletes”. Kinesiology 36 (1) (2004), 24–34.

Kalinowski, Marian. Europejskie systemy resocjalizacji penitencjarnej. Warszawa: WSiP, 1991.

Karpuszenko, Elena, Marzec, Arkadiusz. Sport w resocjalizacji nieletnich. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza, 2008.

Konopczyński, Marek. Metody twórczej resocjalizacji. Warszawa: PWN, 2008.

Krol, Przemysław. Resocjalizacja nieletnich środkami kultury fizycznej, http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=10974 (dostęp: 3.04.2020).

Machel, Henryk. „Resocjalizacja penitencjarna: istota, dylematy terminologiczne, społeczny sens, kilka uwag teoretycznych i kadrowych”. Resocjalizacja Polska 1 (2010), 174–192.

Pilch, Tadeusz, Bauman, Teresa. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2001.

Poklek, Robert. „Wpływ aktywności fizycznej na poziom agresji młodocianych przestępców”. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu 2 (2006), 234–243.

Rhodes, Ryan, Smith, Neil. „Personality Correlates of Phisical Activity: A Review and Meta-Analysis”. British Journal of Sports Medicine 40 (2006), 958–965.

Robacha, Jadwiga, Kostrzyńska, Małgorzata. „Postawy młodzieży niedostosowanej społecznie wobec aktywności fizycznej”. W: Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Perspektywa pedagogiczna, red. Joanna Elżbieta Kowalska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, 201–217.

Sas-Nowosielski, Krzysztof. „Wychowanie przez sport – między nadzieją a zwątpieniem (II)”. Sport Wyczynowy 7–8 (2004), 64–79.

Tkaczyk, Michał, Paczyńska-Jędrycka, Małgorzata. Pedagogika kultury fizycznej w pracy resocjalizacyjnej poznańskiego zakładu poprawczego, http://www.poznan.zp.gov.pl/wp-content/uploads/2018/05/Pedago-gika-kultury-fizycznej.pdf (dostęp: 10.02.2020).

Torosz, Mariusz, Storko, Monika. „Profil i struktura osobowości, agresji i motywacji sportowej reprezentantek Polski w piłce nożnej”. Sport Wyczynowy 7–8 (2002), 21–33.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz.U. 1982, nr 35, poz. 228 ze zm.

Zimna-Walendzik, Ewa, Szatko, Franciszek. „Udział sportu w modyfikacji stylu życia młodzieży resocjalizowanej”. Problemy Higieny i Epidemiologii 93 (1) (2012), 67–70.