The Concept of Working with Juveniles in Local Community: Activities and Interactions Based on Evidence-Based Practice in Attendance Centres

Sonia Dzierzyńska-Breś,

Sylwester Matkowski

Abstrakt

This article is based on the experiences of attendance centres in Poland. These centres, provide services to at-risk and delinquent youth in local community centres largely staffed by probation officers and volunteers who are well-versed in evidence-based concepts and practices. The primary concept that underpins these centres is to focus on socializing risk youth and juvenile delinquents in communities in which they live. The presumption is that factors related to dysfunctional social environments foster social maladjustment, which in turn, support risk factors that lead to juvenile delinquency. The services and experiences of at-risk youth and adjudicated delinquents in community-based centres appear, at least initially, to decrease individual juvenile delinquency. As well, the programs and services provided establish and support protective factors that mitigate dysfunctional social environmental factors, thereby serving an important delinquency function.

Słowa kluczowe: evidence-based, attendance centre, delinquency, at-risk youth, community-based corrections
References

Ambrozik, Wiesław. “Społeczność lokalna jako płaszczyzna funkcjonowania systemu profilaktyczno-resocjalizacyjnego”. Resocjalizacja Polska 1 (2010), 157–173.

Ambrozik, Wiesław. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2016.

Bałandynowicz, Andrzej. “Skuteczność i efektywność pedagogiczna ośrodków kuratorskich w Polsce”. Policja 1 (2012).

Children and Family Justice Center. Parents as Partners: Family Connection and Youth Incarceration, 2018, 6, https://www.law.northwestern.edu/legalclinic/cfjc/documents/communitysafetyfeb.pdf (access:12.02.2020).

Cox, Gary, Carmichael, Stephen, Dightman, Cameron. “An Evaluation of a Community Based Diagnostic Program for Juvenile Offenders”. Juvenile and Family Court Journal 28, (3) (2009).

Czapów, Czesław, Jedlewski, Stanisław. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971.

Dunbar, Robin. “Breaking Bread: The Functions of Social Eating”. Adaptive Human Behavior and Psychology 3 (2017), 198–211.

Efektywność resocjalizacji nieletnich w warunkach wolnościowych, eds. Zdzisław Bartkowicz, Anna Wojnarska, Andrzej Węgliński. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2013.

Europejskie statystyki przestępczości, https://wp.unil.ch/europeansourcebook/ (access: 3.12.2019).

Fidelus, Anna. “W stronę resocjalizacji inkluzyjnej”. Probacja 2 (2011), 70–86.

Grzelak, Szymon. Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. Warszawa: ORE, 2015.

Horvath, Adam, Greenberg, Leslie. “Development and Validation of the Working Alliance Inventory”. Journal of Counseling Psychology 36 (2) (1989), 223–233.

Kennealy, Patrick, Skeem, Jennifer, Manchak, Sarah, Louden Eno, Jennifer. “Firm, Fair, and Caring Officer-Offender Relationships Protect Against Supervision Failure”. Law and Human Behavior (2012).

Konaszewski, Karol. “Kształtowanie tożsamości młodzieży nieprzystosowanej w środowisku otwartym (na przykładzie Ośrodka Kuratorskiego w Białymstoku)”. In: Środowiskowy wymiar niedostosowania, eds. Krzysztof Sawicki, Karol Konaszewski. Białystok: Agencja Wydawnicza Ekopress, 2014.

Konopczyński, Marek. Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2014.

Kowalski, Stanisław. “Środowisko lokalne w wychowawczym funkcjonowaniu społeczeństwa”. Rocznik Pedagogiczny 9 (1984).

Kozłowski, Paweł, Stasiak, Krzysztof. Ośrodek kuratorski. Ujęcie prawne, organizacyjne i metodyczne. Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka, 2018.

Kwadrans, Łukasz. “Diagnoza aktualnej sytuacji i propozycje rozwoju ośrodków kuratorskich”. Probacja 3 (2012), 115.

Marzec-Holka, Krystyna. “Działalność kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą”. Studia Pedagogiczne 3 (1977), 90–105.

Moskalewicz, Jacek, Sierosławski, Janusz, Świątkiewicz, Grażyna. “Program zapobiegania narkomanii w Polsce ‘Odlot’”. Alkoholizm i Narkomania 2 (27) (1997), 197–230.

Muskała, Maciej, Kusztal, Justyna. “Kurator sądowy wobec nowych zadań i zmian w systemie resocjalizacji”. Studia Paedagogica Ignatiana (2018).

Muskała, Maciej. Odstąpienie od przestępczości w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.

Na imię mam…, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=XmEBlKSYJnI&feature=emb_title (access: 2.01.2020).

Ross, Andy, Duckworth, Kathryn, Smith, David, Wyness, Gill, Schoon, Ingrid. Prevention and Reduction: A Review of Strategies for Intervening Early to Prevent or Reduce Youth Crime and Anti-social Behaviour. Department for Education (DFE), 2011. https://www.ifs.org.uk/publications/5594 (access: 15.02.2020).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich (Dz.U. 2001, nr 120, poz. 1294).

Statystyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, https://wp.unil.ch/europeansourcebook/ (access: 3.12.2019).

Stetler, Cheryl B., Ritchie, Judith A., Rycroft-Malone, Jo, Charns, Martin P. “Leadership for Evidence-Based Practice: Strategic and Functional Behaviours for Institutionalizing EBP”.Worldviews on Evidence-Based Nursing 11 (4) (2014), August, 219–226.

Świątkiewicz, Grażyna. Profilaktyka w środowisku lokalnym. Warszawa: KBPN, 2002.

Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 2010, nr 33, poz. 178 ze zm.).

Wegner, Lisa, “Through the Lens of Peer: Understanding Leisure Boredom and Risk Behaviour in Adolescence”. South African Journal of Occupational Therapy 41 (1) (2011), 18–24.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1976 roku – § 1, ust. 2.

Zielone głowy, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=Bz_WszYhHew (access: 2.01.2020).