Classification of Convicts under Supervision of Probation Officers to the Recidivism Risk Groups Based on Criminogenic Factors

Andrzej Węgliński

Abstrakt

On the basis of cross-sectional studies estimated were the rules for classification to risk groups of people who were sentenced and under supervision of a probation officer. The classification of probationers into risk groups is meant to enhance the public security and adjust the type and intensity of actions taken by probation officers according to the profile of convicts. It thus became possible to adapt the methodological measures used by probation officers to the work strategies of the worldwide probation services based on the case management model. The adopted solutions are in accordance with the UN Standard Minimum Rules (The Tokyo Rules) and standards included in the European Probation Rules.

Słowa kluczowe: probations officers, probationers, risk groups
References

Andrews, Donald, Bonta, James. The Psychology of Criminal Conduct. New Providence: Lexis-Nexis, 2010.

Andrews, Donald, Bonta, James, Hoge, Robert. “Classification for Effective Rehabilitation. Rediscovering Psychology”. Criminal Justice and Behavior 17 (1990), 19–52.

Bałandynowicz, Andrzej, “Reintegracja społeczna skazanych wsparta na paradygmacie tożsamości osobowej, społecznej i kulturowo-cywilizacyjnej”. Niepełnosprawność 8 (2012), 9–39.

Barczykowska, Agnieszka, Dzierżyńska-Breś, Sonia. “Profilaktyka oparta na wynikach badań naukowych (evidence based practice)”. Resocjalizacja Polska 4 (2013), 131–152.

Barczykowska, Agnieszka, Dzierżyńska-Breś, Sonia, Muskała, Maciej. Systemy oddziaływań resocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015.

Dziadkiewicz, Krzysztof. “Kategoryzacja skazanych oddanych pod dozór kuratora sądowego w świetle aktualnych zmian prawa karnego wykonawczego i przesłanek praktycznych stosowania taksonomii w pracy ze skazanym pozostającym w okresie próby”. In: Resocjalizacja – czarno na białym, eds. Anna Karłyk-Ćwik, Dorota Rybczyńska-Abel. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2016, 176–189.

Hołyst, Brunon. “Podstawy i zakres indywidualnej prognozy kryminologicznej”. Probacja 1 (2013), 5–28.

Hołyst, Brunon. “Skala Prognostyczna do Oceny Ryzyka Podjęcia Zachowań Przestępczych – indywidualna predykcja kryminologiczna”. Probacja 2 (2013), 39–45.

Kordik, Andrzej. Warunkowe zawieszenie wykonania kary w systemie środków probacyjnych i jego efektywność. Wrocław: Drukarnia Kwant, 1998.

Marek, Andrzej. Prawo karne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2006.

Muskała, Maciej. “Służba kuratorska w Anglii i Walii”. Probacja 1 (2015), 51–66.

Ostrihanska, Zofia. “Diagnoza w pracy kuratora sądowego”. In: Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, eds. Tadeusz Jedynak, Krzysztof Stasiak. Warszawa: Wolters Kluwer, 2008, 171–193.

Skupiński, Jan. Warunkowe skazanie w prawie polskim na tle porównawczym. Warszawa: Oficyna Naukowa, 1992.

Smrokowska-Reichmann, Agnieszka. “Amerykański Case Management – wzorzec dla reform systemu pomocy społecznej w Polsce?”. Wspólne Tematy 10 (2009), 3–9.

Stańdo-Kawecka, Barbara. “Ruch What works i ‘nowa resocjalizacja’ – nowa perspektywa w polityce karnej?”. In: Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, eds. Violeta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski, Jerzy Wójcikiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Wolters-Kluwer, 2010, 891–907.

Stańdo-Kawecka, Barbara. “Wybrane problemy profesjonalizacji organów probacyjnych i klasyfikacji sprawców oddanych pod dozór do grup ryzyka”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego XXXIII. Acta Universitatis Wratislaviensis 3617 (2014), 12–39.

Szczygieł, Grażyna. “Środki alternatywne wobec kary pozbawienia wolności”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego XXXIII. Acta Universitatis Wratislaviensis 3617 (2014), 42–70.

Sztuka, Mariusz. Anachronizm i aktualność. Idea resocjalizacji w sporze o nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.

Sztuka, Mariusz. “Szacowanie ryzyka w pracy kuratora. Polskie rozwiązania i ich odpowiedniki w rozwiniętych systemach zachodnich”. In: Polska kuratela sądowa na przełomie wieków. Nadzieje, oczekiwania, dylematy, redakcja naukowa, eds. Marek Konopczyński, Łukasz Kwadrans, Krzysztof Stasiak. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2016, 79–92.

Węgliński, Andrzej. “Resocjalizacja w środowisku otwartym z zastosowaniem metody zarządzania przypadkiem w dozorach kuratorskich”. In: Współczesne dylematy resocjalizacyjne – w stronę twórczej resocjalizacji, eds. Wiesław Ambrozik, Anna Kieszkowska, Krzysztof Sawicki. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2018, 409–418.

Węgliński, Andrzej, Kuziora, Grażyna. W poszukiwaniu wychowującej kurateli sądowej. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2016.

Wirkus, Łukasz. Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.

Wójcik, Dobrochna. “Stosowanie w postępowaniu karnym narzędzi diagnostyczno-prognostycznych służących oszacowaniu ryzyka powrotności do przestępstwa”. Prawo w Działaniu. Sprawy Karne 16 (2013), 59–102.

Wykaz aktów prawnych:

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych, poz. 969.

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych, poz. 335.

Ustawa – kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997, nr 90, poz. 557).

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.