Czesław Czapów – „w drodze” ku mistrzostwu

Aneta Skuza

Abstrakt

Czesław Czapow: On the Wayto the Championship

The presented article aims to present the first scientific papers written by the outstanding Polish educator who was a prematurely deceased (1980) doc. dr hab. Czesław Czapow from the University of Warsaw. They show us the beginnings of the development of his thoughts and scientific interests, which in later years resulted in outstanding scientific works that fit into the history of social rehabilitation thought in Poland.

*Prezentowany tekst stanowi fragment przygotowywanej pracy, której zasadniczym celem jest rekonstrukcja myśli pedagogicznej Czesława Czapowa i omówienie jej znaczenia dla współcześnie ujmowanej pedagogiki resocjalizacyjnej w Polsce. Tym samym stanowi on opracowanie jednego z postawionych w pracy pytań badawczych. Przygotowywane opracowanie realizowane jest metodą biograficzną w ujęciu interpretatywnym, gdyż sformułowane w nim problemy badawcze dotyczą biografii w kontekście podejmowanych działań naukowo-zawodowych Czapowa, tła owych działań – ich kontekstu politycznego i społecznego. Jedną z metod zbierania materiałów zastosowaną w pracy jest analiza dokumentów zebranych w przypadku prezentowanego tekstu podczas kwerend zrealizowanych w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. 

Słowa kluczowe: exam work, master thesis, dissertation
References

Monografie:

Czapów, Czesław. Czy Johnny stanie się gangsterem?. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1959.

Czapów, Czesław, Manturzewski, Stanisław. Niebezpieczne ulice. U źródeł chuligaństwa. Materiały i refleksje. Warszawa: Wydawnictwo Iskry, 1960.

W obronie dzieci i młodzieży, red. Stanisław Tazbir. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.

Rozdziały w pracy zbiorowej:

Cygankiewicz-Cedro, Teresa, Sap, Leokadia. „Wiktoria Czapów we wspomnieniach uczniów”. W: Wiktoria Czapów 1886–1975, red. Aldona Jawłowska, Teresa Cygankiewicz-Cedro, Leokadia Sap. Kielce: WSP, 2000, 6–7.

Jawłowska, Aldona. „Ciocia Tola”. W: Wiktoria Czapów 1886–1975, red. Aldona Jawłowska, Teresa Cygankiewicz-Cedro, Leokadia Sap. Kielce: WSP, 2000, 14–15.

Matejko, Adam. „Człowiek dobrego czynu”. W: Czesław Czapów 1925–1980. Świadectwa trzech pokoleń, red. Wanda Kaczyńska. Warszawa: IPSiR UW, 2003, 57–58.

Archiwa:

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Zespół: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych II, sygn. IPN BU 001043/3928, Sygnatura I, 39–40.

Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, Zespół: Akta przewodu doktorskiego Czapów Czesław, sygn. WPP dr 1/104, Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Czesława Czapówa pt. „Problem chuligańskiej podkultury. Teoretyczne podstawy resocjalizacji młodzieży ze środowiska chuligańskiego”, doc. dr Aleksander Kamiński, 1–9.

Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, Zespół: Akta przewodu doktorskiego Czapów Czesław, sygn. WPP dr 1/104, Recenzja z pracy doktorskiej Cz. Czapówa pt. „Problem chuligańskiej podkultury”, doc. dr Adam Podgórecki, 1–5.

Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, Zespół: Akta przewodu habilitacyjnego – Czapów Czesław, sygn. WPP-hab1; 55, Wniosek w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego o nadaniu dr Czesławowi Czapówowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, 19.

Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, Zespół: Czapów Czesław, sygn. WFS-Ab 5243, „Nałkowski – pedagog walczący. Próba klasyfikacji poglądów pedagogicznych Wacława Nałkowskiego podjęta ze stanowiska materializmu historycznego”. Praca magisterska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Suchodolskiego, 1–28.

Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, Zespół: Czapów Czesław, sygn. WFS-Ab 5243, Praca egzaminacyjna z zakresu pedagogiki: „Krytyka pragmatyzmu z punktu widzenia marksistowskiego” (Napisał Czesław Czapów, nr albumu 5243), 1–8.

Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, Zespół: Czapów Czesław, sygn. WMP-5243, Podanie do Dziekana Wydziału Matem.-Przyrod. Uniwersytetu Warszawskiego.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.