Stanisław Jedlewski’s System of Education and System of Youth Social Rehabilitation on the Grounds of Chosen Works Analysis

Małgorzata Michel

Abstrakt

The purpose of the text is to present to the reader the main theses and assumptions that Stanisław Jedlewski presented in his scientific works2. Selected letters, whose content is based on social rehabilitation pedagogy and focused on reflection on the process of juvenile resocialisation, form a certain substantive whole, whose consistency is based on scientific evidence. From them emerges a new vision of the processes of: care-upbringing, resocialisation and education of juveniles. The analysed texts also have historical value, as the author’s reflections reveal a picture of the state prevailing in juvenile detention centres in the 1950s and 1960s. Due to its features, Stanisław Jedlewski’s collection of reflections, theses and postulates can be deemed pedagogy and included in the output of Polish pedagogical thought. 

Słowa kluczowe: pedagogy, Stanisław Jedlewski, selected letters
References

Monographies:

Hejnicka-Bezwińska, Teresa. “Pedagogika instrumentalna”. In: Pedagogika. Podręcznik akademicki, eds. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2019.

Jedlewski, Stanisław. Analiza pedagogiczna systemu dyscyplinarno-izolacyjnego w resocjalizacji nieletnich. Warszawa: Wydawnictwo Ossolineum, 1966.

Jedlewski, Stanisław. Nieletni w zakładach poprawczych. Warszawa: Wydawnictwo Pedagogiczne, 1962.

Jedlewski, Stanisław. Odnowa zakładów dla nieletnich. Warszawa: WSiP, 1978.

Jedlewski, Stanisław, Czapow, Czesław, Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa: Wydawnictwo PWN, 1970.

Articles in journals:

Jedlewski, Stanisław. “Bunt jako przejaw integracji destruktywnej nieletnich w zakładach prowadzonych systemem dyscyplinarno-izolacyjnym”. Kwartalnik Pedagogiczny 4 (1965).

Jedlewski, Stanisław. “O potrzebie reformy systemu resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie”. Zdrowie Psychiczne 34 (1974).

Jedlewski, Stanisław. “Resocjalizacja w zakładach dla nieletnich”. Nowa Szkoła 3 (1982).

Jedlewski, Stanisław. “Spaczony ideał życiowy wychowankow zakładow zamkniętych”. Kwartalnik Pedagogiczny 2 (1959).

Jedlewski, Stanisław. “Wychowawca autokratyczny w resocjalizacji nieletnich”. Nauczyciel i Wychowanie 5–6 (1965).

Jedlewski, Stanisław. “Zagadnienie kary i dyscypliny w procesie resocjalizacji nieletnich”. Kwartalnik Pedagogiczny 2 (1965).

Chapters in works under edition:

Jedlewski, Stanisław. Dydaktyka w procesie resocjalizacji”. In: Zagadnienia patologii społecznej, ed. Adam Podgorecki. Warszawa: Wydawnictwo PWN, 1976.

Jedlewski, Stanisław. “System instytucji rozwiązujących problemy patologii społecznej”. In: Zagadnienia patologii społecznej, ed. Adam Podgorecki. Warszawa: Wydawnictwo PWN, 1976.

Other:

Okoń, Wincenty. Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 1996.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.