Risk Assessment versus Resilience Reinforcement: Contradictory or Similar Foundations for the Social Rehabilitation Process?

Jana Chojecka

Abstrakt

The main purpose of this article is to present two frameworks significant for contemporary theory and practice of social rehabilitation and to find the answer for the question asked in the title. The Risk-Need-Responsivity Model is discussed first in order to emphasise the implications for the social-rehabilitation practice. Then the resilience framework is discussed to show a broader context of this concept and to stress how important it is to break free from the risk perspective.

Słowa kluczowe: RNR Model, risk assessment, risk factors, protective factors, resilience, protective processes and mechanisms
References

Baruth, Katey E., Carrol, Jane J. “A Formal Assessment of Resilience: The Baruth Protective Factors Inventory”. The Journal of Individual Psychology 3 (2002), Vol. 58, 235–244.

Bonta, James, Andrews, Donald A. Risk-Need-Responsivity Model for Offender Assessment and Rehabilitation. Public Safety Canada, Carleton University; Ottawa, 2007.

Bonta, James, Andrews, Donald A. The Psychology of Criminal Conduct. New Providence: Anderson Publishing, 2010.

Borucka, Anna. “Koncepcja resilience. Podstawowe założenia i nurty badań”. In: Resilience, ed. Wioletta Junik. Warszawa: Parpa Media, 2011, 11–28.

Bronfenbrenner, Urie. The Ecology of Human Development. Experiments by Nature and Design. Massachusetts–London: Harvard University Press, 1979.

Brzezińska, Anna. Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Scholar, 2004.

Campbell-Sills, Laura, Stein, Mary B. “Psychometric Analysis and Refinement of the Connor-“Davidson Resilience Scale (CD-RISC): Validation of a 10-item Measure of Resilience”. Journal of Traumatic Stress 20 (2007), 1019–1028.

Chojecka, Jana. Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja – zamierzenia a rzeczywistość. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2012.

Chojecka, Jana. “Kształtowanie gotowości do zmiany jako element działań preparacyjnych w procesie resocjalizacji”. Studia Edukacyjne 42 (2016), 108–124.

Connor, Kathryn M., Davidson, Jonathan R.T. “Development of a New Resilience Scale: The Connor- Davidson Resilience Scale (CD-RISC)”. Depression and Anxiety 18 (2003), 76–82.

Garmezy, Norman, Masten, Ann S., Tellegen, Auke. “The Study of Stress and Competence in Children: A Building Block for Developmental Psychopathology”. Child Development 55 (1984), 97–111.

Gąsior, Krzysztof et al. “Kwestionariusz Oceny Prężności (KOP-26). Konstrukcja i właściwości psychometryczne narzędzia”. Polskie Forum Psychologiczne 1 (2016), Vol. 21, 76–92.

Jessor, Robert. “Problem Behavior Theory: A Half-Century Research”. In: The Developmental Science of Adolescence. History Through Autobiography, eds. Richard M. Lerner, Ann C. Petersen et al. New York, 2014, 239–256.

Kaczmarek, Łukasz D. “Skala Sprężystości Psychicznej – polska adaptacja Ego Resiliency Scale”. Czasopismo Psychologiczne 2 (2011), Vol. 17, 263–265.

Masten, Ann S. Ordinary Magic. Resilience in Development. New York: Guliford Press, 2014.

McMurran, Mary. “Theories of Change”. In: The Cambridge Handbook of Forensics Psychology, eds. Jennifer M. Brow, Elisabeth A. Campbell. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Muskała, Maciej. “Znaczenie gotowości do zmiany w procesie resocjalizacji”. Studia Edukacyjne 31 (2014), 219–231.

Ogińska-Bulik, Nina, Juczyński, Zbigniew. “Skala Pomiaru Prężności – SPP-25”. Nowiny Psychologiczne 3 (2008), 39–55.

Ostaszewski, Krzysztof. “Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w zachowaniach ryzykownych dzieci i młodzieży”. In: Czynniki chroniące młodzież 15-letnią przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Raport z badań HBSC 2006, eds. Joanna Mazur et al. Warszawa, 2008, 19–44.

Piorowska, Anna et al. The Brief Resilience Coping Scale – polska adaptacja Krótkiej Skali Prężności Zaradczej, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-03594bc7-9cb9-462e-aa8e-03f31b24e84f (access: 20.02.2020).

Poels, Veerle. Risk Assessment of Recidivism of Violent and Sexual Female Offenders. Department of Corrections, Psychological Service Rotorua, 2005.

Rutter, Michael. “Annual Research Review: Resilience-clinical Implications”. The Journal of Child Psychology and Psychiatry 54:4 (2013), 474–487.

Rutter, Michael. “Psychosocial Resilience and Protective Mechanisms”. American Journal of Orthopsychiatry 57 (3) (1987), 316–331.

Rutter, Michael. “Resilience Concepts and Findings: Implications for Family Therapy”. Journal of Family Therapy 21 (2012), 119–144.

Schoon, Ingrid. Risk and Resilience: Adaptations in Changing Times. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Stańdo-Kawecka, Barbara. “O koncepcji resocjalizacji w polskiej literaturze naukowej polemicznie”. Probacja 1 (2010), 108–124.

Sztuka, Mariusz. “Efektywność oddziaływań w zorientowanym korekcyjnie modelu instytucji penitencjarnej. Doświadczenia amerykańskie”. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1 (2007), 313–326.

The Impact of Corrections on Re-offending: A Review of ‘What Works’, eds. Gemma Harper, Chloe Chitty. London: Home Office, 2005.

Vaishnavi, Sandeep et al. “An Abbreviated Version of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD--RISC), the CD-RISC 2: Psychometric Properties and Application in Psychopharmacological Trials”. Psychiatry Research 152 (2–3) (2007), 293–297.

Ward, Tony, Day, Andrew, Howells, Kevin, Birgden, Astrid. “The Multifactor Offender Readiness Model”. Aggression and Violent Behaviour 9 (6) (2004), 645–673.

Wojcik, Dobrochna. “Stosowanie w postępowaniu karnym narzędzi diagnostyczno-prognostycznych służących oszacowaniu ryzyka powrotności do przestępstwa”. Prawo w Działaniu. Sprawy Karne 16 (2013), 59–102. 

https://www.resiliencecenter.com/products/resilience-scales-and-tools-for-research/the-original-resilience-scale/ (access: 26.02.2020).