Współczesne koncepcje oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób z zaawansowanymi przejawami zaburzeń w zachowaniu i niedostosowania społecznego

Małgorzata H. Kowalczyk

Abstrakt

Contemporary Concepts of Social Rehabilitation Interactions with People with Advanced Manifestations of Behavioral Disorders and Social Maladjustment

The searching for effective ways of social rehabilitation interactions is based on diverse theoretical trends, which, however, cannot be equated with criminological theories. Models of social rehabilitation interactions refer to many theoretical currents differing methodologically and praxeologically. Behavioral, psychodynamic, cognitive-behavioral, interdisciplinary or interactive concepts are listed among the most important trends. Also noteworthy are the models of corrective actions referring to the evidence based practice movement, examples of which may be the R-N-R and Good Life Model models. The purpose of this study is to characterize selected basic models of corrective interactions currently used in the process of social rehabilitation of people with behavioral disorders, socially maladjusted and perpetrators of crimes. Due to the theoretical nature of the study, a method of searching secondary sources was used.

Słowa kluczowe: social maladjustment, behavioral disorders, behavioral direction, cognitive model, multidimensional direction, good life model
References

Goldstein, Arnold P., Glick, Barry, Gibbs, John C. ART. Program zastępowania agresji. Warszawa: Instytut „Amity”, 2004.

Konopczyński, Marek. Metody twórczej resocjalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Konopczyński, Marek. „Współczesne nurty w resocjalizacji”. W: Resocjalizacja, red. Bronisław Urban, Jan Maria Stanik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, 203–210.

Kowalczyk, Małgorzata H. Zabójcy i mordercy. Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych. Krakow: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010.

Majchrzyk, Zdzisław. „Resocjalizacja w globalizującym świecie – stare i nowe wyzwania”. W: Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej, red. Sylwester Bębas. Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2010, 239–256.

Muskała, Maciej. Odstąpienie od przestępczości w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.

Pospiszyl, Kazimierz. Resocjalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1998.

Pytka, Lesław. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2000.

Pytka, Lesław, Zacharuk, Tamara. Zaburzenia przystosowania społecznego dzieci i młodzieży. Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne. Siedlce: Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1998.

Rubacha, Krzysztof. Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Rutkowski, Rafał, Sroka, Wojciech. „Projekt systemu oddziaływań terapeutycznych wobec sprawców przestępstw na tle seksualnym w okresie odbywania kary pozbawienia wolności”. Seksuologia Polska 5 (2007), 1–8.

Siemaszko, Andrzej. Granice tolerancji. Wokół teorii zachowań dewiacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.

Stanik, Jan Maria. „Diagnozowanie niedostosowania społecznego i asocjalności”. W: Resocjalizacja, red. Bronisław Urban, Jan Maria Stanik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, 168–202.

Urban, Bronisław. „Współczesne teorie w naukach społecznych wobec przestępczości i resocjalizacji”. W: Działalność resocjalizacyjna i profilaktyczna, w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych, red. Teresa Sołtysiak, Agnieszka Latoś. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, 2010, 11–19.

Urban, Bronisław. „Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne w świetle współczesnych wyników badań”. W: Resocjalizacja, red. Bronisław Urban, Jan Maria Stanik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, 136–167.

Urban, Bronisław. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.

Urban, Bronisław. Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.

Ward, Tony, Nathan, Pamela, Drake, Christopher R., Lee, Joseph K.P., Pathe, Michele. „The Role of Formulation-based Treatment for Sexual Offenders”. Behaviour Change 4 (2000), 251–264.

Willis, Gwenda, Ward, Tony. „The Good Lives Model: Evidence that it Works”. W: What Works in Offender Rehabilitation: An Evidence Based Approach to Assessment and Treatment, eds. Leam A. Craig, Louise Dixon, Theresa A. Gannon. West Sussex, UK: John Wiley & Sons, 2013, 305–318.